Etsi

Emergency banner

11 neuvoa miten yrityksen tulisi varautua Brexitiin ja kaupankäyntiin UK:n yritysten kanssa jatkossa

Brexit: Tausta

Säännöllisesti kuulemme sekä voimme lukea Brexitistä. Valitettavasti vähemmälle on jäänyt käytännön ohjeistus sekä keskustelu siitä, miten Brexit vaikuttaa liiketoimintaympäristöön ja kaupankäyntiin UK:sta olevien yritysten ja toimijoiden kanssa. Tässä vaiheessa eroneuvotteluita vaikuttaa ilmeisen selvältä, että UK:n ero EU:sta tulee toteutumaan. Lähinnä kyse on siitä, että milloin ja millä ehdoilla ero toteutuu.

Merkittäväksi UK:n eron EU:sta tekee Suomen kannalta se, että UK on Suomen seitsemänneksi suurin kauppakumppani. Tästä syystä UK:n erolla on vaikutusta laajalti suomalaisiin yrittäjiin, yrityksiin sekä koko yrityskenttään. Arviot Brexitin aiheuttamista kustannuksista suomalaisille yrityksille ovat yli sadassa miljoonassa eurossa. Kyseiset kustannukset muodostuvat pääasiassa tuonti- ja vienti-ilmoitusten laatimisen kustannuksista jatkossa.

Määräajat Brexitille

Kova Brexit tulee voimaan 30.3.2019 ellei sopimusta EU:n ja UK:n kanssa saada aikaiseksi. Mikäli neuvottelut tuottavat tulosta, UK:n erosopimus tulee voimaan 30.3.2019. Erosopimus, milloin se saataisiin aikaiseksi, sisältäisi itsessään pääosin määräyksiä siirtymäajan järjestelyistä. Kyseinen siirtymäaika kestäisi 31.12.2020 asti.

Edellä mainittujen määräaikojen osalta kyseessä on lähinnä ajankohta, milloin UK:sta lopullisesti tulee tullikoodeksin perusteella kolmas maa. Tullauksen osalta kolmannella maalla ei ole samoja etuja ja oikeuksia kuin EU:n jäsenvaltioilla. Tästä syystä viimeistään nyt tulee yritysten valmistautua Brexitiin laatimalla yrityskohtainen selvitys siitä, miten UK:n ero EU:sta tulee vaikuttamaan ja missä laajuudessa liiketoimintaan.

Erityisesti ne yhtiöt, jotka käyvät tällä hetkellä vain EU:n sisämarkkinakauppaa, on syytä viimeistään nyt havahtua tulevaan muutokseen. Jatkossa kaupankäynti UK:n kanssa tarkoittaa, että tullimenettely tulee pakollisesti soveltuvaksi. Tästä syystä tietämystä kaupankäynnistä EU:n ulkopuolisen maan kanssa tulee syventää, ellei kyseistä osaamista yhtiössä entuudestaan olisi. Lisäksi yritysten tulee selvittää, mitä vaatimuksia kolmannen maan tuotteiden tulee täyttää, jotta niitä voidaan jatkossa tuoda EU:n sisämarkkinoille. Tämän lisäksi tuotemerkintöjen vaatimuksista tulee varmistua Brexitin jälkeisessä kansainvälisessä kaupassa. Nykyisestä tilanteesta poiketen, jatkossa tarvitaan merkittävästi enemmän asiakirjoja sekä vastaavasti tullille tulee antaa aikaisempaa enemmän tietoa tuotteista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuonti- ja vientiselvitysten tekemiseen menee merkittävästi aikaisempaa enemmän aikaa.

Käytännön muutoksia ja vaikutuksia

UK:n yritysten kanssa kauppaa käyvät tietävät, että UK:n tulli tarkistaa tuontiasiakirjat jokaisen lähetyksen osalta. Näin ollen tullimenettely Brexitin jälkeen tulee viemään merkittävästi enemmän aikaan kuin aikaisemmin, koska asiakirjoja tulee olemaan nykyistä huomattavasti enemmän. Satamaviranomaiset ovat ilmoittaneet, että kahden minuutin lisäys tullimuodollisuuksissa tarkoittaa kahdenkymmenen kilometrin jonoa rekoissa UK:n rajoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksien tulee huomioida toimitusketjussa mahdolliset viivästykset nimenomaisesti toimitusajoissa. Erityisesti ne toimijat, jotka nojaavat toiminnassaan varaston nopeaan kiertoon ja vähäisiin varmuusvarastoihin, on syytä varautua mahdollisiin merkittäviinkin viivästymisiin.

Muutoksiin varautuminen

Käytännössä on havaittavissa, että Ison-Britannian yritykset ovat alkaneet varautumaan Brexitiin merkittävästi laajemmin kuin esimerkiksi suomalaiset. Varautuminen tarkoittaa tässä yhteydessä varastojen kasvattamista ja tulevien asiakirjavaatimusten selvittämistä ennakolta. On selvää, että ne yritykset, jotka jättävät selvitystyöt sekä tarvittavien lupien hankkimiset viime hetkeen, tulevat olemaan suurien haasteiden keskellä varmistaakseen sujuvan kaupankäynnin UK:n EU:sta eron jälkeen. Tämä jo yksin siitä syystä, että viranomaiset eivät yksinkertaisesti kykene lyhyessä ajassa ja huomioiden UK:n merkittävä asema kauppakumppanina toimittamaan tarvittavia asiakirjoja ja selvityksiä totutuissa määräajoissa. Tästä syystä on perusteltua olla ajoissa liikkeellä näin merkittävän muutokset tapahtuessa. Kuten tiedämme, yksikään EU jäsenmaa ei ole toistaiseksi eronnut EU:sta, joten eron seurauksen todelliset vaikutukset selviävät vasta myöhemmin, sen tapahduttua.  

