13.1.2012 klo 10:41
Lausunto

Luonnokset valtioneuvoston asetukseksi jätteistä ja valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Asetuksilla on tarkoitus täsmentää uuden jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (647/2011) säännöksiä. Ehdotettu jäteasetus olisi ensimmäinen uuden jätelain nojalla annettava asetus. Se sisältää jätelain toimeenpanon kannalta välttämättömiä lakia täsmentäviä säännöksiä sekä kumoutuvan jäteasetuksen (1390/1993) keskeiset säännökset. Lähivuosien aikana on tarkoitus tarkistaa yhteensä noin 30 valtioneuvoston asetusta tai muuta säädöstä uuden jätelain mukaisiksi.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Kunnan vastuuta elinkeinotoiminnan jätteisiin ei voida laajentaa asetuksella

Vuonna 2007 jätelakia muutettiin tarkoituksenmukaisuussyistä niin, että elinkeinotoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet siirrettiin pois kunnan järjestämisvastuun piiristä. Muutoksella haluttiin selkeyttää jätehuollon vastuunjakoa. Ratkaisun arvioitiin edistävän yritysten jätehuoltopalveluiden kehittymistä, lisäävän kilpailua markkinoilla ja tätä kautta laskevan jätehuollon kustannuksia. Lakimuutoksella nähtiin olevan selviä myönteisiä vaikutuksia myös yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoimintamahdollisuuksiin.

Uuden jätelain perusteluissa todetaan, että kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä säilyy pääosin ennallaan. Kunta vastaa asumisessa syntyneestä sekä siihen rinnastettavasta julkisessa toiminnassa syntyneestä jätteestä (jätelaki 32 § 1 mom. 1 ja 3 kohta). Laissa on nimenomaisesti kohta, joka laajentaa kunnan oikeutta yritystoiminnan jätteisiin: Yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelua sekä koulutusta harjoittavien yritysten yhdyskuntajäte siirtyy kunnan vastattavaksi (jätelaki 32 § 1 mom. 2 kohta). Näin yritykset vastaavat pääsääntöisesti lain mukaan jatkossakin itse toiminnassaan syntyneestä jätteestä.

Uuden jätelain mukaan asumisessa syntyvää jätettä on kaikki vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte. Lain esitöissä kunnan vastuuta perustellaan sillä, että yksit
täisille kotitalouksille olisi kohtuutonta järjestää itse oma jätehuoltonsa. Lausunnolla olevan jäteasetusluonnoksen 5 §:ssä määritellään tarkemmin kunnan vastuulle kuuluva vapaa-ajan asunnossa syntyvä jäte. Ehdotettu määrittely ei perustu direktiiviin, vaan pohjautuu pääosin Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen ja rakennusluokitukseen.

Asetuksen pykäläluonnoksessa ehdotetaan, että vapaa-ajan asuntoja olisivat omaan käyttöön tarkoitettujen mökkien lisäksi vuokrattavat lomamökit ja –osakkeet lukuun ottamatta hotellinomaisia palveluja tarjoavia lomakyliä, joissa on vähintään 10 lomamökkiä tai yhteensä vähintään 40 vuodepaikkaa. Suomen Yrittäjät ei pidä asetuksessa ehdotettua vapaa-ajan asunnon määritelmää perusteltuna ja oikeudenmukaisena. Kunnan vastuuta elinkeinotoiminnan jätteisiin ei voida laajentaa asetuksella.

Huomautamme, että asetuksella ei tule säätää yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tai asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Esitetty asetusluonnos on kaventamassa yritysten oikeutta jätteisiinsä jätelaista poiketen: yksityisestä majoituspalvelusta syntyvää jätettä ei ole muutettu laissa kunnan vastattavaksi sillä tavalla, kuin on tehty esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Lisäksi määrittely asettaa pienemmät yritykset eriarvoiseen asemaan suurempiin yrityksiin nähden täysin perusteettomasti. Elinkeinonharjoittajien tulee voida jatkossakin itse päättää tuottamansa jätteen kuljetuksesta ja hyödyntämisestä riippumatta yrityksen koosta.

Jätelain yrityksiä koskevan sääntelyn tasa-arvoisen soveltamisen takaamiseksi sekä laissa määritellyn vastuujaon ja jäteasetuksen ristiriitaongelmien välttämiseksi Suomen Yrittäjät esittää, että elinkeinotoimintana tapahtuva vapaa-ajan asuntojen vuokraus ja majoituspalvelujen tarjoaminen rajataan vapaa-ajan asunnon käsitteen ulkopuolelle.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies