Etsi

Hankinnat

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia ns. hankintayksikön tekemiä ostoja. Hankinta tarkoittaa, että omana organisaationa tuottamisen sijaan tarvittavat tavarat ja palvelut ostetaan tai vuokrataan, tai teetetään urakalla ulkopuolisella. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikön julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kynnysarvot. Hankintojen kilpailuttamisvelvoite koskee muitakin: kenestä tahansa tulee hankintayksikkö, jos hankinnan tekemistä varten saadaan julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Kynnysarvojen alle jäävissä ns. pienhankinnoissa hankintayksiköiden tulee noudattaa hankintalain avoimuutta, tasapuolisutta ja syrjimättömyyttä hankinnan kokoon nähden suhteellisessa laajuudessa. Tarjouspyyntöä Hilmassa ei pienhankinnoissa ole pakko julkaista.

Hankintoja on kolmenlaisia: Pienimmästä suurimpaan lueteltuna ne ovat pienhankinnat, kansalliset hankinnat sekä EU-hankinnat. Hankintailmoitus on julkaistava hankinnan tyypin edellyttämässä laajuudessa.

Julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot 2017

Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille, käyttöoikeussopimuksille ja suunnittelukilpailuille on 60 000 euroa. Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden kynnysarvo on 400 000 ja rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden 150 000 euroa, ja eräiden muiden palveluiden kuten vartioinnin kynnysarvo on 300 000 euroa.

Käyttöoikeussopimusten kynnysarvo on 500 000 euroa. Käyttöoikeussopimus tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että hankintayksikkö tarjoaa puitteet, mutta tuotto kertyy hankintayksikön sijaan asiakkailta. Esimerkiksi oikeus järjestää koulussa valokuvaus, pitää kahvilaa kunnan uimahallissa tai toimia piirinuohoojana ovat käyttöoikeuksia.

Julkisten hankintojen EU-kynnysarvot 2017

Julkisten hankintojen EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Vuoden 2016 alusta alkaen kuntien tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen kynnysarvo on 209 000 euroa ja rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden 5 225 000 euroa. Valtion tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen kynnysarvo on 135 000 euroa ja rakennusurakoiden 5 225 000.

Erityisaloja koskevat kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankintojen ja suunnittelukilpailujen osalta 418 000 euroa ja rakennusurakoiden osalta 5 225 000.

Kilpailuttamisen periaatteet

Julkisten hankintojen avoimuuden periaatteen mukaisesti hankinnasta tulee tiedottaa avoimesti ja riittävän laajasti. Hankinnasta julkaistaan ilmoitus, joka sisältää tarjouspyynnön tai tiedon siitä, mistä varsinaisen tarjouspyynnön voi pyytää. Kaikki hankintailmoitukset julkaistaan Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. EU-kynnysarvot ylittävät ilmoitukset menevät julkaistavaksi myös EU:n ilmoituspaikassa Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa.

Lisätietoa Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Julkiset hankinnat

 

Tutustu Hankinta-asiamies.fi -palveluun

Hankintalinkit

Tässä yrittäjälle hyödyllisiä hankintaan liittyviä linkkejä.

Suomen Yrittäjien Hankintaneuvonta

HILMA - julkiset hankinnat

Kouvolan kaupunki

Kouvola Innovation Oy

Cursor Oy

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö