Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Finansiering

 

Finnveras lån

Finnvera kan bevilja direkt lånefinansiering till företagens olika utvecklingsfaser: grundande av företaget, etablering och investeringar som påkallas av tillväxt och utveckling.

Typiska investeringsobjekt är maskin- och utrustningsinvesteringar, utrymmen,användningskapital för utvidgande eller I olika utvecklingsprojekt; produkt- och systemutvecklingar, informations- och kvalitetsutveckling förnyande eller start av exporten.

Finnveras finansiering för internationell expansion beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.

Borgen beviljas ett dotterbolag eller intresseföretag som befinner sig i utlandet och kan användas till
  • investering
  • utveckling
  • tillväxt

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är objekt för finansieringen skall i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering beviljas inte enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor eller för export.

Internationaliseringsborgen kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett sm-företag. Finnvera kan också finansiera större företag.
 
Finnvera är oftast med som delfinansierare. I en del av låneprodukterna ingår stöd från staten och EU, av vilka företaget drar nytta av I form av lägre finansieringskostnader. Finnvera fungerar också som förmedlare av Europas Unions finansiering.

För företag vilka utövar exporthandel erbjuder Finnvera exportgarantier som ett skydd mot kreditförluster och finansiering för export.

Med exportgarantier täcker man två olika riskfaktorer:
  • den komersiella risken, vilken hänför sig till köparen eller kredittagaren (tex. köparen eller kredittagarens bankkonkurs, annan betalningsoförmåga eller betalningsovilja) och/eller
  • politisk risk, vilken hänför sig till köparen, kredittagaren eller landet I vilken investeringsobjektet ligger (tex. begränsning av valutaöverföring och –byte, omorganisering av låntagarens lands ).


Keksintösäätiön logoKeksintösäätiös finansiering

Keksintösäätiös finansiering är tänkt för vidareutveckling av privatpersoners och småföretagares uppfinningar.

Finansiering beviljas på grund av ansökan och därtillkommande utredningar.
Keksintösäätiös finansiering,  erbjuds av riskkapital, som inte kräver säkerhet. Finansiering kan beviljas i förväg för att täcka kommande kostnader. Finansiering beviljas inte för kostnader som uppstått innan ansökans ankomst.
Det totala finansieringsbeloppet per uppfinning kan vara högst 2 000-200 000 euro beroende på projektet.

Finansiering beviljas för uppfinningens vidareutveckling relaterad till patent- och produktframkallning- och kostnader för kommersialisering. Uppfinningens rättigheter förblir hos uppfinnaren. Återbetalningen av finansieringen bygger på framgången för kommersialiseringen av uppfinningen.

Keksintösäätiös finansieringsformer är, bidrag, monetärt stöd och lån.


TEKES

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer finansierar avancerade forsknings- och utvecklingsprojekt och bidrar till företags utveckling. Tekes har årligen ca 500 miljoner euro för innivationer och teknologiprojekt.
 
Kontaktuppgifter
www.tekes.fi

Telefonväxel 010 191 480
Asiakasneuvonta@tekes.fi
 

Tekes produkter och service:
 
Bidrag för ansökan om professionalservice:

Syftet med finansieringen är att sporra små och medelstora företag att anlita bästa möjliga expertis och kompetens som stöd för forskning, utveckling och innovation.
 
Finansieringen är avsedd för sm-företag, med god ekonomi.
 
>> mera information om professional bidraget
 

Bidrag för forskning och utveckling
 

Tekes finansiering lämpar sig för företagets långvariga utvecklingsprojekt. Många av projekten har kostnader i anslutning till bade forskning och utveckling. Finansieringen kan då beviljas i form av bade bidrag och lån.
Företag som verkar I Finland, vilka vill växa och utveckla sin företagsverksamhet med hjälp av teknologi och innovation.
 
 
Lån för forskning och utveckling
Lån är avsedda särskilt för produktion och produktutveckling relaterad till en kommersialiserbar produkt eller tjänst.
Lån kan beviljas för utvecklingsprojekt, I vilka man tillämpar befintlig information för  produktutveckling och kommersialisering av nya eller bättre produkter, metoder eller service.
Det kan också beviljas till utvecklingsprojekt för anskaffning och utveckling av nya kunskaper och färdigheter som bas för att utveckla eller förbättra nya produkter, processer och tjänster.
 
Finansiering till unga innovativa företag
Tekes kan bevilja finansiering för övergripande affärsutveckling i nystartade innovativa företag. Ändamålet med finansieringen är att avsevärt påskynda de mest lovande företagens tillväxt och internationalisering.
Finansieringen beviljas stegvis. Ett nytt finansieringsbeslut förutsätter att målsättningarna för föregående steg uppnåtts.
Tekes teknologi-expert följer upp projektets framskridande på olika stadier i företagets utveckling.
 
Finansieringen är avsedd för upp till fem år gamla i Finland registrerade småföretag vars verksamhet baserar sig på en innovativ, kunskaps- eller teknikintensiv affärsidé. Dessutom ska företagen ha välunderbyggda planer för en betydande internationell expansion.
Finansieringen slutar senast då företaget fyller åtta år eller då företaget inte längre kan anses som ett småföretag.
 
>> Mera info om finansiering för unga innovativa företagare
>> Finansiering för unga företag med tillväxt


ELY- keskus finanasieringsservice

Ely-keskus kan vara med och finasiera utveckling och innovations-anskaffningar i små-företag.

Finansieringsservicerna är skräddarsydda med tanke på kundens olika behov.
Finansieringen är HARKINNANVARAISTA bidrag eller i teknologiprojekt kan det också vara ett lån. EU-finanasiering ingår också ofta. Beslut för varje enskilt projekt baserar sig på bedömning av projektutvärderingen.
Utöver den egentliga finansieringen kan ELY-keskus erbjuda information om företagsfinansiering.
Mera information: www.ely-keskus.fi
 
 
Uppdaterad 29.3.2011