Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Ekonomiforvaltning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Fakturauppgifter

Allmänna uppgifter på fakturan

209 e § i mervärdesskattelagen innehåller en förteckning över de obligatoriska uppgifterna på fakturan:

 • datum för utfärdandet av fakturan
 • löpnummer för identifiering
 • säljarens mervärdesskattenummer
 • Köparens mervärdesskattenummer om köparen är skattskyldig för köpet på basis av omvänd skattskyldighet eller om det är fråga om gemenskapsintern varuförsäljning
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning
 • skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive skatt samt prisnedsättningar eller rabatter, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset
 • skattesats
 • skattebeloppet som ska betalas
 • anteckning om skattefriheten eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen eller i mervärdesskattedirektivet
 • om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”
 • om köparen själv gör upp fakturan, uppgiften ”självfakturering”
 • uppgifter om nya transportmedel
 • uppgifterna ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”, ”vinstmarginalbeskattning för konstverk” eller ”vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter”
 • uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”
 • uppgift om försäljning av skattepliktigt investeringsguld
 • Vid ändringsfakturor en hänvisning till den första fakturan

De obligatoriska uppgifterna kan vara på vilket språk som helst. Skatteförvaltningen kan vid behov i samband med övervakningen kräva att fakturan översätts.

Lindrigare krav för uppgifterna på en faktura

I övriga fall än de som nämnts ovan räcker det att fakturauppgifterna uppfyller de lindrigare kraven när slutsumman på fakturan är högst 400 euro.

Dessutom tillämpas de lindrigare uppgiftskraven i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner. I det här fallet har fakturans slutsumma inte någon betydelse utan den kan alltså överstiga 400 euro (mervärdesskattepliktig slutsumma). Försäljningsverksamhet som är jämförbar med minuthandel bedrivs exempelvis av kiosker, skomakare, frisersalonger eller begravningsbyråer.

Fakturauppgifter enligt de lindrigare kraven är tillräckliga också i fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport, med undantag för fakturor för tjänster som är avsedda för vidareförsäljning, samt för verifikationer som skrivs ut av parkeringsautomater och andra liknande anordningar.

Fakturor med lindrigare uppgiftskrav ska innehålla följande uppgifter:

 • datum för utfärdandet av fakturan,
 • säljarens namn och mervärdesskattsnummer (FO-nummer),
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art,
 • det skattebelopp som ska betalas angivet per skattesats eller skattegrunden angiven per skattesats,

för ändringsfakturors del en hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgifter som ändras på fakturan.

I fakturor med lindrigare uppgiftskrav är det möjligt att ange priserna inklusive mervärdesskatt om det skattebelopp som ska betalas har antecknats på fakturan. Skattegrunden behöver alltså anges.

Fakturorna får också ha mer uppgifter än vad mervärdesskattelagens bestämmelser förutsätter.

Tidsfrist för att ge en faktura

Det finns en tidfrist för att ge en faktura vid gemenskapsintern varuförsäljning samt vid gränsöverskridande försäljning av tjänster, för vilka köparen är skattskyldig på basis av omvänd skattskyldighet i ett annat EU-land.
 För gemenskapsintern varuförsäljning måste fakturan ges senast den 15 dagen under den kalendermånad som följer på den månad då varan levererats.

Om något annat EU-lands motsvarande allmänna bestämmelse (65 § i mervärdesskattelagen) som i Finland tillämpas på försäljningen av tjänster bör fakturan ges senast den 15 dagen under den kalendermånad som följer på den månad då tjänsten utförts.

Fakturan anses ha getts vid den tidpunkt då fakturans utfärdare gör fakturan tillgänglig för mottagaren. Till exempel en elektronisk faktura kan levereras till mottagaren direkt, t.ex. per e-post eller via en eller flera tjänsteleverantörer. Dessutom kan den göras tillgänglig för mottagaren t.ex. i en webbportal.

Med undantag för försäljningarna som nämnts ovan finns det ingen tidsfrist för när fakturan ska ges i mervärdesskattelagen. Enligt bokföringslagen är registreringstiden fyra månader från det att kalendermånaden eller faktureringsperioden har tagit slut. 

Tillägsinformation:

Uppdaterad 12.2.2013