Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

                   

Hämeenlinnan Yrittäjät ry toimii pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaationa. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia asiantuntijana sekä vaikuttajana parantamassa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä.

Hämeenlinnan Yrittäjät vaikuttaa yrittäjäympäristön kehittämiseen ja on aloitteellinen sekä käynnistää vuoropuheluita sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kaupungin elinvoiman kasvattaminen yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja yrittäjien kanssa niin, että Hämeenlinna on mahdollisimman hyvä paikka yrittää.

STRATEGIA VUOTEEN 2022

Visio          
Hämeenlinna on kehittyvä ja haluttu toimintaympäristö uusille ja toimiville yrityksille huomioiden muuttuva ja kasvava yrittäjyys.

Yhdistyksen painoarvo on lisääntynyt yhteiskuntavaikuttamisessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme kasvava ja elinvoimainen Hämeenlinna.

Hämeenlinnan alueen yrittäjillä on työryhmä, joka muodostuu paikallisyhdistysten jäsenistä. Tavoitteena on saada päätöksiin yrittäjien näkökulma.

Arvot         
Rohkeus: Parannamme yrittäjien asemaa aloitteellisesti ja rakentavasti. Emme pelkää arvostelua, joka usein kohdistuu rohkeaan uudistajaan. 

Luotettavuus: Perustamme kannanottomme tosiasioihin ja paikallisuuteen. Huomioimme alueellisen ja valtakunnallisen kokonaisuuden. 

Uusiutumiskyky: Tarjoamme jäsenyrittäjille heidän tarpeidensa mukaiset palvelut. Meillä on valmius arvioida ratkaisuja uudelleen, kun toimintaympäristö muuttuu.

Strategia päivitetään loppuvuoden 2019 aikana ottaen huomioon Suomen Yrittäjien ja Hämeen Yrittäjien linjaukset sekä keväällä 2019 toteutettu jäsenkysely. Päivitetty strategia otetaan käyttöön toimintavuoden 2020 alusta.

PAINOPISTEET VUONNA 2020

Edunvalvonta, vaikuttaminen

1 Kaupunkistrategia

Yhdistys osallistuu aktiivisesti vuonna 2020 hyväksytyn kaupunkistrategian tavoitteiden toimintaohjelmien rakentamiseen elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan kautta. Näitä ohjelmia ovat mm. hankintatoimen kehittäminen ja ekosysteemityö.

2 Julkiset hankinnat

Hämeenlinnassa on ajantasainen palvelujen järjestämistä ja hankkimista kuvaava strateginen ohjeistus osana kaupunkistrategiaa. Siinä on huomioitu monituottajamalli, jossa yksityinen palvelutuotanto on aito vaihtoehto julkisen palvelutuotannon rinnalla. Yhdistys painottaa ja huolehtii omalta osaltaan, että kaupungin strategia edistää palvelutuotannon kehittymistä sekä mahdollistaa markkinoiden syntymistä ja kehittymistä toimiviksi.

3 Elinvoima-arviointi

Hämeenlinnassa on tehty päätös yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta 1.1.2014 alkaen. Toimintavuoden tavoitteena on varmistaa elinvoima-arviointi osaksi kaupungin valmistelua jo varhaisessa vaiheessa ja kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä parantaa arvioinnin laatua ja vaikuttavuutta.

Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön seudullinen elinvoima-arviointi Hämeenlinnan kaupungin sekä Hattulan ja Janakkalan kuntien päätöksenteossa.

4 Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus tulee olla osa Hämeenlinnan strategiaa. Toimintavuoden aikana pyritään tukemaan yrittäjyyskasvatuksen jalkautumista osaksi koulujen arkea. Tätä varten kehitetään uusia käytänteitä ja lisätään yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Paikallisyhdistys edustaa yrittäjyyden asiantuntemusta ja tarjoaa koulujen käyttöön vierailukohteita sekä yrittäjiä, jotka ovat valmiita menemään kouluihin kertomaan yrittäjyydestä ja toimimaan toisen asteen oppilaitosten NY-yritysten mentoreina. Tässä voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää seniorijäsenten asiantuntemusta.

5 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta

Paikallisyhdistys pyrkii kehittämään elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan toimintaa siten, että se on kaupungin strateginen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden asiantuntijaelin. Toimintavuoden aikana kehitetään edelleen neuvottelukunnan toimintaa tavoitteena entistä tiiviimpi ja nykyistä varhaisempi osallistuminen päätöstenteon valmisteluun ja päätösten elinvoimavaikutusten arviointiin. Neuvottelukunnan asiantuntemusta on tarpeen laajentaa käsiteltävästä asiasta riippuen.

