Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Företagarna vill ha besparingar och inte fler skattehöjningar

Enligt SMF-barometern anser majoriteten av företagarna att statsfinanserna bör balanseras med utgiftsbesparingar i den så kallade ramrian.

Enligt SMF-barometern anser majoriteten av företagarna att statsfinanserna bör balanseras med utgiftsbesparingar i den så kallade ramrian. Utgiftsbesparingar föredrogs av 58 procent av personerna som svarade på barometern. Endast tre procent valde skattehöjningar. En dryg tredjedel, 39 procent av svarspersonerna, stödde en kombination av utgiftsbesparingar och skattehöjningar. 

– Fördelningen av företagarnas svar kan tolkas så, att problemet med statsfinanserna inte är det sparsamma skatteutfallet utan de ständigt ökande utgifterna. Skattenivån är redan nu väldigt hög, och ytterligare en höjning av de skatter som ger högst avkastning skulle märkbart försvåra ett nytt uppsving av ekonomin, säger Timo Lindholm, vice verkställande direktör för Företagarna i Finland.

– Företagarna är vana att minska sina utgifter när omständigheterna så kräver. Detsamma förväntar de sig nu av statsfinanserna, påminner Lindholm.

Över 4 600 små- och medelstora företagare runt om i Finland svarade på undersökningen som genomfördes av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Konjunkturförväntningarna är försiktigt positiva – arbetsplatserna behålls

SMF-företagens förväntningar på konjunkturerna under det här året är nu lite positivare än tidi-gare. Saldosiffran som beskriver konjunkturutsikterna är nu +5, och i de två föregående baromet-rarna var den noll. Var fjärde SMF-företagare tror att konjunkturerna kommer att förbättras i år. Inom servicebranscherna är förväntningarna fortfarande högre än i de övriga branscherna.

– Verkliga bevis på att situationen har blivit bättre har dock företagarna fortfarande inte sett, så de försiktigt positiva förväntningarna riktas främst mot slutet av året, påpekar Lindholm.

Positivt i barometerns resultat är även att personalförväntningarna steg något inom alla branscher. Bland SMF-företagen finns fortfarande fler som planerar att öka sin personal än som planerar att minska den. De bästa personalförväntningarna finns fortfarande i servicebranschen.

Finansiärernas kreditpolicyer delar åsikterna

Åsikterna om ändringarna av finansiärernas kreditpolicyer är klart tudelade bland SMF-företagen. Drygt en tredjedel av de som fått finansiering under de senaste 12 månaderna upplevde att kreditpolicyerna har stramats åt mycket eller ganska mycket. Nästan en lika stor del ansåg å andra sidan att policyerna har förändrats ganska litet eller ytterst litet.

– Den utdragna försämringen av ekonomin har tvingat SMF-företagen till olika anpassningsåtgär-der. Nästan en tredjedel av företagen har anpassat sin verksamhet enligt konjunkturläget, säger Lindholm.

De flesta anpassningspåtryckningarna har förståeligt funnits inom industrin och byggbranschen. Anpassningsbehovet växer även med företagets storlek.

Storföretagens svårigheter påverkar smf-företagen på två sätt

Förflyttningen av storföretagens produktioner, personalminskningar och andra effektiviseringsåtgärder har blivit vanligare på grund av konjunkturläget och strukturförändringarna i vissa branscher. Knappt 30 procent av SMF-företagen har upplevt effekterna av dessa effektiviseringsåtgärder i den egna verksamheten i stor eller någon mån. Bland SMF-företagen som sysslar med export är andelen klart större: 43 procent.

– Å andra sidan måste man observera att storföretagens anpassningsåtgärder även omfattar att ge upp delområden som inte hör till kärnverksamheten. En sådan anpassning kan ge SMF-företagen en möjlighet att förnya och utvidga den egna verksamheten, konstaterar ekonomen Petri Malinen från Företagarna i Finland.

Mer information:
Timo Lindholm, vice verkställande direktör, Företagarna i Finland, tfn 050 303 9398, timo.lindholm@yrittajat.fi
Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi

» Pk-yritysbarometri kevät 2013