Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Möjligheterna till specialfinansiering

Utöver bankerna samt försäkrings- och finansbolagen kan företaget ansöka om lånefinansiering hos statens specialfinansieringsbolag Finnvera och arbetspensionsanstalterna. Teollisuussijoitus t ex gör kapitalplaceringar i företag. TE-centralerna beviljar understöd för företagens investerings- och utvecklingsprojekt. Tekes erbjuder nätverk och finansiering för utveckling av företagen.

Statens specialfinansieringsbolag Finnvera 

Finnvera har färdiga låneprodukter avsedda för olika situationer och investeringar, tillväxt och utveckling.

 • Investerings- och rörelsekapitallånen är avsedda för både nya och fungerande sme-företags bygg-, maskin- och apparaturinvesteringar samt finansiering av olika ägararrangemang.
 • Internationaliseringslånet är avsett för finansiering av finländska sme-företags verksamhet utomlands.
 • Utvecklingslånet är avsett för finansiering av sme-företags finansiering av betydande utvecklingsprojekt.
 • Kvinnoföretagarlånet är avsett för företag, som ha kvinnlig delägardominans, sysselsätter max fem personer och en av de kvinnliga delägarna leder företaget som huvudsyssla.
 • Minilånet är avsett för finansiering av verksamheten i företag i startskedet eller redan fungerande företag, som sysselsätter max fem personer.
 • Kapitallånet är avsett för finansiering av företagsköp och tillväxt som en del av Finnveras och projektets övriga finansiering.
 • Miljölånet är avsett för sme-företagets frivilliga miljöinvesteringar.
 • Företagarlånet är avsett för betalning eller höjning av aktiekapitalet, bolagsinsatsen i öppna bolag eller kommanditbolag samt köp av aktier eller andelar.

Dessutom garanterar Finnvera lån. Även här har Finnvera ett flertal produkter beroende på företagets situation: etablering, investeringar, tillväxt och internationalisering. Sme-företaget kan använda Finnveras garantier som säkerheter för krediter, som banker, finansierings- och försäkringsbolag beviljar samt andra ansvarsförbindelser. Finska staten ansvarar för de garantier Finnvera beviljat. 

 • Finnvera-garantin är avsedd som säkerhet för olika slag av sme-företags inhemska finansieringsbehov, som investeringar och / eller rörelsekapital samt finansiering av affärsverksamhet eller företagsköp.
 • Internationaliseringsgarantin är avsedd som en säkerhet för finansieringen av det finländska sme-företagets utlandsverksamhet. Syftet kan vara etablering av ett dotterbolag eller investeringar i dotter- eller delägarföretag eller verksamhetens driftsställe, utveckling eller tillväxt.
 • Minigarantin är avsedd för företag i etableringsskedet eller redan fungerande företag, som sysselsätter max 49 personer. Med hjälp av exportgarantin kan exportören få finansiering av rörelsekapital för tillverkningsskedet eller efter fullgjord leverans. Exportgarantin kan även användas som motsäkerhet hos banken då det gäller utländsk köpares leveransgarantier.
 • Miljögarantin är en säkerhet för finansiering av investeringar i vatten- och luftskydd samt utnyttjande av avfall.
 • Fartygsgarantin är den säkerhet för kredit, som företag inom rederi- och skeppsbyggnadsbranschen skall ge.

Finnveras konjunkturlån och -borgen

Företag har kunnat söka konjunkturlån och - borgen från Finnvera fr.o.m. 6.3.2009. Konjunkturlån och –borgen kan sökas fram till 31.12.2011. Dessa finansieringsformer är ägnade att underlätta behovet av eget kapital och investeringar.

Genom konjunkturlån och –borgen strävar man efter att hjälpa sådana företag vars affärsverksamhet lider p.g.a. den ekonomiska konjunkturen, men som man anser att har förutsättningar till lönsam verksamhet då konjunkturen vänder. Konjunkturfinansieringen är ämnat för företag som sysselsätter högst 1 000 anställda. Om finansieringsbehovet är under 30 000 euro, passar Finnveras mikrolån eller –garanti bättre.

För att kunna få konjunkturfinansiering krävs också att företagets övriga huvudfinansiärer beviljar tilläggsfinansiering eller balansering av fordringar.

När lån, när borgen?

Konjunkturlån och –borgen kan beviljas som brukskapital för att trygga betalningsförmågan eller för att finansiera sådana investeringar som tryggar företagets konkurrenskraft.

Konjunkturborgen kan ges för vanligt skuldebrevslån eller arbetspensionslån av pensionsförsäkringsbolag. Med lån kan man inte betala Finnveras eller andra finansiärers gamla lån eller andra ansvar.

Alltid företagsutredning

Finnvera gör alltid en företagsutredning där man utvärderar förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet. Först klargörs företagets situation och orsakerna till svårigheterna och de åtgärder som företag vidtar för att öka verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft.

Behandlingen av ansökan kan försnabbas om företaget redan har uppgjort en plan för de ämnade åtgärderna.

Villkoren för konjunkturlån och -borgen

Till vem: Sme-företag och storföretag som sysselsätter högst 1 000 anställda, som saknar koncernsamband med ett egentligt storföretag.

Belopp: 30 000 - 10 000 000 euro.

Kan beviljas som flera lån eller flera borgensförbindelser. Helhetssumman av lån och borgensförbindelser får dock vara högst 10 000 000 euro.

Finansieringsandel: Finnvera är inte företagets huvudfinansiär, utan utfyller finansieringsmarknaden. I konjunkturlån är Finnveras finansieringsandel vanligen högst 50-70 %. P.g.a. EG:s regler om statsstöd är maximiandelen av Finnveras borgensförbindelse för lån beviljat av annan finansiär högst 80 %.

