Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma 2015-2019

Yrittäjyys on ratkaisu

#Työn_tekijä

Suomen Yrittäjät uskoo, että yrittäjyys ja työn tekeminen ovat ratkaisu Suomen vaikeaan tilanteeseen. SY:n tavoiteohjelmassa on viisi kärkitavoitetta, joiden uskomme saavan maamme yrittäjävetoiseen kasvuun.

# TYÖMARKKINAT UUDISTETTAVA

— luodaan uusia työpaikkoja

Uuden hallituksen pitää käynnistää työmarkkinoita koskeva uudistus. Uudistuksen tavoitteena on oltava työllistämisen kynnysten madaltaminen ja työpaikkatason sopimusmahdollisuuksien parantaminen.

Työmarkkinoiden rakenneuudistuksella edistettäisiin työllistämistä ja saataisiin parannettua työn tuottavuutta, työoloja ja yleisemminkin suomalaisen työn kilpailukykyä.

# JULKISTA SEKTORIA PIENENNETTÄVÄ 

— turvataan kansalaisten hyvinvointi

Julkisen talouden tasapainottamiseksi on tehtävä rakenteellisia uudistuksia. Julkisten menojen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on painettava takaisin alle 50 prosenttiin miltei 60 prosentista. Kuntien ja valtion tehtäviä on karsittava ja organisoitava uudelleen.

Julkisen sektorin pienentäminen antaisi tilaa kokonaisveroasteen alentamiselle, edistäisi markkinoiden toimintaa ja turvaisi mahdollisuuden säilyttää hyvinvointivaltion perusta.

# VEROTUKSEN KANNUSTAVUUTTA LISÄTTÄVÄ 

— tuetaan yritysten menestymistä

Veroastetta on alennettava. On selvitettävä mahdollisuus myöhentää yritykseen jäävän tulon verotusta. Pienyrityksiä on kannustettava kasvuun uudenlaisella yrittäjävähennyksellä. Verotuksen on mahdollistettava joustavat sukupolven- ja omistajanvaihdokset.

Yrittäjyyden eri muotojen huomioiminen verotusta kehitettäessä vaikuttaa myönteisesti kasvuun ja työllisyyteen. Suomen kokonaisveroaste on 44,4 prosenttia eli OECD-maiden korkeimpia.

# YKSINYRITTÄJIEN ASEMAA PARANNETTAVA 

— mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen

Yksinyrittäjien asema ja olosuhteet on otettava paremmin huomioon päätöksenteossa. Lait on laadittava pienimmillekin yrityksille sopiviksi. Sosiaaliturvan parantamista on jatkettava, verotuksen kannustavuutta lisättävä ja työntekijän palkkaamisen kynnystä madallettava.

Yksinyrittäjien aseman parantaminen luo taloudellista toimeliaisuutta laajasti koko ympäröivään yhteiskuntaan. Yksinyrittäjiä on jo 65 prosenttia kaikista yrityksistä.

# TURHASTA SÄÄNTELYSTÄ LUOVUTTAVA

— annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

Tavoitteena on vähemmän ja parempaa sääntelyä. Lainsäädännön keskeiseksi tehtäväksi on määriteltävä yrittäjyyden vahvistaminen, sillä hyvinvointi syntyy kannattavien yritysten menestyksestä.

Järkevämpi sääntely kannustaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi. Hyvä sääntely antaa tilaa luovuudelle ja yrittäjyydelle.

#Työn_tekijä, Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma 2015-2019

www.yrittajat.fi/tyontekija