Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näringsfrihet

Med näringsidkare avses en fysisk person eller en privat- eller offentligrättslig person som yrkesmässigt saluför, köper, säljer eller annars mot vederlag förvärvar eller överlåter varor eller tjänster (nyttigheter).

I näringsverksamhet skall en sund och fungerande ekonomisk konkurrens upprätthållas och missbruk av dominerande marknadsställning för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare är förbjudet. Stadganden om detta finns i lagen om konkurrensbegränsningar. I lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet stadgas att det i näringsverksamhet icke får användas förfarande, som strider mot god affärssed eller eljest är otillbörligt mot annan näringsidkare.

Utgångspunkten i Finland är att vem som helst som rår över sig själv och sin egendom har rätt att utöva näringsverksamhet utan myndigheternas tillstånd. Denna huvudregel gäller inte dem som är under förmynderskap eller är i konkurs.