Mitä tulee tuote-/tavaravarastojen sekä puskurien kerryttämiseen niin todettakoon, että esim. päivittäistavarakauppaa käyvien toimijoiden, olisi syytä varautua useamman kuukauden varmuusvarastoilla. Sama vaatimus koskee myös kriittisiä tarvikkeita ja osia. Vain näin on mahdollista turvata tuotteiden viivytyksetön saanti poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yhteistyö ja dialogi yrityksen logistiikkapartnerin kanssa korostuu arvioitaessa ja määriteltäessä varmuusvarastoon tarvittavien tavaroiden määrää.

Todettakoon, että mikäli tulliselvitysten ja toimitusaikojen keston pidentymiseen aikaisemmasta ei varaudu, on vaarana se, että kilpailija, joka on varautunut viivästyksiin, kykenee toimittamaan varastostaan vastaavaa tuotetta tilauksesta ja saa näin markkinoita itselleen. Tähän tilanteeseen ei varmasti kukaan toimija saatikka yrittäjä halua joutua tiedostamattaan. Toisaalta toisinpäin ajateltuna, riittävä varasto mahdollistaa varautumisen uusasiakashankintaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.  

Miten UK:n eroon EU:sta tulee ja voi yrityksessä varautua?

Jäljempänä läpikäydään lyhyesti niitä seikkoja, joihin tässä vaiheessa tulisi ja olisi hyvä yrityksen sopimussuhteessa varautua.

 1. Sopimusehtojen läpikäynti erityisesti soveltuvan lain ja oikeuspaikan suhteen;
 2. Tarkista valuuttaan ja kauppahinnan muodostukseen liittyvät ehdot;
 3. Käytä EU:n rekisteröityjä vakuutusyhtiöitä;
 4. Varmista tuotemerkintöjen oikeellisuus;
 5. Tarkista tarvittavat tulli-ilmoitukset ja tullin niihin myöntämät luvat;
 6. Varmista ennakolta tarkastukset, joilla tuotteiden vaatimuksenmukaisuus todetaan;
 7. Varmistu alkuperäsääntöjen soveltamisesta eli ns. etuuskohtelusta hyvissä ajoin;
 8. Tuonti- ja vientikiellot sekä rajoitukset muuttuvat – varmistu tarvittavista luvista;
 9. Huomioi tullimuodollisuuksien merkittävä kasvu ja vaikutus tuotteen hinnanmuodostukseen;
 10. Valmistaudu viivytyksiin toimitusajoissa ja varaa riittävä varasto kriittisiä tavaroita ennakolta;
 11. Muista virallinen tullikoodi GB maakoodina jatkossa.

UK:n ero EU:sta tulee vaikuttamaan mm. tuomioiden tunnustamiseen, täytäntöönpanoon sekä tuomioistuinten toimivaltaan. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisen (UK) tuomion täytäntöönpano tulee jatkossa vaatimaan enemmän aikaa ja kustannuksia. Kuten tiedämme, liikesuhteissa ei voi välttyä erimielisyyksiltä. Tästä syystä sopimusehdot on syytä käydä läpi huolella ja tämä muutos on syytä huomioida päivitettäessä sopimuspohjia. Tästä syystä kauppasopimukseen soveltuvaa lakia ja oikeuspaikkaa on syytä harkita jatkossa tarkasti laadittaessa kauppasopimuksia Ison-Britannian yritysten kanssa.  

Tullimuodollisuuksien lisääntyminen vaikuttaa kustannuksiin. Tästä syystä ne yhtiöt, joiden kauppasopimuksissa on ns. hardship-ehto, voivat UK:n eron johdosta esittää uudelleen neuvotteluvelvoitteen sopimuskumppanilleen sopimusehdon mukaisesti. Tällöin osapuolten on mahdollista läpikäydä sopimusvelvoitteitaan muokaten velvoitteita huomioiden muuttuneet olosuhteet.

Varautumalla tulevaan muutokseen hyvissä ajoin ja huomioimalla mm. edellä esitetyt seikat Brexitin vaikutuksia arvioitaessa liiketoiminnalle, on yrityksellä erinomaiset mahdollisuudet menestyä liiketoimintaympäristön muuttuessa.

* * *

Mikäli Brexit-tietous kiinnostaa eli olet lukenut artikkelin tähän asti, niin ole yhteydessä, autan yritystäsi välttämään oikeudelliset karikot!


Oscari Seppälä
Specialist Partner
LKOS Law Office
www.lkoslaw.fi
oscari.seppala(at)lkoslaw.fi
Itä-Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsen

Oscari Seppälä

Oscari Seppälä on yrittäjä ja Specialist Partner LKOS Law Office Oy:ssä. Kirjoittaja työskentelee liikejuristina ja hänen pääasiallisena vastuualueena ovat kansainvälinen kauppa, kuljetusoikeus, sopimusoikeus sekä riidanratkaisu. Kirjoittaja on lisäksi Helsingin Yrittäjät - Itä-Helsinki ry:n puheenjohtaja.