28.9.2011 klo 10:21
Lausunto

Ehdotus laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen Yrittäjät ry:ltä ei ole pyydetty lausuntoa edellä mainitusta lakiehdotuksesta, mutta pidämme tärkeänä esittää kantamme asiaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut lakiehdotuksen, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä.

Ympäristövaatimusten asettaminen hankintamenettelyssä on vaativa tehtävä niin hankinnan suunnittelijalle kuin tarjouksentekijälle. Tarjouksen tekijän kannalta on olennaista, että hänellä on käytettävissään kaikki tarjoajaa koskevat arviointiperusteet ja tarjouksen valintaperusteet tarjousta tehdessään. Lakiehdotuksen 5 §:ssä lausutaan, että jos ympäristövaikutuksia ei ole tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa esitetty vähimmäisvaatimuksina, tulee ympäristövaikutukset ja niiden painoarvo ilmoittaa tarjouspyynnössä otettavaksi huomioon hankintapäätöksessä soveltamalla kokonaistaloudellista edullisuutta. Ehdotetun pykälän sanamuoto on epäselvä ja voi johtaa siihen, että tarjouspyynnössä arviointiperusteena esitetään vain kokonaistaloudellinen edullisuus ja vasta hankintapäätöksessä ilmoitetaan mitä kriteerejä se sisältää. Vaikka lakiehdotuksen perusteluissa on mainittu, että kaikki arviointiperusteet tulee ilmoittaa jo tarjouspyynnössä, olisi hyvä sanoa se selkeästi myös itse lakitekstissä.

Ympäristövaikutusten arviointia ja määrittelyä varten tulisi laatia ohjeet, joissa esitetään ympäristöominaisuuksien vähimmäistasot ja tasojen yli olevien lisävaatimusten osalta niiden kustannusvaikutus. Suomessa on paljon pieniä kuljetusyrittäjiä, jotka toimivat harvaan asutulla alueella ja näiden alueiden hankintojen osalta korkeiden ympäristövaatimusten toteuttaminen ei ole mahdollista. Vähimmäisvaatimukset tulisi sen vuoksi asettaa direktiivin sallimaan alarajaan, koska pienten kuljetusyritysten on muuten vaikea päästä mukaan tarjouskilpailuihin.
Lakiehdotukseen sisältyvät säädökset ovat asiallisesti osa julkisten hankintojen kilpailuttamiseen liittyviä lakeja. Koska kilpailuttamisen menettelymuodot ja tarjoajan oikeussuoja on säännelty Julkisista hankinnoista olevassa laissa, olisi kaikkien julkisten hankintojen osapuolten kannalta selkeintä, että myös ympäristövaikutuksia koskevat nyt ehdotetut säännökset liitettäisiin yleislakiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies