Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Flera skattereformer – nedan de viktigaste

 
Årsskiftet är en tid med ändringar. Det finns flera skattereformer på gång, och nedan presenterar vi de viktigaste av dem.

Beskattningen av förvärvsinkomst lindras men betalningsbördan ändras inte

Det föreslås att beskattningen av förvärvsinkomst ska lindras med sammanlagt 130 miljoner euro. Lindringen genomförs genom att höja grundavdraget, arbetgsinkomstavdraget samt pensionsinkomstavdraget. Därtill görs det i grunderna för förvärvsinkomstskatten en indexjustering som motsvarar ökningen av inkomstnivån på alla nivåer. När man dessutom tar hänsyn till de ändringar i löntagaravgifter som har fastställts för 2019, förblir löneinkomstbeskattningen uppskattningsvis på ungefär samma nivå som nu.

Maximibeloppet på arbetsbostadsavdraget höjs

Arbetsbostadsavdraget är ett skattestöd som innebär att den skattskyldige har rätt att som arbetsbostadsavdrag avdra hyran på en andra bostad som han eller hon hyrt på grund av arbetet, dvs. en arbetsbostad, även om boendekostnader i princip inte kan avdras i beskattningen. Det föreslås att maximibeloppet på avdraget för arbetsbostad ska höjas från nuvarande 250 euro till 450 euro.

– Syftet är att göra det lättare att ta emot arbete som finns längre borta från arbetstagarens stadigvarande bostad, berättar Sanna Linna-Aro, chefen för skatteärenden på FiF. Från företagens synvinkel är syftet med ändringen att underlätta tillgången på arbete i regioner där det för närvarande finns brist på arbetskraft.

Tillkännagivande av skatteförvaltningens beslut elektroniskt utvidgas

Skatteförvaltningens möjligheter att ge beslut och andra handlingar till information elektroniskt utvidgas. Förfarandet förutsätter att den skattskyldige har gett sitt samtycke till detta och gett Skatteförvaltningen en elektronisk adress. Elektroniskt tillkännagivande tas i bruk stegvis så att det från början av 2019 ska gälla inkomstbeskattningen samt arvs- och gåvobeskattningen. 

I och med det nationella genomförandet av EU:s s.k. skatteflyktsdirektiv görs det ändringar bland annat i lagstiftningen om företagens rätt att avdra räntor samt i lagstiftningen om bassamfund.

Ränteavdragsbegräsningarna ändras

Det föreslås att bestämmelsen om begränsning av ränteavdragsrätten, som ingår i näringsskattelagen, ska ändras så att begräsningen även gäller ränteutgifter betalda till andra än parter tillhörande koncernen, till exempel banker. 

Nettoränteutgifter till utomstående kunde dock högst avdras till ett belopp på 3 000 000 euro. Dessutom utvidgas begränsningarnas tillämpningsområde att även gälla inkomster från andra förvärvskällor, såsom annan verksamhet och jordbruk.

Lagen om bassamfund ändras

Lagstiftningen om bassamfund gäller vanligen samfund i stater med låg beskattning vars inkomster på vissa villkor beskattas som ägarens inkomst i dess hemstat. 

Det föreslås att lagen om bassamfund ska ändras gällande tillämpningsområdet. Även undantagsbestämmelser om branscher och kravet på ekonomisk verksamhet i den nuvarande lagen skulle ändras, och dessutom skulle det göras flera tekniska ändringar i lagen. Dessa beror på att den nationella lagstiftningen ska motsvara minimiregleringen i skatteflyktsdirektivet.

Ändringar i mervärdesskatten

Vouchrarnas mervärdesbeskattning enhetligas och förtydligas i början av 2019. 

I och med genomförandet av EU-direktivet kommer det att läggas till mervärdesskattelagen en definition av voucher. I Finland är de vanligaste produkter som omfattas av definitionen teleoperatörernas prepaid-produkter samt lunch-, motions- och kultursedlar. Största delen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet har värde i elektronisk form.

Vouchrarna uppdelas i enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar. Det vederlag som erhållits från försäljningen av varor eller tjänster som ansluter sig till en enfunktionsvoucher betraktas som en förskottsbetalning.  

Mervärdesskatten på försäljningen av varor och tjänster som ansluter sig till en flerfunktionsvoucher betalas först när vouchern löses in. Dessutom är försäljningen av separata tjänster i anslutning till distributionen av vouchrar alltid skattebelagd.

Elektronisk kommunikation

Skatteförvaltningen tar i bruk suomi.fi-fullmakten för skötseln av skatteärenden. Fullmakter som beviljats i tjänsten Katso överförs inte automatiskt till suomi.fi som fullmakter, utan de nya fullmakterna kräver åtgärder. Katso-fullmakter är i kraft till slutet av 2019.

I november 2018 utvidgades tjänsten MinSkatt till personkunders inkomstbeskattning, varefter det är möjligt att göra ett ändringsskattekort samt ansöka om förskotsskatt eller tilläggsförskott i MinSkatt. I MinSkatt kan man också se uppgifterna i beskattningsbeslut, göra rättelseyrkanden samt besvara begäran om redogörelse och betala skatt som nätbetalning.

Skattekorten ändras

Skattekorten för 2019 ändras bland annat gällande inkomstgränsen. Skattekort för biinkomster försvinner och ett och samma skattekort används av alla arbetsgivare.