Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Säännöt

Kymen Yrittäjät ry - Säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymen Yrittäjät ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestönä Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen hyväksymällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Kouvolan kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö. Suomen Yrittäjät ry:tä nimitetään näissä säännöissä keskusliitoksi.

Aluejärjestö on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirja-kieli on suomi.

 

Toiminnan tarkoitus ja laatu

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan olevien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien muodostamien yhdistysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Aluejärjestön tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi aluejärjestö yhteistoiminnassa keskusliiton ja paikallisyhdistysten kanssa:

 1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä
 2. edustaa jäsenkuntaansa suhteissa alue- ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin
 3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa
 4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimialueellaan
 5. huolehtii keskusliiton ohjeiden mukaisesti keskusliiton sille antamista tehtävistä, sekä
 6. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi

Aluejärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Jäsenyys

Aluejärjestöön voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toimi-alueella olevat yrittäjien rekisteröidyt paikallisyhdistykset.

Aluejärjestön kannattajajäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä ja henkilöitä.

Jäseneksi ottamisesta päättää aluejärjestön hallitus.

Aluejärjestön kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

Jäsen voi erota aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti aluejärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan aluejärjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Aluejärjestön hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä vuodelta.

 

Jäsenmaksu ja kannattajamaksu

Keskusliitto kokoaa keskitetysti aluejärjestön varsinaisten jäsenten jäsenmaksut ja palauttaa aluejärjestölle keskusliiton liittokokouksen päättämän osuuden perityistä maksuista.

Aluejärjestön kokous päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä.

Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannattajamaksun.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

 

Hallinto- ja toimielimet

Aluejärjestön päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous.

Toimeenpaneva elin on aluejärjestön hallitus. Aluejärjestön kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

Aluejärjestöllä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat aluejärjestön hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

 

Aluejärjestön kokous

Aluejärjestön varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun aluejärjestön kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) aluejärjestön varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kutsu aluejärjestön kokoukseen jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään aluejärjestön kokouksiin yhden (1) edustajan jäsenkuntansa jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa. Edustajan tulee olla paikallisyhdistyksen jäsen. Jäsenen edustajan on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Jos edustaja on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei edustajalla ole aluejärjestön kokouksessa äänioikeutta.

Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on aluejärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Keskusliiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua aluejärjestön ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksen ratkaisee 16 ja 17 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.

10§

Aluejärjestön kokouksen avaa aluejärjestön puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

 
Aluejärjestön kevätkokouksessa
 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus aluejärjestön toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • valitaan aluejärjestön edustaja tai edustajat ja heille varaedustajat keskusliiton liittokokoukseen seuraavaan kevätkokoukseen saakka, sekä päätetään aluejärjestön käytettävissä olevan äänimäärän jakautumisesta edustajille, jollei kokouksessa valtuuteta hallitusta päättämään näistä asioista
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön syyskokouksessa
 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista
 • valitaan aluejärjestön puheenjohtaja
 • päätetään hallituksen lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa
 • valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja tilintarkastajien varamiehet sekä määrätään heidän palkkionsa
 • Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat


Aluejärjestön muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa aluejärjestön puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja taikka heidän ollessa estyneinä kokouksen valitsema henkilö.

 

Hallitus

11§

Aluejärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sekä vähintään kymmenen (10) ja enintään neljäkymmentä (40) muuta jäsentä sekä muille kuin puheenjohtajalle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi. Ensimmäisen vuoden toimineista puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja yli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajana kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

12§

Hallitus käyttää aluejärjestön toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa aluejärjestöä ja hoitaa sen asioita aluejärjestön kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan
 • valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
 • toimeenpanna keskusliiton antamat tehtävät
 • päättää aluejärjestön varsinaisten ja kannatusjäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta
 • huolehtia aluejärjestön toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta
 • kutsua kokoon aluejärjestön kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 7 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta
 • tiedottaa aluejärjestön jäsenkunnalle yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton ja aluejärjestön päätöksistä ja toimenpiteistä
 • toimittaa keskusliiton toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot aluejärjestön toiminnasta ja päätöksistä
 • ottaa ja erottaa aluejärjestön toimitusjohtaja sekä hänen esityksestään ottaa ja erottaa aluejärjestön muut toimihenkilöt
 • nimetä aluejärjestön edustajat eri yhteisöihin

 

Aluejärjestön nimen kirjoittaminen

13§

Aluejärjestön nimen kirjoittavat aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, joko yksin tai kaksi yhdessä.

 

Toimitusjohtaja

14§

Aluejärjestön käytännöllistä toimintaa hoitaa hallituksen apuna toimitusjohtaja.

 

Tilinpäätös ja -tarkastus

15§

Aluejärjestön tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on luovutettava tilin-tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.

 

Sääntöjen muuttaminen

16§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Aluejärjestön säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

 

Aluejärjestön purkaminen

17§

Päätös aluejärjestön purkamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Aluejärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.