Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Bankernas kreditavtal

FiF bad Nordea, Sampo Bank och OP-Pohjola om uppgifter beträffande deras kreditvillkor till den del dessa ger bankerna möjlighet att höja kreditmarginalerna. Dessutom fördes en diskussion med Ratia. På basis av de erhållna uppgifterna kan konstateras att villkoren för en höjning av marginalen är nästan analoga hos bankerna.

Bankernas rätt att höja kreditmarginalen

Enligt villkoren har bankerna rätt att höja debiteringen för krediten, om det är motiverat p.g.a. bankens ökade kostnader för medelsanskaffning eller andra kostnader, som banken inte rimligen kunnat förutse då skuldebrevshelheten undertecknades, dock max 2 - 4 procentenheter under lånetiden (beroende på banken). Marginalen kan höjas endast om det förlöpt minst tre år sedan krediten eller en rat av den eller föregående höjning skett.

Banken skall skriftligt meddela gäldenären minst två månader före höjningen träder i kraft. Kunden skall även informeras om grunderna, som bankens åtgärd är baserad på enligt villkoren i kreditavtalet. Om kreditens ränta är fast, har banken på motsvarande grunder rätt att höja även en sådan kredits ränta.

Nordea har dessutom meddelat att för småföretagens del kommer höjningar åtminstone i detta skede inte att företas. Med småföretag avses här sådana företag, som har max fem anställda. Dock kan även företagets bransch påverka bedömningen av höjningsbehovet.

Enligt föreliggande uppgifter kommer de första höjningarna möjligen att göras från december 2008, då information om dessa ges företagen två månader tidigare. Om gäldenären inte godkänner höjningen har han rätt att per ikraftträdandet säga upp sin kredit för återbetalning utan att det förorsakar kostnader av olika slag.

Bankens rätt att kräva tilläggssäkerhet

Banken kan i speciella situationer ha rätt att kräva tilläggssäkerhet för krediten. Det är skäl att separat granska dessa förutsättningar i skuldebrevets villkor. Ett för småföretag typiskt tilläggssäkerhetsvillkor kan t ex vara följande:

”Om banken påvisar att den givna säkerheten inte längre kan anses vara tillräcklig och betalningen av krediten, räntan eller tilläggsräntan enligt avtalet därför äventyras och säkerhetens värdeminskning beror på gäldenärens eller pantinnehavarens åtgärder, skall gäldenären inom av banken utsatt minst en månads tid och på av banken godkänt sätt öka säkerheten eller avkorta krediten med det belopp, som banken skriftligt meddelat. I annat fall kan banken skriftligt säga upp krediten för omedelbar återbetalning”.

Det är skäl att noggrant läsa villkoret, som gäller tilläggssäkerhet. Enligt det föregående villkoret kan säkerhetens värdeminskning t ex ha berott på gäldenärens eller pantinnehavarens åtgärder. En allmän försämring av den ekonomiska situationen som resulterat i ett minskat värde på säkerheten, är inte förorsakat av gäldenären och följaktligen kan tilläggssäkerhet enligt ifrågavarande villkor inte krävas. Banken skall enligt villkoret även kunna påvisa att den ställda säkerheten inte längre kan anses som tillräcklig och att de avtalsenliga betalningarna därför äventyras. 

Dock skall observeras att villkoren beträffande tilläggssäkerheten kan variera, därför skall förutsättningarna alltid kontrolleras i skuldebrevets villkor

Bankens rätt att tidigarelägga kreditens förfallodag

Banken har enligt ett typiskt villkor rätt att tidigarelägga skuldens förfallodag så att den förfaller till betalning med omedelbar verkan om gäldenären underlåter att betala kapital, ränta, dröjsmålsränta eller tilläggsränta på förfallodagen och betalningen är minst en månad försenad samt fortfarande inte betalad. I situationer av denna art har banken rätt att höja räntan på krediten med en s.k. tilläggsränta, åtgärden är då ett alternativ till en uppsägning av krediten. 

Det är viktigt för företagaren att ta del även av detta villkor i sin skuldsedel/sitt kreditavtal. Det är skäl att genast informera banken och förhandla med den om företaget inte klarar av att sköta den överenskomna amorteringen.

Nedsatt marginal

Bankernas kreditvillkor har inte på något sätt beaktat en situation då bankens kostnader för medelsanskaffning eller andra kostnader ”normaliseras”, t ex p.g.a. en återhämtning av den ekonomiska situationen. M a o sagt en höjning av marginalen till den nivå, som föregick höjningen, är inte ett avtalsvillkor. Vilket ur bankens synpunkt sett är helt naturligt. Företaget skall därför själv notera den ekonomiska situationens återhämtning och vid behov kräva att banken sänker nivån. Företagaren kan konkurens utsätta bankerna på nytt.