Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsgivarförpliktelserna

I dessa anvisningar behandlas neutralt olika situationer, som anknyter till användningen av arbetskraft. I små företag är personalen företagets viktigaste kraftresurs, undersökningar visar även att de små företagen är goda arbetsplatser.

Målet för anvisningen är inte att sporra företagen att minska arbetskraften eller öka otypiska arbetsförhållanden. Målet är att berätta för företagen hur man i en osäker ekonomisk situation kan anpassa personalen på ett vederbörligt sätt.

Uppgörande av arbetsavtal

Arbetsavtalets form och varaktighet

Arbetsavtalet kan göras muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Det är dock bra att göra det skriftligt, så att båda parter har klart för sig vad man avtalat om. Arbetsgivaren skall ge arbetstagaren en skriftlig utredning över arbetets centrala villkor, därför faller det sig naturligt att redogöra för villkoren som en del av det skriftliga arbetsavtalet.

Tillsvidare ikraftvarande arbetsavtal

Tillsvidare ikraftvarande arbetsavtal (ordinarie arbetsavtal) är den vanligaste formen av arbetsavtal. Dessa tillsvidare ikraftvarande arbetsavtal kan uppsägas p.g.a. av produktionstekniska och ekonomiska orsaker efter uppsägningstidens slut.

I arbetsavtalslagen har stadgats om uppsägningstider, som följs om inte annat överenskommits om.

>> Se uppsägningstiderna enligt arbetsavtalslagen

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan överenskomma om uppsägningstidens längd i de fall branschen inte har ett allmänt bindande kollektivavtal, som innehåller bestämmelser om uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara 0 – 6 månader i de fall man träffat överenskommelse härom. Arbetstagarens uppsägningstid får dock inte vara längre än arbetsgivarens.

Arbetsförhållandet upphör vid uppsägningstiden slut. Under uppsägningstiden sker ingen förändring av arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren lön och arbetstagaren skyldig att arbeta enligt vad i arbetsavtalet överenskommits om. Under uppsägningstiden intjänas även semester på normalt sätt.

Tidsbundna arbetsavtal

Tidsbundna arbetsavtal kan ingås på arbetsgivarens initiativ eller av motiverad anledning, som t ex kan vara att utföra ett visst arbete, slutföra en viss order eller ett visst projekt, säsongarbete, vikariat eller produktionstoppar. Om det på arbetsgivarens initiativ ingås flere visstidsavtal med arbetstagaren, skall varje avtal ha en motiverad anledning. Sammankoppling av arbetsförhållanden är förbjudet.

Tidsbundna arbetsavtal upphör utan uppsägning när den utsatta tiden löpt ut eller arbetet blivit utfört. Ett tidsbundet arbetsavtal kan alltså inte uppsägas – om inte uppsägningsmöjligheten särskilt nämnts i arbetsavtalet. Enligt huvudregeln får arbetstagare med tidsbundna avtal inte permitteras – endast om arbetstagaren vikarierar en ordinarie arbetstagare, som arbetsgivaren hade haft rätt att permittera, om han hade varit i arbete.

Prövotid

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan överenskomma om en max 4 månaders prövotid när det gäller tillsvidare ikraftvarande och tidsbundna arbetsavtal. Prövotiden kan dock vara max hälften av den utsatta tiden för visstidsavtalet (t ex när det gäller ett 6 månaders arbetsförhållande kan prövotiden vara max 3 månader). Under prövotiden kan arbetsförhållandet utan uppsägningstid avslutas av båda parter. Uppsägning under prövotid får inte vara baserad på osakliga eller diskriminerande grunder eller ekonomiska orsaker.

