Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Skatter

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omvänd mervärdesskattskyldighet i byggtjänster

Omvänd mervärdesskattskyldighet tillämpas på försäljning av sådana byggtjänster, som startar med början 1.4.2011 eller senare. På halvfärdiga tjänster, som de facto inletts före början av april, tillämpas inte omvänd skattskyldighet. Tillämpningen av omvänd skattskyldighet bestäms inte på basis av när arbetet utförs, avgörande är när åtgärder, som berör byggandet vidtagits.

Avsikten med det nya förfarandet är att förhindra den grå ekonomi, som förekommer i byggbranschens långa underleverantörskedjor samt minska statens förlust av skatteintäkter.

Omvänd mervärdesskattskyldighet innebär att den skattskyldiga för byggtjänsten är köparen. Säljaren bör sålunda ha kunskap om när fakturering, avvikande från huvudregeln, kan ske utan mervärdesskatt. Säljaren skall även genom att fungera tillräckligt ansvarfullt utreda köparens status och vid behov be köparen om en utredning för att kunna fungera rätt. Trots att köparen är skyldig att betala och anmäla försäljningens skatt är säljaren alltid faktureringsskyldig. Säljaren och köparen kan inte sinsemellan överenskomma om hur förfara med skatten, tillämpningen av den omvända mervärdesskattskyldigheten är alltid obligatorisk då förutsättningar föreligger.
> Skatteförvaltningens anvisning: Omvänd mervärdesskattskyldighet inom byggbranschen från och med 1.4.2011

Omvänd mervärdesskattskyldighet tillämpas om följande förutsättningar enligt § 8 c i mervärdesskattelagen uppfylls:

1) Tjänsten avser en byggtjänst eller hyrd arbetskraft för byggtjänst
2) Köparen är näringsidkare, som i sin verksamhet inte enbart tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr arbetskraft för byggtjänster.

Som köpare anses även de byggare, vilka enligt stadgandena i omsättningsskattelagens § 31 moment 1 punkt 1 definierats som s k byggare för egen räkning samt i § 33 definierad köpare, som överlåter fastigheten vidare efter utförd byggtjänst innan fastigheten tagits i bruk. Även i situationer av denna art förutsätts det att köparen inte idkar sin byggverksamhet enbart tillfälligt. Dessutom kan köparen även vara en s k mellanhand, d v s en näringsidkare, som säljer ifrågavarande tjänst vidare åt ovan definierad näringsidkare.

Vad innebär byggtjänst?

Som byggtjänst definieras enligt mervärdesskattelagen en bygg- och reparationstjänst av fastighet samt överlåtelse av varor i samband med montering av dessa. Med fastighet avses markområde, byggnad och fast konstruktion eller del av dessa (eller kombination). Tillämpningen av den omvända skattskyldigheten gäller inte planering, övervakning och annan därmed jämförbar tjänst.

Som byggtjänst anses enligt branschklassificeringen husbyggen, mark- och vattenbyggen samt specialiserat byggande. Byggandet kan vara nybyggen, grundförbättringar, reparationer samt ändrings-, utvidgnings- eller reparationsarbete. Byggtjänst är montering av fast utrustning och anordningar, som hissar eller lås- och alarmsystem. Även byggstädning, dock inte enbart borttransport av byggavfall, betraktas som byggtjänst. Byggandet inkluderar även hyrning av byggmaskiner jämte förare. Då det gäller hyrd arbetskraft för byggtjänster tillämpas den omvända skattskyldigheten.

Omvänd skattskyldighet gäller enligt skatteförvaltningens anvisning inte montering och uppförande av maskiner eller anordningar, som används i produktionsverksamheten, plantering och skötsel av grönområden, arkitekt- och planeringstjänster, hyrning av byggmaskiner utan förare eller maskinskötare, inte heller renhållning och transporttjänster.
> Byggindustrin RT: Förteckningen om byggtjänster, som den omvända skattskyldigheten berör (på finska).

Försäljning av varor installerade i samband med arbete

Omvänd skattskyldighet tillämpas inte på försäljning av varor. Om byggtjänsten även innehåller material, anses tjänsten som en helhet och försäljning av byggtjänster, på vilken – då övriga förutsättningar föreligger - tillämpas omvänd skattskyldighet. T ex försäljning av parkett är som sådan en varuförsäljning, som omvänd skattskyldighet inte tillämpas på. Däremot är försäljning av monterad parkett försäljning av byggtjänst. Vilket även gäller t ex för försäljning av monterade byggelement, dörrar och fönster.

Monteringsarbetets andel i samband med försäljning av varor kan – med beaktande av omständigheterna – vara så ringa, att hela leveransen kan betraktas som varuförsäljning, på vilken omvänd skattskyldighet inte tillämpas. Enligt skatteförvaltningens anvisning kan varuförsäljning t ex gälla kylskåp, frys eller diskmaskin, i de fall säljaren levererar och kopplar in maskinerna. Däremot anser skatteförvaltningens anvisning att en monterad ugn är försäljning av byggtjänst, då monteringen av ugnen i regel är fast. Även försäljning av monterade köksinventarier anses som för-säljning av byggtjänst. Om köksmaskiner monteras som en del av en köksreparation så, att samma montör sköter hela monte¬ringen av inredningen, betraktas tjänsten i sin helhet som byggtjänst.

