Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

SME-företagen försöker överleva, ingen uppsägningsvåg inom sikte

I dessa tider med ständiga nyheter om samarbetsförhandlingar kan man se ett litet ljus bland små och medelstora företag: nästan 90 procent av SME-företagen tror att de kan bibehålla arbetsplatserna.

I dessa tider med ständiga nyheter om samarbetsförhandlingar kan man se ett litet ljus bland små och medelstora företag: nästan 90 procent av SME-företagen tror att de kan bibehålla arbetsplatserna. Sysselsättningsutsikterna är lite bättre än på våren. De små och medelstora företagens förväntningar om konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden är även för övrigt mer positiva än för ett halvt år sedan.

 
Servicebranschernas sysselsättningsutsikter är lite bättre än i andra branscher.

— Inom servicebranscher, industrin och byggande tror man på att det till och med går att öka antalet anställda en aning. Däremot är utsikterna inom handeln de svagaste, säger ekonom Petri Malinen på Företagarna i Finland.

Enligt storleksklass upplever de största SME-företagen det största trycket att anpassa antalet anställda. I andra storleksklasser tror företagen att de kan ta hand om sin nuvarande personal.

— Det som gör läget svårt är att bedömningarna om ökningen av produktionskostnader ligger på helt samma nivå som i mitten av förra decenniet, då den ekonomiska utvecklingen var stark. Nu måste man anpassa sig till en likadan kostnadsökning även om efterfrågan och lönsamheten utvecklas betydligt långsammare, säger Malinen.

Dessa uppgifter framgår av SME-företagsbarometern, som Företagarna i Finland, Finnvera och ar-bets- och näringsministeriet publicerade idag. Barometern besvarades av drygt 6500 företagare i olika delar av Finland. SME-barometern publiceras två gånger om året.

 
Vi har sett bottenläget

Den svagt positiva trenden i SME-företagens sysselsättningsförväntningar torde bero på det att deras förväntningar om de närmaste tidernas konjunkturutveckling är mer positiva än för ett halvt år sedan. Ekonomin verkar ha nått bottenläget, och företagare väntar att den ekonomiska tillväxten småningom kommer i gång. Orsaken till de positivare konjunkturförväntningarna är tilliten till exporten.

Nästan vart tredje SME-företag uppskattar att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna och bara en knapp femtedel befarar att de alltjämt kommer att försämras. I den föregående barometern var antalet företag som väntade sig bättre konjunkturer sju procentenheter lägre och på motsvarande sätt de som väntade sig att konjunkturerna skulle bli sämre nio procen-tenheter högre. Tilliten till en vändning i ekonomin är alltså klar.

 
Omsättningen och investeringar väntar på snabbare tillväxt

Förbättringen av allmänna konjunkturförväntningar syns även i förväntningarna om omsättningsutvecklingen. De ligger dock alltjämt på en klart lägre nivå än under de senaste åren. Trots hemmamarknadens utmaningar steg omsättningsförväntningar mest i byggbranschen.

Den negativa trenden inominvesteringar, som redan pågått i flera års tid, avtog en aning. Trots detta tänker vart tredje företag inom handeln och byggande alltjämt minska sina investeringar. Även inom industrin och i servicebranscherna berättade nästan vart fjärde företag att de kommer att skära ner sina investeringar.

Det finns flera faktorer som bromsar ner investeringar. Tillgången till finansiering har försvårats, efterfrågan på hemmamarknaden har inte återhämtat sig, företagens lönsamhet är sämre än vanligt och antalet företag med betalningsstörningar är mer än 50 procent större än före finanskrisen.

— Investeringar kräver ett starkt förtroende för Finlands framtid. Det måste man kunna skapa. Regeringen ska nu genomföra sitt program snabbt och ambitiöst för att förtroendet för framtiden ska förstärkas och investeringarna kommer i gång, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Jussi Järventaus.

 
Tillväxt genom förnyelse och internationalisering

Växande, innovativa företag är viktiga källor för nationalekonomins tillväxt och sysselsättningen. Trots ekonomins utmaningar berättar åtta procent av SME-företagen att de är starkt tillväxtorienterade och 34 procent att de planerar att växa i mån av möjlighet. Även om ekonomin är i svårigheter, är företagarna alltjämt mer tillväxtorienterade än under finanskrisen 2009.

Internationalisering erbjuder en central möjlighet till tillväxt. 19 procent av de företag som besvarade SME-barometern bedriver export och affärsverksamhet utomlands. Enligt barometern kommer exporten att växa klart under de kommande 12 månaderna.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. på finska. 


Ytterligare information:
verkställande direktör Jussi Järventaus, Företagarna i Finland, tfn 050 336 0015, jussi.jarventaus@yrittajat.fi
ekonom Petri Malinen, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi