Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

SEPA-området

Det gemensamma eurobetalningsområdet (Single European Payments Area, SEPA) startade 28.1.2008. Inom SEPA-området kan banker och kunder använda samma system för att sköta betalningar i euro inom landet eller till ett annat land inom området. Övergångstiden är tre år, och startar samtidigt i 27 EU-länder, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz.

SEPA, IBAN, BIC

  • SEPA är en förkortning av orden Single Euro Payments Area, det enhetliga eurobetalområdet. Regionen omfattar alla 27 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Monaco, Norge och Schweiz.
  • Det internationella kontonumret IBAN (International Bank Account Number) och bankens identifiering BIC (Bank Identifier Cod) ersätter användningen av det inhemska kontonumret vid betalning.

SEPA, som träder i kraft 1.1.2011 berör alla finländare

SEPA berör alla finländare och finländska företag, och gäller betalningar av alla slag, det må nu sedan vara storföretag, sme-företag, näringsidkare eller privatpersoner.

SEPA-övergångstiden tar slut 31.12.2010 då alla företag skall ta i bruk de nya SEPAformerna samt IBAN-kontonumren och BIC-koderna. Bankerna kan – om de så önskar – som specialservice motta betalningar till 31.10.2011 enligt den gamla formen. Därefter godtar bankerna inte längre betalningsuppdrag utan IBAN och BIC.

Företagen påverkas olika beroende på vilket ekonomiskt förvaltningssystem samt bankkontaktprogram de använder. Huvudregeln är att alla system, som behandlar kontonummer, skall uppdateras så att de kan behandla IBAN-kontonummer samt BIC-koder.

Ett mindre företag, som använder nätbanken, klarar enligt huvudregeln sig med att omvandla de nuvarande nationella kontonumren till IBAN-kontonummer. Större företag får för sin del göra ändringar även i sina ekonomiska förvaltningssystem samt bankkontaktprogram.

SEPA medför nya giroblanketter och bankstreckkod

I Finland är vi några steg närmare ett enhetligt eurobetalområde (SEPA) då SEPAgiroblanketten
och de nya versionerna av bankstreckkoderna aktualiseras.

SEPA-giroblanketten, med kontonumret endast i IBAN-form, skall tas i bruk 1.4.2011. Utöver IBAN-kontonumret har blanketten utrymme för BIC-koden, som anger banken. Tillsvidare används även SEPA-övergångsperiodens giroblankett, av vilken framgår såväl mottagarens internationella som traditionella finländska form. Fakturerarna bör ta i bruk den nya SEPA-giroblanketten per slutet av 2012.

Från början av december 2010 står de nya versionerna av SEPA-tidens bankstreckkoder inklusive kontonumrets IBANform och referensen antingen i finländsk eller internationell form. Streckkodversionen, som ingår i IBAN-kontonumret, skall tas i bruk från början av november 2011.

Tilläggsuppgifter: www.fkl.fi

Bruket av referens utvidgas att omfatta all fakturering

De finländska företagen har fr o m 1.12.2010 kunnat ta i bruk den internationella referensen, som utvidgar en gränsöverskridande användning vid fakturering och betalning. Företaget kan fortsätta att använda den inhemska referensen särskilt när det gäller att skicka fakturor endast till inhemska betalare. Något beslut att sluta använda den finländska referensen har inte fatttats.

Den internationella referensen lämpar sig både för fakturering mellan företagen och fakturering av konsumenterna. Den kan användas i nästan all fakturering, som e-fakturor, pappersfakturor och giroblanketter, kreditfakturor, SEPA-direktdebitering och nätbetalningar. Den internationella referensen stöder automatiskt faktureringsprocessen och möjliggör en ökad effektivitet för övervakning och avstämning av betalningar. Förutom kostnadsinbesparingar förbättras även prognosticeringen av likviditeten.

I Finland bildas den internationella referensen genom att framför den finländska referensen tillägga bokstäverna RF samt en identifikation med två tecken. Den internationella referensens ibruktagande förutsätter inte att faktura- eller giroblanketten förnyas. Den internationella referensen matas ut på samma ställe som den nuvarande finländska. Tilläggsuppgifter om ibruktagandet av den internationella referensen i finlänska företag finns på Finansbranschens Centralförbunds anvisning på nätsidan www.fkl.fi.

Förmånerna som den internationella referensen ger företaget:

  • Möjligheten att använda referensen utvidgas att omfatta all fakturering
  • Mottagaren kan automatiskt inrikta alla referensbetalningar på fakturorna i reskontran
  • Identifieringen av betalarna underlättas särskilt vad gäller de utländska kunderna
  • Övervakningen och avstämningen av betalningarna effektiveras
  • Den internationella referensen kan användas även när det gäller kreditfakturor

Kunskap om de förändringar, som det enhetliga eurobetalområdets SEPA medför, ges på Finansbranschens Centralförbunds nätsidor www.fkl.fi och av den egna banken.

Fakturorna elektroniskt i form av nätfakturor eller för konsumenterna i form av e-fakturor

  • e-fakturan sparar förutöver tid även papper och transport av fakturor
  • e-fakturan förmedlar såsom referensnumret de korrekta uppgifterna i fakturan
  • e-fakturan och de tjänster den medför är ett bra alternativ till direktdebiteringen

Enligt dagens uppskattning upphör den finländska direktdebiteringen 2013.

Information om e-fakturans miljöpåverkan och inverkan på arbetseffektiviteten i företagen finns på länken www.fkl.fi.

Tilläggsuppgifter om nätfakturan:
www.finvoice.info och på bankernas internet-sidor.

Se också: SEPA och företagets ekonomiska förvaltning 
 

Företagarinfo 6/2010
uppdaterad 21.12.2010