Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Aktiebolagsledningens ansvar

 

Aktiebolagets styrelse är ett bolagsrättsligt organ, som har hand om bolagets administration och den behöriga organiseringen av verksamheten. Styrelsen har en allmän befogenhet när det gäller företagets ärenden, vilket innebär att den kan fatta beslut som inte uttryckligen enligt lagen kräver bolagsstämmans beslut.

Både bolagets styrelse och den eventuella verkställande direktören skall i all sin verksamhet främja bolagets intressen. Därför är det inte möjligt att någons personliga (t ex enskild aktieägare) intressen kan gå före bolagets intressen, vilket skulle leda till skadeståndsansvar för styrelsemedlemmen.

Aktiebolagslagen innehåller stadganden om styrelsemedlemmarnas och verkställande direktörens skadeståndsrättsliga antagande om vållande av oaktsamhet i situationer, då skada uppstått p.g.a. att man förfarit på sätt som strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller genom aktioner, som gynnat bolaget närstående kretsar. Sådana åtgärder kan t ex vara överföring av bolagets tillgångar till underpris eller utdelning av tillgångarna till aktieägarna eller andra aktörer utan att iaktta aktiebolagslagens stadganden. I en osäker ekonomisk situation är det därför skäl att fästa uppmärksamhet t ex vid förutsättningarna för vinstutdelning – enligt aktiebolagslagen får tillgångar inte delas ut om man då beslutet fattas, vet eller borde ha vetat att företaget är insolvent eller att utdelningen förorsakar insolvens.

Aktioner, som strider mot stadgandena, kan kränka fordringsägarnas rätt och styrelsen kan konstateras personligt skadeståndsansvarig. Med vållande av oaktsamhet avses att styrelsemedlemmen/verkställande direktören skall ersätta skadan, om personen i fråga inte kan påvisa att han agerat på ett samvetsgrant sätt.

I de fall bolaget har betalningssvårigheter är det skäl att försöka betala skulderna så att fördelningen mellan fordringsägarna blir så jämn som möjligt. Det är skäl att t ex inte underlåta att betala beskattarens tillgodohavanden för att möjliggöra inköp av varor för återförsäljning. Om beskattarens fordringar lämnas obeaktade, är det risk för att bolagets ledning gör sig skyldig till skattebrott. Vilket kan leda till att verkställande direktören och/ eller styrelsen på rättsliga grunder kan bli personligt skadeståndsansvariga för de obetalda skatterna. Då företaget drabbas av betalningssvårigheter är det alltid skäl att komma ihåg möjligheten till företagssanering.

Aktiebolagets eget negativa kapital

Om bolagets styrelse konstaterar att bolagets eget kapital är negativt, skall styrelsen omedelbart göra en registeranmälan om det förlorade aktiekapitalet. Denna anteckning i registret om att aktiekapitalet förlorats kan elimineras på basis av en anmälan om att bolagets eget kapital enligt den bifogade balansen är över hälften av aktiekapitalet – som framgår av annan utredning enligt följande stycke.

Vid beräkningen av det egna kapitalet räknas kapitallån som eget kapital. Dessutom beaktas bolagets planenliga ackumulerade avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar som tillägg till det egna kapitalet. Om bolagets sannolika överlåtelsepris (förutom tillfälligt) är väsentligt större än bokföringsvärdet, kan även differensen mellan det sannolika överlåtelsepriset och bokföringsvärdet beaktas som ett tillägg till det egna kapitalet. I de ovannämnda tilläggen till det egna kapitalet skall iakttas särskild försiktighet och ges en motiverad utredning av.

I situationer då företaget har betalningssvårigheter är det alltid skäl att komma ihåg möjligheten till företagssanering