Etsi

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa

Kilpailukykysopimuksessa on sovittu työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kilpailukykysopimuksen mukaan työajan pidennyksestä sovitaan alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Pidentäminen on toteutettu työehtosopimuksissa eri tavoin, mutta yksityiskohtaisia tietoja työehtosopimusten sisällöistä ei ole ollut laajasti saatavilla.

Teknologiateollisuuden uudet työehtosopimukset on kuitenkin jo julkaistu. Teknologiateollisuuden kaikissa työehtosopimuksissa (työntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja teknologiateollisuuden sähköalan työntekijät) työajan pidentäminen toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sopien. Vasta jos paikallista sopimusta toteuttamistavasta ei synny, noudatetaan työehtosopimusten ns. perälautamääräyksiä.

Työehtosopimuksissa on todettu, että paikallinen sopimus työajan pidentämisestä tehdään vuosittainen kirjallisesti marraskuun loppuun mennessä. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään syyskuun loppuun mennessä päättymään kyseisen vuoden lopussa.

Käytännössä työehtosopimuksen lähtökohtana on, että vuotta 2017 koskevasta työajan pidennyksestä sovittaisiin marraskuun 2016 loppuun mennessä.  Jos työpaikalla ei saada sopimusta aikaan tähän mennessä, se voidaan tehdä myöhemminkin. Olisi kuitenkin suositeltavaa sopia työajan pidennyksestä marraskuun loppuun mennessä, tai ainakin sopia siitä, mihin mennessä paikallinen sopimus pyritään tekemään.  Muussa tapauksessa työajan pidentäminen voidaan toteuttaa työehtosopimuksen perälautamääräysten mukaisesti.

Paikallisen sopimuksen sisältö on sopijapuolten päätettävissä. Työajan pidentämisestä sovittaessa on syytä huomioida työpaikan käytännöt, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä työntekijöiden yksilölliset työaikatarpeet. Pidentäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi vähentämällä työajan lyhennysvapaita (pekkaspäiviä), muuttamalla vapaapäiviä työpäiviksi tai pidentämällä vuorokautista työaikaa. Työnantajilla on nyt hyvä tilaisuus etsiä yhdessä työntekijöiden kanssa työajan pidentämiseen malleja, jotka vastaavat parhaiten työpaikan ja yrityksen tarpeisiin.

Jos paikallista sopimusta ei synny, teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan työnantaja voi harkintansa mukaan osoittaa työntekijälle työtuntijärjestelmän lisäksi säännöllistä työaikaa. Päivä- ja kaksivuorotyössä työnantaja voi osoittaa lisää työaikaa enintään 8 tuntia päivässä yhdelle lauantaivapaapäivälle ja muutoin (16 t) enintään 2 tuntia työpäivänä. Lauantai ei voi kuitenkaan olla arkipyhä, arkipyhäviikon lauantai eikä työajan tasaamisvapaapäivä. Kolmivuorotyössä työnantaja voi osoittaa työntekijälle yhden enintään 8 tunnin työvuoron ja lisäksi (16 t) neljä eri kertaa neljä tuntia kerrallaan, joko työajan alkuun tai loppuun.

Työajan pidennyksen johdosta tehdyn työn ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaan palkka. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että työntekijälle maksetaan normaali kuukausipalkka siitä huolimatta, että palkanmääräytymisjaksolle osuu työaikaa pidentäviä työtunteja. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä periaate työajan pidentämisestä ansiotasoa muuttamatta toteutetaan siten, että työntekijöiden arkipyhäkorvauksen määrää leikataan ja lisäksi kolmivuorotyössä maksettavaa työajan tasaamislisää vähennetään.
 

Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä

Työajan pidentämistä koskeva paikallinen sopimus voidaan tehdä järjestäytymättömässä yrityksessä luottamusvaltuutetun, muun henkilöstön valtuuttaman edustajan tai koko henkilöstön kanssa. Työaikalain 10 §:n mukaan myös järjestäytymätön työnantaja voi sopia paikallisesti työntekijöiden kanssa säännöllisen työajan järjestelyistä, myös silloin, kun työehtosopimus edellyttää sopijapuoleksi luottamusmiestä.

Jos puolestaan työnantaja kuuluu työnantajaliittoon eli on järjestäytynyt, paikallisen sopimuksen tekemisessä on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä.

 

***

Suomen Yrittäjät kokoaa verkkosivuilleen tietoja kilpailukykysopimuksen mukaisista alakohtaisista neuvottelutuloksista sitä mukaa kun niitä julkaistaan.

» Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset

 

Liity Yrittäjiin!