Förbindelse av huvudfinansiär: Före konjunkturlån betalas eller konjunkturborgen träder i kraft skall man få en skriftlig förbindelse av huvudfinansiärerna om beviljande av tilläggsfinansiering av företaget och / eller balansering av företagets finansiering för minst ett år.

Det rekommenderas att man i balanseringen strävar till längre gående arrangemang för att underlätta företagens finansieringssituation. Med balansering avses framskjutningar av förkortningar, förlängningar av lånetiderna eller räntesänkningar.

Ränta: Räntan för Finnveras lån kan vara fast eller bunden till referensränta (6 månaders Euribor), med en kundspecifik marginal. Marginalens storlek påverkas av företagets verksamhetsrisk, företagets säkerhet och lånetiden.

Borgensprovision: Av den som beviljas borgen uppbärs en årlig borgensprovision, vars storlek påverkas av företagets verksamhetsrisk, företagets säkerhet och borgenstiden.

Expeditionsavgift: En expeditionsavgift uppbärs också för lån och borgensförbindelse.

Låne- och borgenstid: Lånets lånetid är 5 - 6 år, av vilka 2 – 3 år kan vara förkortningsfria. För ett garanterat arbetspensionslån kan lånetiden vara 5 – 10 år.

Säkerhet: Om säkerheter avtalas kundvis.

Konjunkturlån och –borgen kan beviljas fram till 31.12.2011.

Finnvera erbjuder sina kunder – utöver lån och garantier – dessutom kapitalplaceringar och exportgarantier. 

Tilläggsuppgifter: www.finnvera.fi

ArPL-återlåning

Den som tecknar arbetspensionsförsäkring har rätt att låna en del av den fond, som de inbetalade arbetspensionspremierna bildat. Återlåningsrätten omfattar dock inte andelen som motsvarar arbetstagarens fonderade premier.

Försäkringsgivaren har, för att trygga sin soliditet, rätt att begränsa försäkringstagarens återlåningsrätt så, att den tillbudsstående lånesumman under tolv månader är max 10 procent av försäkringstagarens icke-lyfta fondandels belopp vid respektive tillfälle. 

Återlåningens ränta bildas av referensräntan utökad med den garantienliga räntemarginalen. Referensräntan är enligt huvudregeln den i beräkningsgrunden definierade ArPL-referensräntan enligt lagen om pension för arbetstagare, men det är även möjligt att binda lånen vid sex eller tolv månaders euribor-räntorna.

Lånetiden är minst ett och max tio år. Om låntagaren kräver att lånet återbetalas helt eller delvis före låneperiodens slut, har långivaren rätt att p g a den tidigarelagda återbetalningen debitera ersättning på basis av den återstående lånetiden och räntenivåns förändringar.

Enligt villkoren bör ArPL-lånet ha helt säkra garantier. Risken kan t ex täckas med bankens eller Finnveras garanti eller med försäkringsbolaget Garantias garantiförsäkring.

Då det gäller återlåning skall försäkringsgivaren behandla försäkringstagarna på lika villkor.

Detaljerade lånevillkor definieras i villkoren och skuldebrevet för återlåningen.

Tilläggsuppgifter: Det egna försäkringsbolaget

Industriplacering 

Suomen Teollisuussijoitus Oy är statens kapitalplaceringsbolag, som placerar i kapitalplaceringsfonder och direkt i tillväxtföretag, i samråd med privata investerare.

Målet är alla branscher.

Kapitalplaceringar görs för finansiering av målföretags tillväxt, nya affärsverksamhetsprojekt, betydande industriella investeringar samt bransch- och företagsarrangemang. Bolaget deltar som medfinansiär med max hälften av kapitalet, som skall placeras, samt ägandet.

Tilläggsuppgifter: www.teollisuussijoitus.fi

TE-centralerna 

TE-centralerna beviljar understöd för investerings- och utvecklingsprojekt.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja sme-företag beredningsfinansiering för utvecklingsprojekt, i vilka Tekes, efter verkställd utredning av beredningsfinansieringen, kan delta med sina egna finansieringsmodeller.

TE-centralens beredningsfinansiering är ett understöd, som beviljas för max 70 procent av projektets godtagbara kostnader, dock max 15 000 euro. Understöd kan inte beviljas om det förekommer annan offentlig finansiering av projektets kostnader.

Tilläggsuppgifter: www.te-keskus.fi 

Tekes 

Tekes erbjuder nätverk och finansiering för utvecklingen av företagen.

Unga innovativa företag

Tekes erbjuder unga innovativa företag finansiering för heltäckande utveckling av affärsverksamheten. Målet för finansieringen är att i väsentlig grad försnabba de mest lovande företagens tillväxt och internationalisering. Finansiering kan ges för det första skedet, tillväxtförutsättningarna och ett skede av snabb tillväxt. 

Sme-företagens finansieringsalternativ 

Tekes finansierar förutom produkterna, tjänsterna och processerna för sme-företagen även utvecklingen av koncept inriktade på forsknings- och utvecklingsprojekt, som stöder affärsverksamhet, procedurer och varumärken. Finansieringsalternativen är understöd, lån eller en kombination av dessa. Tekes finansierar en del av projektkostnaderna. Finansieringsnivån och typen av projektfinansieringen påverkas av hur utmanande projektet är samt distansen till marknaden och företagets finansieringssituation i övrigt.

Tekes program

Tekes program erbjuder företaget en möjlighet att bekanta sig med forskningen och experterna inom olika branscher. Man kan gå och lyssna på och träffa experter i samband med Tekes programevenemang, delta i diskussionerna inom ämnesregiongrupperna eller starta ett eget forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Tilläggsuppgifter: www.tekes.fi