Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankinnat

Julkiset hankinnat  ja velvoite kilpailuttamiseen

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia niin sanotun hankintayksikön tekemiä ostoja. Hankinta tarkoittaa, että omana organisaationa tuottamisen sijaan tarvittavat tavarat ja palvelut ostetaan tai vuokrataan tai teetetään urakalla ulkopuolisella. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikön julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kansalliset kynnysarvot.

Lataa tästä Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas

Hankintojen kilpailuttamisvelvoite koskee muitakin: kenestä tahansa tulee hankintayksikkö, jos hankinnan tekemistä varten saadaan julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Kynnysarvojen alle jäävissä niin sanotuissa pienhankinnoissa hankintayksiköiden tulee noudattaa hankintalain avoimuutta, tasapuolisutta ja syrjimättömyyttä hankinnan kokoon nähden suhteellisessa laajuudessa. Pienhankinnoissa ei ole pakko julkaista tarjouspyyntöä Hilmassa.

Hankintoja on kolmenlaisia. Pienimmästä suurimpaan lueteltuna ne ovat:

1. pienhankinnat
2. kansalliset hankinnat
3. EU-hankinnat.

Hankintayksikön on julkaistava hankintailmoitus hankinnan koon edellyttämässä laajuudessa, ja hankinnan luonteen mukaisella EU-vakiolomakkeella ja viitenimikkeistöllä (CPV).

Julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot

Kynnysarvot ovat:

 • Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 euroa
 • Käyttöoikeussopimukset/palvelut 500 000 euroa
 • Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden 400 000 euroa
 • Rakennusurakat 150 000 euroa
 • Käyttöoikeusurakat 500 000 euroa
 • Suunnittelukilpailut 60 000 euroa
 • Muut eritykset palveluhankinnat 300 000 euroa

Käyttöoikeussopimus tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että hankintayksikkö tarjoaa puitteet, mutta tuotto kertyy hankintayksikön sijaan asiakkailta. Esimerkiksi oikeus järjestää koulussa valokuvaus, pitää kahvilaa kunnan uimahallissa tai toimia piirinuohoojana ovat käyttöoikeuksia.

Julkisten hankintojen EU-kynnysarvot 2018

EU:n komissio vahvistaa kynnysarvot kahden vuoden välein. Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastamaan GPA-sopimusta (Government Procurement Agreement), jonka se on tehnut Maailman kauppajärjestön (WTO) kanssa.

Kynnysarvot 1.1.2018 alkaen:

 • Tavaroiden, palveluiden ja suunnittelukilpailuiden valtion hankintaviranomanomaisella kynnysarvo on 144 000 euroa ja muiden hankintaviranomaisten 221 000 euroa.
 • Rakennusurakoiden osalta kynnysarvo on 5 548 000 euroa.

Erityisalojen kynnysarvot 2018

Erityisaloja koskee muista hankinnoista erillinen hankintalaki ja -direktiivi. Erityisalaksi on määritelty palvelu tai siinä käytettävä infra, joka muodostaa luonnollisen monopolin. Luonnollinen monopoli syntyy silloin, kun kilpailijoiden ei ole järkevää tai mahdollista investoida samaan kriittiseen infraan. Jos tällaisella alalla lisätään kilpailullisuutta, se tehdään avaamalla infra kaikille toimijoille enintään kohtuullista korvausta vastaan. Erityisalojen hankintalakia soveltavat vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat hankintayksiköt.

Erityisalojen kynnysarvot 2018:

 • Tavara- ja palveluhankintojen arvo on 443 000 euroa.
 • Rakennusurakoiden arvo on 5 548 000 euroa.
 • Käyttöoikeussopimusten kynnysarvo on 5 548 000 euroa.

Kilpailuttamisen periaatteet

Hankintalain tavoitteena on saada aikaan kilpailua, sillä taloustieteellisesti kilpailu tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kilpailuttamisessa hankintalaki vaatii noudattamaan avoimuus-, syrjimättömyys- ja tasapuolisuusperiaatetta. Niitä on noudatettava hankinnan kokoon nähden suhteellisessa laajuudessa.

Avoimuuden periaatteen mukaisesti hankinnasta tulee tiedottaa avoimesti ja riittävän laajasti. Hankinnasta julkaistaan ilmoitus, joka sisältää tarjouspyynnön tai tiedon siitä, mistä varsinaisen tarjouspyynnön voi pyytää. Kaikki hankintailmoitukset julkaistaan Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. EU-kynnysarvot ylittävät ilmoitukset menevät julkaistavaksi myös EU:n ilmoituspaikassa Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa.

Lisätietoa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Suomen Yrittäjät - Julkiset hankinnat

 

Hankintalinkit

Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta

HILMA - julkiset hankinnat

Kouvolan kaupungin hankinnat

Kouvola Innovation Oy - Hankinta-asiamiespalvelu

Kotkan kaupungin hankinnat

Cursor Oy - Hankintaneuvonta

Mercell Suomi Oy -Hankintavahtipalvelu

Kymenlaakson Hankinta-asiamiehet