Etsi

Emergency banner

Mistä vauhtia omistajanvaihdoksiin?

Viime syksynä julkaistu valtakunnallisen omistajavaihdosbarometri vahvistaa tiedon, että yrittä­jien ikääntymisestä johtuvia omistajanvaihdoksia on odotettavissa lähivuosina todella paljon. Suomes­sa on 78.000 yrittäjää ikähaarukassa 55-74 vuotta eläköitymässä lähivuosina ja tämä ikääntyneiden yrittäjien määrä on edelleen kasvus­sa.

Yrityksiä on siis tulossa myyntiin runsaasti mutta pelko siitä, että yrityksiä myös joudutaan lopetta­maan, on huomattava. Omistajanvaihdosbarometrin mukaan jopa 27 % vastaajista arvioi, että oman yri­tyksen toiminta tulee loppumaan kokonaan.  On selvää, että nykyisessä taloustilanteessa Suomella ei ole varaa menettää toimintakelpoisia yrityksiä sen vuoksi, että niille ei löydy jatkajia.

Miksi omistajanvaihdokset koetaan niin vaikeiksi ? Suurimpina huolenaiheina barometrin tulosten mu­kaan näyttää edelleen olevan vaikeudet ostajan / jatkajan löytymisessä sekä verotus.

Miksi jatkajan löytyminen on vaikeaa ? Syitä on monia; entistä harvempi yrittäjäperheen perillinen on valmis jatkamaan vanhempiensa yritystoimintaa. Omien vanhempien saappaisiin astuminen ei tunnu useinkaan houkuttelevalta, varsinkaan jos oma koulutus suuntautuu aivan eri toimialoille tai jos opis­kelun takia on jouduttu muuttamaan toiselle paikkakunnalle, josta on myös mahdollista löytää koulu­tusta vastaavaa työtä.

Ulkopuolisen ostajan löytyminen edellyttää aina omaa aktiivisuutta ja jostakin syystä oman yrityksen kaupittelu koetaan usein epämiellyttäväksi ja hankalaksi tehtäväksi. Asiaan vaikuttaa usein epätietoi­suus siitä, miten yrityskauppa yleensä tehdään, mitä oikein ollaan myymässä, miten yrityksen arvo pi­täisi määritellä jne. Tähän kun lisätään epätietoisuus ja ennakkoluulot toimenpiteen verokohtelusta ja me­diassa mainostettu Portugaliin muuton välttämättömyys, niin ei todellakaan ole ihme, että asia koe­taan vaikeaksi.

Miten yrittäjän sitten tulisi toimia, jotta omistajanvaihdos sujuisi mahdollisimman kivuttomasti ? Tär­keintä on ryhtyä valmisteleviin toimenpiteisiin mahdollisimman ajoissa ja asettaa selkeät tavoitteet ja aikataulu vaihdoksen suorittamiselle. Hyvä valmistautuminen ja ennakkosuunnittelu mahdollistaa hyvän lopputuloksen. On hyvä muistaa, että myös henkinen luopuminen vaatii oman aikansa.

Jos jatkajaa ei löydy omasta perheestä tai yrityksen työntekijöistä, on turha kainostella yrityksen myyntiaikeista vaan tarjota sitä rohkeasti ulkopuoliselle ostajalle. Vanha sanonta; ”kyllä tämä yritys on myytävänä, mutta älä vain kerro kenellekään”, pitää valitettavasti edelleen liian usein paikkansa. Sopi­via myyntikanavia löytyy erilaisten yrityspörssien ja kauppapaikkojen sivuilta. Myös paikalliset elin­keinoyhtiöt ja -toimijat välittävät tietoa kaupan olevista yrityksistä sekä palvelevat myös ostoai­keissa liikkeellä olevia.

Verotusta ei kannata pelätä eikä murehtia. Vaikka säädökset ja huojennukset tuntuvat vaikeaselkoisilta (jota ne ovatkin), on sopivan asiantuntijan avustuksella löydettävissä oikeat menettelytavat jolloin päästään yleensä varsin pienillä veroilla ja joustavilla maksuajoilla kaikille osapuolille sopivaan loppu­tulokseen. Portugaliin ei pk-yrittäjän tarvitse verojen pelossa muuttaa.

 

Arto Slunga

Kirjoittaja toimii asiantuntijana Savlak Oy:ssä ja hänellä on vuosien kokemus omistajan­vaihdoksista pk-yrityksissä.

TORSTAIBLOGI: Uusi blogisarja ilmestyy joka viikon torstaina. Kirjoittajia on kymmeniä eri puolilta Lappia. Blogistit ovat yrittäjiä sekä paikallisia ja alueellisia eri alojen vaikuttajia.  Leimallinen piirre on kuitenkin se, että organisaatiot, joista blogistit tulevat, ovat kehittämiseen orientoituneita.  Blogien teemat ovat vapaita, mutta voivat käsitellä mm. yrittämistä, kehittämistä, Lapin mahdollisuuksia, menestystarinoita, kansainvälistymistä ja rajayhteistyötä.

 

Torstai-blogi

Torstai-blogin kirjoittajat ovat Lapin yrityselämän vaikuttajia.