>>Se tilläggsuppgifter om prövotiden

Arbetsförhållandets avslutande p.g.a. ekonomiska och produktionstekniska orsaker

Enligt arbetsavtalslagen kan uppsägning ske endast av sakliga och vägande skäl. Skäl baserade på ekonomiska, produktionstekniska eller omorganisering av arbetsgivarens verksamhet, vilka i väsentlig grad och permanent minskat arbetet, är en laglig orsak till uppsägning. Någon grund för uppsägning finns dock inte om arbetstagaren kan omplaceras eller utbildas för andra arbetsuppgifter. Vid uppsägning bör även beaktas rätten till att fritt söka arbete, som framgår av bestämmelserna om skydd vid förändringar.

Uppsägningstiderna finns angivna i arbetsavtalslagen. De branschvisa avtalen om uppsägningsskydd innehåller också bestämmelser om dessa. Vid uppsägning p.g.a. ekonomiska och produktionstekniska orsaker skall även återanställningsskyldigheten enligt arbetsavtalslagen beaktas. Uppsägningen skall även alltid föregås av skyldigheten att redogöra för uppsägningsgrunderna och alternativen samt de tillbudsstående arbetskraftstjänsterna.

Omvandling till deltid

Arbetsgivaren har ensidig rätt att omvandla arbetsförhållandet till deltid på samma grunder som krävs för uppsägning p.g.a. ekonomiska och produktionstekniska orsaker. Omvandlingen sker med iakttagande av arbetstagarens individuella uppsägningstid.

Ändring av arbetsförhållandets villkor

Det är möjligt att på grund av ekonomiska och produktionstekniska orsaker ändra villkoren för arbetsförhållandet genom att eliminera förmåner, som är anslutna till arbetsförhållandet, förutsatt att även uppsägningsgrunden besannas. Lönerna kan nedsättas för att undvika uppsägningar p.g.a. ekonomiska och produktionstekniska grunder. Vilket då sker med iakttagande av uppsägningstider. Bestämmelserna i kollektivavtalet, som berör lönestruktur samt minimilöner, skall beaktas. Kollektivavtalets specialbestämmelser, som t ex semesterpremien/ semesterpenningen och bestämmelserna om arbetstidsförkortning, kan man i allmänhet i dylika situationer inte ens avtala om att avvika från.

Permittering

Tiden för meddelande om permittering är i allmänhet 14 dagar. Bestämmelserna, som gäller permittering finns i arbetsavtalslagen eller ingår i de branschvisa kollektivavtalens avsnitt om uppsägningsskydd. Grunderna är desamma som vid uppsägning, men även en tillfällig arbetsminskning berättigar till permittering. Permitteringarna kan verkställas som heltidspermitteringar, i form av förkortade arbetsveckor eller förkortningar av den dagliga arbetstiden. Permitteringen skall föregås av en utredning över orsakerna samt andra faktorer, som arbetstagaren har rätt att framföra sin åsikt om. Arbetsgivaren är skyldig att minst 7 dagar tidigare meddela när arbetstagaren kan återvända till arbetet, om inte annan överenskommelse träffats.

Arbetsgivaren kan säga upp en permitterad arbetstagare med iakttagande av normal uppsägningstid, om de ekonomiska och produktionstekniska orsakerna föreligger. Lön för uppsägningstiden betalas. Under permitteringstiden kan arbetstagaren säga upp sig utan uppsägningstid. Då permitteringen pågått utan avbrott i minst 200 dagar kan arbetstagaren säga upp sig utan uppsägningstid och får då en ersättning som motsvarar arbetsgivarens lön för uppsägningstiden.

Tillämpningen av samarbetslagen

Samarbetslagen skall tillämpas i företag med minst 20 regelbundet arbetande anställda. Bestämmelser, som berör personalminskningar tillämpas då arbetsgivaren överväger åtgärder, som kan leda till uppsägning, permittering eller omvandling av arbetstid till deltid p.g.a. ekonomiska och produktionstekniska orsaker. I dessa fall skall en egen i lagen stadgad förhandlingsprocedur ske.

>>Tilläggsuppgifter ger samarbetslagens handledning, som du hittar under denna länk