Etsi

Yritysten tulolähdejakoa ollaan muuttamassa

Tällä hetkellä yritysten tulot jaetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettava tulo lasketaan eri verolakien perusteella (elinkeinoverolaki, maatilatalouden tuloverolaki, tuloverolaki). Useassa yrityksessä koko toiminta kuuluu selkeästi elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, eikä tulolähdejako ole välttämättä vaikuttanut yrityksen toimintaan mitenkään. Rajanveto-ongelmia on syntynyt tyypillisesti silloin, kun yritys harjoittaa myös arvopaperikauppaa tai sillä on kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin liittyvää toimintaa.  

Suunnitellussa muutoksessa poistuisi muun toiminnan tulolähde, joten käytännössä muutoksen jälkeen kaikki yritysten toiminta kuuluu elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteeseen. Tähän saakka muun toiminnan tulolähteeseen luettu toiminta kuuluisi jatkossa samaan tulolähteeseen elinkeinotoiminnan kanssa. Maatalouden tulolähde säilyy ennallaan.

Muutoksella tavoitellaan yritysten verotuksen yksinkertaistamista. Tulolähdejako on aiheuttanut hallinnollista työtä sellaisissa yrityksissä, joissa on ollut useaan eri tulolähteeseen luettavaa toimintaa. Ongelmallista on ollut myös se, että toisen tulolähteen tappiota ei ole voinut vähentää toisen tulolähteen verotettavasta tulosta. Jatkossa tappiontasaukseen liittyvät ongelmat poistuisivat, kun pääsääntöisesti kaikki vähennyskelpoiset tulonhankkimisesta aiheutuneet menot ovat vähennettävissä kaikista veronalaisista tuloista. Muutos myös mahdollistaa konserniavustusmenettelyn hyödyntämisen tällä hetkellä tuloverolain mukaan verotettavissa yrityksissä, kun se aiemmin on ollut hyödynnettävissä vain elinkeinoverolain mukaan verotettavissa yrityksissä.

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen on suunniteltu uutta, muun omaisuuden omaisuuslajia, johon luettaisiin sellainen omaisuus, joka ei kuulu nykyisiin omaisuuslajeihin. Omaisuuslajiin kuuluisi sellainen omaisuus, jota yritys ei käytä tulonhankkimiseen, kuten osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus. Nykyisin tällainen omaisuus kuuluu muun toiminnan tulolähteeseen. Uuteen omaisuuslajiin kuuluvien kiinteistöjen ja arvopaperien luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta tullaan rajoittamaan. Tällä hetkellä on voimassa vastaavia rajoituksia koskien muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvaa omaisuutta.

Tulolähdejakoon liittyvistä rajanveto-ongelmista ei päästä kokonaan jatkossakaan. Suunniteltu muutos ei koskisi asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkisyhteisöjä eikä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Se ei myöskään koske luonnollisia henkilöitä eikä henkilöyhtiöitä.

Muutoksen yhteydessä on tarkoitus laajentaa elinkeinotoiminnan käsitettä niin, että yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien harjoittama laajamittainen kiinteistönvuokraus katsottaisiin kiinteistöliiketoiminnaksi, joka kuuluisi elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tämä muutos koskisi kaikkia yhteisöjä, myös yleishyödyllisiä yhteisöjä. Pienimuotoista vuokraustoimintaa ei katsottaisi kiinteistöliiketoiminnaksi ja sitä verotettaisiin jatkossa samoin kuin nykyään. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia niiden verotukseen, koska aiemmin verovapaa tai kevennetysti verotettu toiminta saatetaan katsoa veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi.

Muutoksen on suunniteltu tulevan voimaan jo verovuodesta 2019. Hallituksen esitys asiasta saadaan arvioiden mukaan lokakuun aikana, jolloin selviää uusien säännösten lopullinen sisältö.

(Hallituksen esitystä asiasta ei ollut julkaistu artikkelin kirjoitushetkellä.)

Janne Niemi

Veroasiantuntija
KPMG Oy Ab