Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Avtalen och insolvensrisken

Det mest förordade sättet är att göra ett skriftligt avtal, för att senare kunna påvisa vad man avtalat om. I avtalen är det skäl att beakta avtalspartens eventuella insolvenssituation. T ex i situationer då varor levereras till kunden på annat sätt än mot kontantbetalning, kan det vara klokt att tillämpa det s.k. villkoret för ägarförbehåll.

Med ägarförbehållsvillkor avses att äganderätten till varorna kvarstår hos säljaren tills köpesumman i sin helhet erlagts. De sålda varorna fungerar sålunda som säkerhet för att skulden betalas. Detta är av betydelse om köparen försätts i konkurs. Enligt konkurslagen kan nämligen utomståendes egendom, som kan separeras från gäldenärens egendom, inte ingå i konkursboet. Därför har säljaren rätt att efter en närmare preciserad redovisningsperiod återta de varor, som sålts enligt villkoret om egendoms återvinning, från köparens konkursbo.

Om villkoren för återvinning av egendom skall dock överenskommas innan varorna tagits i besittning av köparen. Därför räcker det inte med en anteckning om detta i fakturan och ger inte heller den eftersträvade säkerheten. Dessutom är det skäl att i avtalet förutsätta att varorna uppbevaras separat från gäldenärens övriga egendom.

Observeras bör att återvinningsvillkoret är effektlöst om köparen har rätt att inkludera varorna i sin övriga egendom (t ex reservdelar o dyl.) eller om han har rätt att överlåta varorna vidare. I så fall ingår varorna i köparens konkursbo och för säljaren kvarstår i konkursboet endast en penningfordran utan säkerhet. Parternas ursprungliga avsikt är en situation då köparen säljer vidare de varor han fått och säljaren kan säkra sitt tillgodohavande vid konkursen t ex genom det s.k. kommissionsvillkoret. Tanken är då att varorna är säljarens egendom och köparen säljer dem vidare för säljarens räkning, men i sitt eget namn. Då kan de varor, som säljaren levererat skiljas från köparens övriga egendom (t ex genom att lagra den separat från köparens egendom).