Köparens status

Tillämpningen av den omvända skattskyldigheten förutsätter, att köparen av tjänsten är näringsidkare, som i sin verksamhet i övrigt inte endast tillfälligt säljer i stadgandena avsedda tjänster eller utför vissa fastighetsöverlåtelser (s k byggare eller näringsidkare i egen regi, som efter utförd byggtjänst överlåter fastigheten innan den tagits i bruk). I egen regi avser att byggaren är näringsidkare, som bygger eller låter bygga på det markområde han äger, en byggnad i avsikt att sälja den innan den tas i bruk. Dessutom tillämpas omvänd skattskyldighet då försäljningen gäller en s k mellanhand. Omvänd skattskyldighet tillämpas inte vid försäljning av byggtjänst till privatpersoner. Samma sak gäller även då det gäller säljare, som idkar s k ringa verksamhet och inte finns i registret över mervärdesskattskyldiga p g a att omsättningen är max 8 500 euro per redovisningsperiod. Om säljaren dock frivilligt ansökt om att bli mervärdesskattskyldig, tillämpas den omvända skattskyldigheten.

Då det görs en uppskattning av om köparen är näringsidkare, som inte enbart tillfälligt säljer byggtjänster, beaktas bl a köparens huvudsakliga bransch och verksamhet, hur regelbunden försäljningen av byggtjänster är samt tjänsteprestationernas antal och omfattning. Köparens verksamhet behöver alltså inte i huvudsak vara byggverksamhet.

Med tillfälligt byggande avses enligt skatteförvaltningens anvisning i huvudsak engångsföreteelser, tillfälligt, icke-upprepat eller ringa byggande, som inte är avsett att vara en fortgående verksamhet. I skatteförvaltningens anvisning finns exempel på situationer, då köparen anses tillfälligt eller inte enbart tillfälligt sälja byggtjänster.

Försäljning till staten eller kommunen

Staten anses alltid som en tillfällig köpare av tjänster, på dessa köp tillämpas inte den omvända skattskyldigheten. Statens affärsverks och aktiebolags status granskas dock självständigt.

Kommunernas och samkommunernas status som köpare granskas från fall till fall. Om en enskild kommun eller samkommun annat än tillfälligt säljer byggtjäns¬ter åt utomstående, tillämpas omvänd skattskyldighet på alla byggtjänster som ifrågavarande kommun eller samkommun köpt.

> Kommunförbundet: I kommunerna införs omvänd momsskyldighet för byggtjänster 1.4.2011 
 

Fakturan och avdragsrätten

Om omvänd skattskyldighet tillämpas på försäljning av byggtjänster, skall säljaren ge köparen en faktura försedd med gängse fakturaanteckningar, utan att dock anteckna varken skattesatsen eller skattens belopp. Av fakturan bör framgå köparens momsidentifikation och uppgift om köparens skattebetalningsskyldighet (t ex referens MOMSL § 8c).

Köparen har rätt att avdra mervärdesskatten, som p g a den allmänna skattskyldigheten måste betalas i de fall de allmänna förutsättningarna föreligger samt om köparen har uppfyllt sin i MOMSL §162 stadgade anmälningsskyldighet. Säljaren av tjänsten får på normalt sätt avdra den mervärdesskatt som enligt de allmänna kriterierna är inkluderad i anskaffningarna, även om köparen är skattskyldig för försäljningen av tjänsten. Vilket innebär att den nya procedurens ikraftträdande medför många nya anmälare av negativ mervärdesskatt. När det gäller betalning av momsåterbäring kan det även förekomma dröjsmål särskilt i början av den nya procedurens tillämpning – det tar sin tid innan skatteförvaltningens övervakningssystem börjar fungera friktionsfritt.

Tolkningsproblem att vänta i samband med praktiska tillämpningssituationer

Då det i anvisningen, som gäller omvänd mervärdesskattskyldighet, inte kunnat tas ställning till mångfalden av praktiska försäljningssituationer, kommer tillämp¬ningen av den nya proceduren att förorsaka många gränsdragningsproblem. Det vore därför skäl för företagen att på förhand utreda behandlingen av de sålda tjänsternas och tjänstehelheternas mervärdesskattebehandling.

När det gäller handläggandet av mervärdesskatten kan beskattaren stå till tjänst med ett bindande, avgiftsbelagt (175 euro) besvär underkastat förhandsbeslut eller stå till tjänst med en skriftlig handledning, som är avgiftsfri och inte kan överklagas.

För att anmäla köparens ställning kan användas blanketter, som finns på Rakennusteollisuus RT:s sidorna. (på finska)


uppdaterat 29.3.2011