Etsi

Tiedote

SME-företagsbarometer: SME-företagen behåller arbetstillfällena

De små och medelstora företagen i Finland håller fast vid sin personal trots det dåliga ekonomiska läget. Fler företag har för avsikt att öka än minska sin personal.

De små och medelstora företagen i Finland håller fast vid sin personal trots det dåliga ekonomiska läget. Fler företag har för avsikt att öka än minska sin personal. Saldotalet +6 för förväntningarna är exakt detsamma som för ett år sedan, trots att läget på den inhemska marknaden har försämrats. Detta framgår av en färsk SME-företagsbarometer som besvarades av fler än 5 000 SME-företag. Barometern genomfördes av Företagarna i Finland, Finnvera samt arbets- och näringsministeriet.

— I ett litet företag har var och ens arbetsinsats en avgörande betydelse. En minskning med en enda person begränsar företagets affärsverksamhet och gör det svårare att utnyttja marknadsläget längre fram. Därför håller företagen fast vid sin personal även under svåra tider, säger vice verkställande direktör Timo Lindholm på Företagarna i Finland.

Konjunkturförväntningarna är oförändrade

Konjunkturförväntningarna bland de SME-företag som svarade på barometern är i stort sett oförändrade jämfört med början av året, trots att läget på den inhemska marknaden i Finland försämrats. Saldotalet som beskriver förväntningarna under de närmaste tolv månaderna är nu +4, medan det var +5 i barometern i början av året. Vart fjärde företag förväntar sig att konjunkturerna förbättras, medan en femtedel tror att de försämras ytterligare.

De mörkaste förväntningarna handlar återigen om investeringar. SME-företagens förväntningar på utvecklingen av deras investeringar inom den närmaste tiden har minskat sedan barometern våren 2011, och trenden höll i sig. Inom samtliga huvudbranscher är det fler företag som minskar än ökar sina investeringar. Det sammanlagda saldotalet är -9.

Myndigheterna har en negativ inställning till företagande

— Företagarna upplever att företagandet uppskattas av allmänheten, men inte av myndigheterna. Den senaste SME-barometern styrker detta, säger ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.

— Myndigheterna riktar krav, utredningar och bestämmelser mot företag. Den tid och övriga resurser som går åt till att uppfylla dessa krav tar tid och resurser från det egentliga arbetet, förklarar han som bakgrund till företagarnas svar.

SME-företagarna i Finland upplever med andra ord att företagar- och näringsklimatet har försämrats. Försämringen var tydligast inom inställningen hos den marknadsbaserade och offentliga finansieringen.

Företagarna var kritiska till myndigheternas inställning och åtgärder, framför allt på riksnivå, men även lokalt och regionalt. Även näringsklimatindexet, som mäter de lokala faktorer som påverkar företagandet, fortsatte att sjunka.

Det saknas inte tillväxtorientering och utvecklingsvilja

Trots den ekonomiska osäkerheten uppger nästan vart tionde SME-företag att de fortfarande är starkt tillväxtorienterade och 38 procent att de växer i mån av möjlighet. Tillväxtviljan är klart större än under finanskrisen 2009.

Företagen utvecklar även sin verksamhet. Hela 90 procent av företagen upplever att de har något att utveckla i sin verksamhet.

— Det är positivt att allt fler företag, trots svåra tider, vill utvecklas och utveckla sin verksamhet. Verksamhetsförutsättningarna för företagen förändras allt snabbare, och den enda möjligheten att klara sig i den hårda konkurrensen är att utvecklas, säger Petri Malinen.

Betalningstiderna har blivit orimligt långa

Den finländska betalningskulturen har försämrats markant. Över 40 procent av de SME-företag som svarade på barometern anger att de varit tvungna att acceptera betalningstider på mer än 30 dagar vid betalningar mellan företag.

— En tredjedel av dem som drabbats av långa betalningstider uppger att betalningstiden varit över 60 dagar, vilket är helt orimligt. De alltför långa betalningstiderna försämrar likviditeten och är ett hot mot verksamhetsmöjligheterna för ett stort antal SME-företag, säger Timo Lindholm.

Försenade betalningar är ett relativt nytt fenomen i Finland.

— Den tidigare så punktliga betalningspraxisen började försämras hos storföretagen för några år sedan när finanskrisen slog till, säger Lindholm.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska

Mer information
vice verkställande direktör Timo Lindholm, Företagarna i Finland, tfn 050 303 9398, timo.lindholm@yrittajat.fi
ekonom Petri Malinen, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi

Företagarna i Finland är näringslivets största centralförbund sett till medlemsantalet med över 116 000 medlemsföretag. Medlemsföretagen sysselsätter mer än en halv miljon personer. Av medlemsföretagen är hälften ensamföretagare och hälften arbetsgivarföretag. Företagarorganisationens verksamhet bedrivs av 400 lokala föreningar, 21 regionala organisationer och 53 branschorganisationer. Mer information om Företagarna i Finland finns på adressen www.yrittajat.fi.