Etsi

 

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

PK-yritysten näkymät Kymenlaaksossa varaukselliset

PK-YRITYSBAROMETRI 2/2011

PK-YRITYSTEN NÄKYMÄT KYMENLAAKSOSSA VARAUKSELLISET
Yritykset silti valmistautuneet myös kasvuun

Suhdannenäkymät ovat laskusuunnassa
Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat laskusuunnassa sekä Kymenlaaksossa että koko Suomessa. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli Suomen Yrittäjien ja Finnveran toteuttamassa pk-yritysbarometriselvityksessä koko maassa 24, Kymenlaaksossa luku oli hieman parempi eli 25. Viime viikkoina tehtyjen päivitysselvitysten perusteella suhdanneodotuksissa on koko maassa nähtävissä vielä jyrkkää laskua.


Verkottumisen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen aikaisempaa tärkeämpää

Pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarpeita markkinoinnissa ja myynnissä. Tämä nousee esille myös kymenlaaksolaisyrityksissä. Keskeisiä kehityskohteita alueen yrityksissä ovat myös verkottuminen ja yhteistyö sekä henkilöstön kehittäminen. Kevään 2011 pk-yritysbarometriin verrattuna markkinoinnin ja myynnin kehittämistarpeet ovat hieman laskeneet, kun taas yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys on kasvanut.


Sopivan työvoiman löytyminen vaikeaa
Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään yleinen suhdannetilanne ja taloustilanne. Kymenlaaksossa merkittävin kehityksen este on yritysten mielestä kilpailutilanne, joka on kehityksen esteenä noin kolmanneksella yrityksistä. Kymenlaaksossa toisena selvityksessä esille nousevana kehittämisen esteenä on resurssitekijät (21 %), joista haastavimpana nähdään vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa (57 %). Yleinen suhdannetilanne koetaan Kymenlaaksossa kolmanneksi pahimpana esteenä (19 %).


Elinkeinoilmasto hyvässä noususuunnassa alueella

Kokonaisuutena tyytyväisyys elinkeinoilmastoon koko maassa on noussut keväästä 2011. Kymenlaaksossa pk-yritysten arviot elinkeinoilmastosta ovat hyvässä noususuunnassa ja arviot ovat koko maan keskiarvoja parempia. Alueen pk-yritykset ovat tyytyväisiä erityisesti liikenneyhteyksiin sekä asuinympäristön viihtyisyyteen. Merkittävä ero koko maan ja Kymenlaakson välillä on yritysten näkemyksissä sijaintikunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä, johon Kymenlaaksossa ollaan huomattavasti koko maan keskiarvoa tyytyväisempiä. Edelliseen vuoteen nähden kehitystä on tapahtunut etenkin yritysten välisissä yhteistyömahdollisuuksissa, koulutustarjonnassa, yhteistyömahdollisuuksissa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa sekä elinkeinopolitiikassa kokonaisuutena.


Puolet alueen yrityksistä hakee kasvua
Koko maassa on suhteellisesti eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (42 %). Kymenlaaksossa joka kymmenes yritys ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen, mikä lukuna on hieman enemmän kuin koko maassa. Kymenlaaksossa suurin ryhmä muodostuu kuitenkin asemansa säilyttämään pyrkivistä pk-yrityksistä (39 %). Mahdollisuuksien mukaan kasvua hakee 36 prosenttia alueen yrityksistä. Toiminnan loppumista alueella ennakoi kaksi prosenttia yrityksistä, mikä on myös keskiarvo koko maassa.


Ulkopuolista rahoitusta haetaan eniten pankeista ja Finnverasta
Koko maan pk-yrityksistä 45 prosenttia on ottanut lainaa rahoituslaitoksilta. Kymenlaaksossa lainaa rahoituslaitoksilta on ottanut 40 prosenttia pk-yrityksistä. Valtaosa alueen yrityksistä on hakenut rahoitusta pankeista, 28 prosenttia Finnverasta tai rahoitusyhtiöstä. Myös jatkossa pankeista aiotaan hakea rahoitusta, Finnverasta ilmoittaa hakevansa rahoitusta kolmannes vastaajista. Tärkeimmät käyttötarkoitukset ulkopuoliselle rahoitukselle alueen pk-yrityksissä ovat yrityksen kehittämishankkeet sekä koneiden ja laitteiden korjausinvestoinnit. Vakuuksien puute nähdään alueen pk-yrityksissä rahoituskysymyksiin liittyvänä ongelmana.


Maksu- ja palkkausvaikeudet ajankohtaisina asioina
Koko maassa 15 prosentilla ja Kymenlaaksossa 16 prosentilla pk-yrityksistä on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Koko maan yrityksistä 45 prosenttia kokee mahdollisten työsuhteen purkamisongelmien rajoittavan työvoiman palkkaamista melko paljon tai erittäin paljon. Kymenlaaksossakin yli kolmannes yrityksistä näkee mahdollisten työsuhteen purkamisongelmien työllistämistä rajoittavana tekijänä.


Omistajanvaihdoksiin varauduttu

Noin 26 prosenttia Kymenlaakson pk-yrityksistä on varautunut sukupolven- tai omistajanvaihdokseen seuraavan 5 vuoden sisällä. Luku on maan keskitasoa. Suurimpana vaihdokseen liittyvänä haasteena nähdään sopivan jatkajan löytyminen. Suurin syy omistajanvaihdokseen tai yritystoiminnasta luopumiseen on eläköityminen, mutta myös investointeihin liittyvät liian suuret riskit askarruttavat 14 prosenttia.

Lisätietoja:
Tiina Moberg, toimitusjohtaja, Kymen Yrittäjät, tai p. (05) 544 3031, 050 025 5390
Satu Mäkelä, aluejohtaja, Finnvera Oyj, tai p. 0204 60 2110, 040 033 2256
Teppo Sainio, puheenjohtaja, Kymen Yrittäjät, , p. 044 015 0700

Aineistokyselyt:
Kymen Yrittäjät, tiedottaja, Annika Valsti, tai p. (05) 544 3032, 044 094 4486

 

Suomen Yrittäjien tiedote

Finnveran tiedote

Kymenlaakson alueraportti

Syksyn 2011 pk-yritysbarometrin materiaali Suomen Yrittäjien verkkosivuilla