Etsi

Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019                    

Hämeenlinnan Yrittäjät ry toimii pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaationa. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia asiantuntijana sekä vaikuttajana parantamassa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä.

Hämeenlinnan Yrittäjät vaikuttaa yrittäjäympäristön kehittämiseen ja on aloitteellinen sekä käynnistää vuoropuheluita sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kaupungin elinvoiman kasvattaminen yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja yrittäjien kanssa niin, että Hämeenlinna on mahdollisimman hyvä paikka yrittää.

STRATEGIA VUOTEEN 2018 / 2021

Visio          
Hämeenlinna on kehittyvä ja haluttu toimintaympäristö uusille ja toimiville yrityksille huomioiden muuttuva ja kasvava yrittäjyys.

Yhdistyksen painoarvo on lisääntynyt yhteiskuntavaikuttamisessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme kasvava ja elinvoimainen Hämeenlinna.

Hämeenlinnan alueen yrittäjillä on työryhmä, joka muodostuu paikallisyhdistysten jäsenistä. Tavoitteena on saada päätöksiin yrittäjien näkökulma.

Arvot
Rohkeus: Parannamme yrittäjien asemaa aloitteellisesti ja rakentavasti. Emme pelkää arvostelua, joka usein kohdistuu rohkeaan uudistajaan. 

Luotettavuus: Perustamme kannanottomme tosiasioihin ja paikallisuuteen. Huomioimme alueellisen ja valtakunnallisen kokonaisuuden. 

Uusiutumiskyky: Tarjoamme jäsenyrittäjille heidän tarpeidensa mukaiset palvelut. Meillä on valmius arvioida ratkaisuja uudelleen, kun toimintaympäristö muuttuu.

Strategia päivitetään loppuvuoden 2018 aikana ottaen huomioon Suomen Yrittäjien lokakuun liittokokouksen linjaukset. Päivitetty strategia otetaan käyttöön toimintavuoden 2019 alusta.

PAINOPISTEET VUONNA 2019

Edunvalvonta, vaikuttaminen

1 Kaupunkistrategia

Yhdistys osallistuu aktiivisesti vuonna 2017 hyväksytyn kaupunkistrategian tavoitteiden toimintaohjelmien rakentamiseen elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan kautta. Näitä ohjelmia ovat mm. hankintaohjelma.

2 Julkiset hankinnat

Hämeenlinnassa on ajantasainen palvelujen järjestämistä ja hankkimista kuvaava strateginen ohjeistus osana kaupunkistrategiaa. Siinä on huomioitu monituottajamalli, jossa yksityinen palvelutuotanto on aito vaihtoehto julkisen palvelutuotannon rinnalla. Yhdistys painottaa ja huolehtii omalta osaltaan, että kaupungin strategia edistää palvelutuotannon kehittymistä sekä mahdollistaa markkinoiden syntymistä ja kehittymistä toimiviksi. Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön kaupungin hankinta- ja sopimusohjeet, minkä yhteydessä laaditaan pienhankintojen prosessikuvaus, järjestetään hankintaosaamisen kolutusta molemmille osapuolille sekä laaditaan hankintojen yleiset periaatteet koko kaupunkikonsernitasolla yhdessä elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan ja hankinta-asiamiehen kanssa.

Hankintaohjeissa on huomioitu ainakin seuraavat pääperiaatteet:

Kaupungin omat sekä sen kumppanuushankintayksiköt noudattavat EU:n periaatetta ”pienet ensin”. Tämä tarkoittaa hankintojen ja niitä edeltävien kilpailutusten muotoilua markkinakartoitusten ja vuoropuhelujen pohjalta niin, että myös pienet yritykset voivat osallistua hankintakilpailuihin Kaupunki hyödyntää alueellista hankinta-asiamiespalvelua sekä osallistuu sen toiminnan kehittämiseenKaupunki hyödyntää myös muulla tavoin älykästä hankintatoimea ja sen menetelmiä, kuten aktiivista vuoropuheluaKaupunki esittää palvelusetelien käyttöön ottamista/käytön laajentamista lisäämään kaupunkilaisten valinnanvapautta

3 Elinvoima-arviointi

Hämeenlinnassa on tehty päätös yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta 1.1.2014 alkaen. Toimintavuoden tavoitteena on varmistaa elinvoima-arviointi osaksi kaupungin valmistelua jo varhaisessa vaiheessa ja kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä parantaa arvioinnin laatua ja vaikuttavuutta.

4 Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus tulee olla osa Hämeenlinnan strategiaa. Toimintavuoden aikana pyritään tukemaan yrittäjyyskasvatuksen jalkautumista osaksi koulujen arkea. Tätä varten kehitetään uusia käytänteitä ja lisätään yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Paikallisyhdistys edustaa yrittäjyyden asiantuntemusta ja tarjoaa koulujen käyttöön vierailukohteita sekä yrittäjiä, jotka ovat valmiita menemään kouluihin kertomaan yrittäjyydestä ja toimimaan toisen asteen oppilaitosten NY-yritysten mentoreina. Tässä voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää seniorijäsenten asiantuntemusta.

5 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta

Paikallisyhdistys pyrkii kehittämään elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan toimintaa siten, että se on kaupungin strateginen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden asiantuntijaelin. Toimintavuoden aikana kehitetään neuvottelukunnan toimintaa tavoitteena entistä tiiviimpi ja nykyistä varhaisempi osallistuminen päätöstenteon valmisteluun ja päätösten elinvoimavaikutusten arviointiin. Neuvottelukunnan asiantuntemusta on tarpeen laajentaa käsiteltävästä asiasta riippuen.

6 Elinvoiman vahvistaminen

Paikallisyhdistys osallistuu omalta osaltaan elinvoimaohjelman rakentamiseen ja toteuttamiseen elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan kautta yhdessä Linnan Kehitys Oy:n ja kaupungin kanssa.

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella turvataan riittävä liike- ja teollisuustoimipaikkojen rakentamiseen soveltuvien tonttien saatavuus ja samalla tuetaan keskusta-alueen ja kaupungin eri elinkeinoalueiden vetovoimaista kehittämistä. Niiden tukena tulee olla hyvät liikenneyhteydet sekä riittävä ja laadullisesti oikea asuntotuotanto. Tämä edellyttää joustavia ja sujuvia päätös- ja lupaprosesseja.

Jäsentoiminta

Luodaan uusia tapoja tuoda uudet jäsenet yhdistyksen toiminnan pariin sekä pyritään vahvistamaan nykyisten jäsenten pysyvyyttä.

Koulutustoiminta

Järjestetään jäsenille koulutustilaisuuksia Hämeen Yrittäjien, Suomen Yrittäjäopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Keskustan kehittäminen

Yhdistys on Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat aktiivisesti Hämeenlinnan keskustan kehittämistyöhön ja yritysten kaupallisten mahdollisuuksien lisäämiseen. Tällä pyritään hyödyntämään keskustavision ja pysäköintistrategian mahdollisuudet koko keskustan elinvoiman parantamiseksi.

Sidosryhmätoiminta

Jatketaan yhteistyötä Hämeen Yrittäjien, Hämeen Kauppakamarin, Nuorkauppakamarin, Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry:n sekä muiden Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivien yrittäjäyhdistysten kanssa.

Hämeen uusyrityskeskus ry:n kanssa kehitetään yhteistyötä erityisesti uusien yrittäjien yritystoiminnan edistämiseksi ja jäsenhankinnan tukemiseksi.

Tiedotustoiminta ja viestintä

Yrittäjyyden arvostuksen lisäämiseksi julkaistaan 12-sivuista liitettä viisi kertaa Hämeen Sanomien välissä. Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.yrittajat.fi/hameenlinna ja digilehtenä.

Yhdistyksen tiedottamista ja viestintää kehitetään jatkuvasti palvelemaan jäsenkuntaa mahdollisimman hyvin. Eritysitä huomiota kiinnitetään nuoriin ja nuoriin yrittäjiin. Yhdistys laajentaa näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa.      

Juhla- ja virkistystoiminta

Toimintavuonna yhdistys järjestää ainakin seuraavat tapahtumat, juhlat ja virkistystilaisuudet:
Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 27.6.2019
Eloristeily 22.8.2019 Y
rittäjän päivän tilaisuudet 5.9.2019
Yrittäjäjuhla 1.11.2019

Näiden lisäksi kehitetään muuta harraste-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.

Hämeen Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien tiedossa olevat jäsenille suunnatut
tapahtumat ja tilaisuudet toimintavuonna 2019:

Maakunnallinen Yrittäjägaala 9.2.2019
Kunnallisjohdon seminaari 15.–16.5.2019
Lappeenranta Get Together 24.–25.5.2019 Kauhava
Valtakunnalliset yrittäjäpäivät 18.–19.10.2019 Lahti

HALLINTO   
Toiminnanjohtajan tehtävät hankitaan ostopalveluna Yrityskumppani Kalevi Lauronen Ky:ltä. Muut palvelut hankitaan ostopalveluina tarpeen mukaan.  Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Raijaka Oy.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Aulikki Vuorela HT ja varatilintarkastajana Pekka Siltala HT.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 11.9.2019.