Työturvallisuus ja -suojelu - Työnantajan ABC - yrittajat.fi

Etsi

Työturvallisuus ja -suojelu

Työturvallisuuslain tavoitteena on suojella työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä sekä ehkäistä terveyden haittojen syntymistä. Sen nojalla annetuissa säädöksissä määritellään työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on yleinen laaja huolehtimisvelvollisuus. Työnantajan oletetaan alansa asiantuntijana olevan selvillä toimialalle ja työpaikalle ominaisista vaara- ja haittatekijöistä sekä niiden torjunnasta. Jos työnantajalla ei ole tätä asiantuntemusta, se on hankittava ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Työnantajan velvollisuus on huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, joka on laadittu turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Sen on katettava työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelma perustuu työpaikan riskien arviointiin. Riskit kartoitetaan, niiden suuruus ja todennäköisyys arvioidaan ja sen jälkeen päätetään toimista, joilla niitä hallitaan tai joilla ne poistetaan kokonaan. 

Työnantajan on nimettävä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten työsuojelupäällikkö, ellei työnantaja itse toimi tässä tehtävässä. Työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua omiksi edustajikseen työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin päin. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Jos työpaikalla on vähintään 20 työntekijää, työpaikalle tulee valita työnantajan ja työntekijöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen.

Yleisen huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan useilla erillisillä tavoilla, jotka koskevat mm. työympäristön ja työn suunnittelua, työntekijöille annettavaa opetusta ja ohjausta työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, ergonomiaa, yksintyöskentelyä ja taukoja. Lisäksi eri toimialoilla on usein alakohtaisia työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä.

Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä. Työntekijän on noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä niin kuin häntä on opastettu ja ohjeistettu. Häntä velvoittavat myös turvallisuus- ja suojeluohjeet, jotta työstä ei aiheudu vaaraa itselle eikä muille työntekijöille. Niistäkin työntekijää on ohjeistettava ja opastettava.

Työturvallisuuden laiminlyönnistä voi olla seurauksena työnantajalle tai tämän edustajalle myös rikosoikeudellinen vastuu.

Katso tarkemmin työturvallisuudesta ja työsuojelusta www.tyosuojelu.fi/fi/tyosuojelutoiminta sekä Yrityssuomi -sivustolta.
 

Kysely mikroyritysten tiedontarpeista työturvallisuus- ja työterveysasioissa

Suomen Yrittäjät selvitti yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa mikroyritysten tarpeita saada tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista. Selvitys toteutettiin helmikuussa 2016 kyselynä, joka lähetettiin alle 10 työntekijää työllistäville yrityksille. Kyselyn tulosten mukaan mikroyrityksissä tietoa etsitään eniten verkosta. Tietoa koetaan olevan kohtuullisen hyvin saatavilla, mutta tieto on hajanaista.

Kyselyn tulokset löytyvät täältä.

päivitetty joulukuu / 2016