Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankinta-asiamies

Hankinta-asiamies palvelee yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä 

”Tärkeintä on eri osapuolten vuoropuhelu ja yhteistyö. Julkisista hankinnoista voi ja kannattaa käydä keskustelua jo ennakkoon, ennen varsinaista kilpailutusta."

Maaliskuussa työnsä aloittanut Kouvolan ensimmäinen hankinta-asiamies KTM Marita Melkko on jo huolella tutustunut työkenttäänsä. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, Kouvolan kaupungin hankintayksiköiden ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Kouvolassa hankinta-asiamiespalvelu tarjotaan yrityksille ajalla 20.3.2017-28.2.2019 Hämeen ELY-keskuksen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella Fiksut hankinnat Kymenlaakso –hankkeessa. Kaupungin tavoitteena on hankintalain mukaisin keinoin edistää paikallisten yritysten kehittymistä. Hankinta-asiamies kuuluu Kouvola Innovation Oy:n organisaatioon.

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä, markkinoiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Kuntien hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Paikallisesti pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja kouluttautua täyttämään toimialansa tilaajavastuu sekä toimialansa kelpoisuus- ja laatukriteerit.

Kouvolassa hankinta-asiamiespalvelua kehitetään alueen näköiseksi, yrittäjiltä ja hankinta-yksiköiltä saadun palautteen pohjalta. Muualta saatujen hyvien kokemusten myötä myös Kouvolassa nähdään yritysten osallistaminen ja markkinavuoropuhelut tärkeinä.

Markkinaseurantaan sisältyy aktiivinen vuorovaikutus yritysten kanssa myös hankintojen välillä eikä vain juuri ennen hankintaa, koska markkinoilla on paras ymmärrys vaihtoehtoisista tavoista tarjota palvelua tai tuotetta. Myös hankintojen yritysvaikutusarviointien käyttöönottoa harkitaan.

Melkon keskeisiä tehtäviä ovat hankintojen suunnittelu- ja valmistelu yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa, yritysyhteistyö, markkinatiedon välittäminen yrityksiltä hankintayksiköille, markkinavuoropuhelujen järjestäminen, ajankohtaisista hankinnoista tiedottaminen, tarjouspyyntöjen välittäminen, tarjoajien aktivointi ja konsultointi tarjousten tekemiseen sekä  muutoksen hakumahdollisuuksista tiedottaminen. Hankinta-asiamiespalvelun toimintamalli ja tehtävät täsmentyvät toiminnan edetessä.

Palvelua tehostetaan myös sähköisellä työkalulla, hankinta-asiamies.fi –palvelulla, johon Kouvola on liittynyt kesäkuun lopusta alkaen, tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Kinnon yritysneuvojat sekä yrittäjiä auttavat yksityiset konsultit. 


Lisätietoja:
Marita Melkko, hankinta-asiamies, KTM, Kouvola Innovation Oy, p. 020 615 5039,