Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kredituppgifter

Det är viktigt för företaget att känna till användningen av kreditupplysningar, sett ur kreditgivarens och gäldenärens synvinkel. Genom att utreda kundens eller samarbetspartens kredituppgifter kan man minska riskerna, som berör företagsverksamheten.

Kredituppgifterna beskriver fysiska personers eller företags betalningsförmåga, betalningsvilja eller förmåga att på något annat sätt stå för sina åtaganden. Användningen av kredituppgifter aktualiseras vid kreditbeviljning och -uppföljning samt då man önskar få uppgifter om ett företags eller en persons betalningsbeteende, ekonomiska ställning och pålitlighet.

Genom att utreda kundens eller samarbetspartens kredituppgifter kan företaget minska riskerna, som berör företagsverksamheten. Kredituppgifterna kan användas vid bedömning av företagets och dess ansvariga lednings förmåga att som avtalspart svara för sina förpliktelser samt val av ansvarig person för företaget. Uppgifterna får alltså användas vid kreditbeviljning och –uppföljning. Kreditgivning innebär inte enbart att penningkredit beviljas, det gäller även beviljande av annan betalningstid –t ex då försäljning av vara sker på kredit. Det är skäl att granska kredituppgifterna även då företaget avser att gå in för en samarbetspartner eller överväger att köpa ett företag.

Anteckningarna om betalningsstörningar graderas enligt situation. Gradering sker beroende på om fordran har betalats och om nya betalningsstörningar registrerats. I registret kan antecknas uppgifter om bakgrundsfaktorerna till betalningsstörningen, som t ex att den fogats till borgensansvaret. I registret över kredituppgifter kan t ex antecknas uppgifter om betalningsstörningar, underlåtelser att sköta betalningar, vilka enligt dom som vunnit laga kraft eller tredskodom konstaterats, uppgifter om konkurser och företagssaneringar samt uppgifter om företagets betalningssätt.

Registerföraren får sammanföra företagets ansvarspersoners personliga kredituppgifter till företagens kreditupplysningsregister. Registerföraren skall även anteckna från myndigheternas offentliga register avvikande uppgifter, i de fall detta register inte ger en riktig bild av den person i företaget, som utövar den faktiska makten. Företagets ansvarspersons kredituppgifter får användas vid värderingen av kreditvärdigheten då det gäller företag i etableringsskedet, då beslutsfattandet har överförts eller majoriteten av ansvarspersonerna utbytts. Vid värderingen av kreditvärdigheten får även användas kredituppgifter, som berör ansvarsperson i öppet bolag, kommanditbolag och sådant aktiebolag, som inte är skyldigt att välja revisor.

Företagen har rätt att granska sina kredituppgifter och få felaktiga uppgifter korrigerade. Företaget, dess företrädare och ansvarsperson har rätt att få veta vilka uppgifter om företaget och dess ansvarspersoner som registrerats och varifrån dessa uppgifter härrör. Felaktiga, bristfälliga, föråldrade uppgifter skall på begäran korrigeras. I dessa fall skall på den registrerades anhållan korrigeringarna meddelas den instans, som gett de felaktiga uppgifterna. 

Företagarrapporter för att täcka behovet av företagsinformation: 

Suomen Asiakastieto Oy erbjuder Företagarna i Finlands medlemmar ett avtalskundförhållande och företagarrapporter till medlemsförmånspris. ”Yritystieto”-rapporten innehåller bl a Riskimittari (fri övers: Riskmätare), basuppgifter och betalningsstörningar samt en mera omfattande ”Yritystieto Plus”-rapport, som utöver ovannämnda innehåller även en Maksumittari (fri övers: Betalningsmätare) och ansvarspersonerna. Asiakastietos tjänster når man genom att registrera sig via medlemssidorna.

www.asiakastieto.fi och www.aarre.fi