6 Elinvoiman vahvistaminen

Paikallisyhdistys osallistuu omalta osaltaan elinvoimaohjelman rakentamiseen ja toteuttamiseen elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan kautta yhdessä Linnan Kehitys Oy:n ja kaupungin kanssa.

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella turvataan riittävä liike- ja teollisuustoimipaikkojen rakentamiseen soveltuvien tonttien saatavuus ja samalla tuetaan keskusta-alueen ja kaupungin eri elinkeinoalueiden vetovoimaista kehittämistä. Niiden tukena tulee olla hyvät liikenneyhteydet sekä riittävä ja laadullisesti oikea asuntotuotanto. Tämä edellyttää joustavia ja sujuvia päätös- ja lupaprosesseja.

Jäsentoiminta

Luodaan uusia tapoja tuoda uudet yrittäjät ja uudet jäsenet yhdistyksen toiminnan pariin sekä pyritään vahvistamaan nykyisten jäsenten pysyvyyttä ottamalla huomioon kevään 2019 jäsenkyselyn tulokset.

Jäsenkysely uusitaan kohdennetusti ainakin joltain osin toimintavuoden aikana.

Koulutustoiminta

Järjestetään jäsenille koulutustilaisuuksia Hämeen Yrittäjien, Suomen Yrittäjäopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Keskustan kehittäminen

Yhdistys on Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat aktiivisesti Hämeenlinnan keskustan kehittämistyöhön ja yritysten kaupallisten mahdollisuuksien lisäämiseen. Tällä pyritään hyödyntämään keskustavision ja pysäköintistrategian mahdollisuudet koko keskustan elinvoiman parantamiseksi.

Sidosryhmätoiminta

Jatketaan yhteistyötä Hämeen Yrittäjien, Hämeen Kauppakamarin, Nuorkauppakamarin, Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry:n sekä muiden Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivien yrittäjäyhdistysten kanssa.

Hämeen uusyrityskeskus ry:n kanssa kehitetään yhteistyötä erityisesti uusien yrittäjien yritystoiminnan edistämiseksi ja jäsenhankinnan tukemiseksi.

Tiedotustoiminta ja viestintä

Yrittäjyyden arvostuksen lisäämiseksi julkaistaan 12-sivuista Hyrrä-liitettä viisi kertaa Hämeen Sanomien välissä. Lehti on luettavissa myös digilehtenä ja osoitteessa www.yrittajat.fi/hameenlinna.

Yhdistyksen tiedottamista ja viestintää kehitetään jatkuvasti palvelemaan jäsenkuntaa mahdollisimman hyvin ottamalla huomioon myös jäsenkyselyn tulokset. Erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin ja nuoriin yrittäjiin. Yhdistys laajentaa näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa.           

Juhla- ja virkistystoiminta

Toimintavuonna 2020 yhdistys järjestää ainakin seuraavat tapahtumat, juhlat ja virkistystilaisuudet:

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 24.6. Eloristeily 20.8. Yrittäjän päivän tilaisuudet 5.9.Yrittäjäjuhla 30.10.

Näiden lisäksi kehitetään muuta harraste-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.

Hämeen Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien tiedossa olevat jäsenille suunnatut tapahtumat ja tilaisuudet toimintavuonna 2020:

Maakunnallinen Yrittäjägaala (HY 80 v) ajankohta avoinna
Yrittäjäristeily 21.22.3.
Kasva ja Kansainvälisty 26.3. 8.00–18.00
Kunnallisjohdon seminaari 19.–20.5.2020
Helsinki Get Together 15.–16.5.2020 Järvisydän
Valtakunnalliset yrittäjäpäivät 16.–17.10.2020 Jyväskylä
Yksinyrittäjien virkistys ja hyvinvointipäivä 23.5. 9.00–18.00
HY 80 juhlagolf (Yrittäjien SM-golf) 13.6. 8.00–19.00
Nuorten Yrittäjien kesäpäivä 15.8. 9.00–18.00
HY 80 juhlaseminaari 8.10. 8.30–14.00
Yksinyrittäjien kehityspäivät 14.11. 8.00–19.00

HALLINTO   Toiminnanjohtajan tehtävät hankitaan ostopalveluna Yrityskumppani Kalevi Lauronen Ky:ltä. Muut palvelut hankitaan ostopalveluina tarpeen mukaan.                 
Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Asiantuntijapalvelut J. Laine Oy.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Aulikki Vuorela HT ja varatilintarkastajana Pekka Siltala HT.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.9.2020.