Etusivu > Mestarikiltaneuvosto > Mestarikiltaneuvosto > Tietoa Mestarikiltaneuvostosta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mestarikiltaneuvosto ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mestarikiltaneuvosto ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Mestarikiltaneuvosto ry:stä käytetään näissä säännöissä myöhemmin nimeä Kiltaneuvosto.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Kiltaneuvoston tarkoituksena on toimia alueellisten mestarikiltojen valtakunnallisena yhteistyöelimenä, edistää korkeaa ammattitaitoa sekä pitää yllä mestareiden ja kisällien sekä kädentaitoihin liittyvän yrittäjyyden arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kiltaneuvosto

 • Pitää yhteyttä mestarikiltoihin.
 • Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille ammattitutkintojen kehittämiseksi.
 • Mestarien ja kisällien arvostuksen kohottamiseksi tuottaa tiedotusaineistoa ja järjestää tiedotustilaisuuksia.
 • Jakaa yhdessä alueellisten kiltojen kanssa mestari- ja kisällikirjoja. 
 • Järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja.
 • Jakaa stipendi- ym. apurahoja.
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Seuraa mestari- ja kisällitoiminnan kansainvälistä kehitystä.
 • Toimintansa tukemiseksi Kiltaneuvosto voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Kiltaneuvoston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä alueelliset mestari- ja kisällikillat ja kannattajajäseniksi mestari- ja kisällitoiminnasta kiinnostuneet oikeuskelpoiset yhteisöt. Kiltaneuvoston henkilöjäseneksi voivat liittyä sellaiset mestarit ja kisällit, joiden asuinpaikka on kohtuuttoman kaukana paikkakunnalta, jossa lähin kiltaneuvoston jäsenenä oleva alueellinen kilta pääasiassa kokoontuu.

Mestarivaliokunta hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota Kiltaneuvostosta ilmoittamalla erosta kirjallisesti mestarivaliokunnalle tai ylioltermannille taikka ilmoittamalla eroamisensa kiltaneuvoston kokouksessa. 

Kiltaneuvoston jäsenmaksu määräytyy siten, että sen syyskokous päättää euromääräisen vakioerän, joka kerrotaan edellisen toimintavuoden lopussa (tilanne 31.12.) varsinaisena jäsenenä olevan mestarikillan jäsenmäärällä. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on sama kuin edellä tarkoitettu euromääräinen vakioerä lisättynä mahdollisella palvelumaksulla. Kannattajajäsenen jäsenmaksusta päätetään kussakin tapauksessa erikseen. Mestarivaliokunta voi päättää jäsenmaksujen viivästyskorosta.

4 § Mestarivaliokunta

Kiltaneuvoston asioita hoitaa sen hallituksena toimiva Mestarivaliokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut Ylioltermanni, jota kutsutaan puheenjohtajaksi, Kiltamestari sekä 8-22 muuta varsinaista jäsentä.

Mestarivaliokunnan apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat Ylioltermanni, Varaylioltermanni ja Kiltamestari.

Mestarivaliokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Mestarivaliokunta kokoontuu Ylioltermannin, Kiltamestarin tai heidän estyneenä ollessaan Varaylioltermannin kutsusta tai kun vähintään puolet Mestarivalokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Mestarivaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, Ylioltermanni tai Varaylioltermanni mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajana toimineen Ylioltermannin tai Varaylioltermannin mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat paikalla.

5 § Kiltaneuvoston nimen kirjoittaminen

Kiltaneuvoston nimet kirjoittavat Ylioltermanni ja Kiltamestari kumpikin yksin tai Varaylioltermanni yhdessä jonkun muun Mestarivaliokunnan jäsenen kanssa.

6 § Tilit

Kiltaneuvoston tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavina asiakirjoineen ja Mestarivaliokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa Mestarivaliokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Kiltaneuvoston kokousten koollekutsuminen

Kiltaneuvoston kokoukset kutsuu koolle Mestarivaliokunta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisena jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin tai sähköisessä muodossa sähköpostiosoitteisiin. 

8 § Kiltaneuvoston kokoukset

Kiltaneuvosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous "Mestarimöötti" pidetään vuosittain Mestarivaliokunnan määräämänä päivänä huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Kiltaneuvoston kokous niin päättää tai kun Mestarivaliokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa Kiltaneuvoston äänioikeutetuista jäsenistä sitä Mestarivaliokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kiltaneuvoston kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, ei kuitenkaan kannattajajäsenellä eikä henkilöjäsenellä, on äänioikeus siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni. Lisäksi edellytetään, että jäsenkilta on maksanut täysimääräisesti jäsenmaksunsa Mestarikiltaneuvostolle sen määräämässä ajassa. Kiltaneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Valtakirjalla ei voi äänestää.

9 § Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen määräytymisperusteet sekä kannattaja-jäsenmaksun määrä
 • Valitaan Ylioltermanni ja Kiltamestari
 • Vahvistetaan Mestarivaliokunnan muiden varsinaisten jäsenten määrä
 • Valitaan Mestarivaliokunnan varsinaiset jäsenet ja
 • Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian Kiltaneuvoston vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kaksi kuukautta ennen kokousta.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja Kiltaneuvoston purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja Kiltaneuvoston purkamisesta on tehtävä kiltaneuvoston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Kiltaneuvoston purkamisesta. Kiltaneuvoston purkautuessa sen varat käytetään Kiltaneuvoston tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.