Etsi

Säännöt

Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Yrittäjät ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön Hämeen Yrittäjät ry:n paikallisyhdistyksenä kotipaikkanaan Hämeenlinnan kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä pai-kallisyhdistys. Suomen Yrittäjät ry:tä kutsutaan näissä säännöissä keskusliitok-si ja Hämeen Yrittäjät ry:tä aluejärjestöksi. Yhdistys on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu
2 § Paikallisyhdistys toimii Hämeenlinnassa toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toimin-ta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi paikallisyhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton ja aluejärjes-tön kanssa:
1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toimin-ta-alueellaan tekemällä pienten ja keskikokoisten yritysten taloudellista, yh-teiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja;
3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;
4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toiminta-alueellaan;
5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukai-sesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimen-piteistä;
6. huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia, sekä;
7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi. Paikallisyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Paikallisyhdistys voi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä samoin kuin muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liit-tyvää taloudellista toimintaa.

Jäsenyys
3 § Paikallisyhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toiminta-alueella toimivat yksityisessä omistuksessa olevat oikeuskelpoiset yritykset. Paikallisyhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa sen toiminta-alueella toimivia yksityishenkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka eivät täytä 1. momentin mukaisia varsinaiseksi jäseneksi ottamisen edellytyksiä. Jäseneksi ottamisesta päättää paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapu-heenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä. Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkistaa sähköisesti ja muulla tavoin.

4 § Jäsen voi erota paikallisyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti paikal-lisyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. Paikallisyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä pe-rusteella. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuudelta kuukaudelta.

Jäsenmaksu ja kannattajamaksu
5 § Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka määrää keskusliiton liittoko-kous. Jäsenmaksu on maksettava keskusliiton liittokokouksen päättämän mak-suajan kuluessa. Paikallisyhdistyksen uuden varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksu kolmen kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta. Jäsenmaksut perii paikallisyhdistyksen varsinaisilta jäseniltä keskusliitto, joka palauttaa paikallisyhdistykselle keskusliiton liittokokouksen tai aluejärjestön kokouksen päättämän osuuden perityistä jäsenmaksuista. Paikallisyhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mah-dollisen lisäjäsenmaksun perimisestä. Lisämaksun perii paikallisyhdistys. Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannattajamak-sun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.

Hallinto- ja toimielimet
6 § Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen ko-kous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä. Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheen-johtajina.

Paikallisyhdistyksen kokous
7 § Paikallisyhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätko-kous helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määrää-mänä aikana ja päättämässä paikassa. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun paikallisyhdistyksen kokous niin päättää tai kun vä-hintään yksi kymmenesosa (1/10) paikallisyhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

8 § Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kutsu paikallisyhdistyksen kokoukseen jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 § Varsinaisella jäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Yksityisen elinkeinoharjoittajan muodossa toimiva jäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muun oikeushenki-lön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain toiminimenkir-joittajansa tai muun yrityksen toiminnasta päävastuuta kantavan henkilön kaut-ta, joka suoraan tai välillisesti omistaa merkittävän osan yrityksestä. Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta toi-mintavuodelta, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannattajajäsenellä on paikallisyh-distyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Keskusliiton ja aluejärjestön hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua paikallisyhdistyksen ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa. Äänestyksessä ratkaisee 15 ja 16 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaa-lissa tulevat kuitenkin puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta valituksi eni-ten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kan-nattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.

10 § Paikallisyhdistyksen varsinaisen kokouksen avaa paikallisyhdistyksen puheen-johtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohta-ja. Paikallisyhdistyksen kevätkokouksessa - käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tili-kaudelta sekä tilintarkastuskertomus, - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-selle ja muille mahdollisille tilivelvollisille sekä - käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat. Paikallisyhdistyksen syyskokouksessa - vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta var-ten, - päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden halli-tuksen jäsenten palkkioista, - valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, - päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa, - valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vähintään yksi tilintar-kastaja ja hänelle varamies sekä määrätään tilintarkastajan palkkio - valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaksi toimintavuodeksi sekä - käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat. Paikallisyhdistyksen muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa yh-distyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai kummankin estyneenä ollessa kokouksen valitsema henkilö.

Hallitus
11 § Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdis-tyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajat sekä vähintään neljä (4) ja enin-tään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on toimintavuosi. Muut jä-senet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) vara-puheenjohtajaa seuraavaksi toimintavuodeksi sekä sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä, sekä määrää näiden palkkiot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheen-johtajista ja yli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänes-tyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallitus käyttää paikallisyhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.
Hallituksen tehtävänä on
- edustaa paikallisyhdistystä ja hoitaa sen asioita paikallisyhdistyksen kokous-ten hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,
- valvoa paikallisyhdistyksen jäsenistön yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esi-tyksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
- toimeenpanna aluejärjestön ja keskusliiton antamat tehtävät,
- päättää paikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäse-neksi ottamisesta ja erottamisesta,
- huolehtia paikallisyhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talous-arvion laatimisesta;
- kutsua kokoon paikallisyhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle ylimääräinen kokous, jos 7 pykälässä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
- tiedottaa paikallisyhdistyksen jäsenille yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton, aluejärjestön ja paikallisyhdistyksen päätöksistä ja toimenpiteistä, - toimittaa aluejärjestön toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot paikallis-yhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä, sekä
- päättää kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun määrä ja maksuaika

Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaminen
13 § Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapu-heenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä sihteeri aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää joko yksin tai kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja tilintarkastus
14 § Paikallisyhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevät-kokousta. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa halli-tukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen paikallisyhdistyksen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen
15 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen koko-uksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Paikallisyhdistyksen säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava kes-kusliiton hallituksen hyväksyminen.

Paikallisyhdistyksen purkaminen
16 § Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen ko-kouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvis-tettava muuttamattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa ko-kouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Paikallisyhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovu-tettava pienen tai keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.