Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Naturaförmåner 2021

Bostadsförmån och rätt att använda elström

Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med centralvärme är följande:

Område Förmånens värde i euro/månad
Helsingfors 1 295 € + 13,00 € per kvadratmeter
Helsingfors 2 292 € + 11,90 € per kvadratmeter
Helsingfors 3, Esbo, Grankulla 260 € + 11,00 € per kvadratmeter
Helsingfors 4, Vanda 209 € + 11,00 € per kvadratmeter
Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, kranskommunerna, övriga Helsingfors 193 € + 9,00 € per kvadratmeter
Övriga Finland 168 € + 8,10 € per kvadratmeter

Garageförmån

Penningvärdet av ett uppvärmt garage eller en plats i en uppvärmd parkeringshall är 86 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 56 € i övriga delar av Finland. Penningvärdet av ett kallt garage eller en plats i en kall parkeringshall är 56 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 45 € i övriga delar av Finland.

Kostförmån

Värdet av en kostförmån är 6,90 euro per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,90 euro och högst 10,90 euro. Om beloppet understiger 6,90 € eller överstiger 10,90 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.

Direkta kostnader är råvaror som använts vid tillagning av måltid samt löner för tillagning och servering av måltid jämte socialkostnader. Har arbetsgivaren kommit överens med ett måltidsställe om anordning av arbetsplatsmåltid (avtalsmåltid), betraktas det belopp som arbetsgivaren betalat till måltidsstället som den direkta kostnaden för måltiden.

Som direkta kostnader betraktas inte kostnaderna för mattransport till matstället.

Den ersättning som den skattskyldige betalat för måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande vid uträkning av de direkta kostnaderna, utan den dras av från kostförmånens penningvärde.

Bilförmån

Om löntagaren eller dennes familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privatkörning, anses den förmån den skattskyldige fått vara bilförmån. Värdet av bilförmånen fastställs på följande sätt per åldersgrupp utifrån det år bilen tagits i bruk enligt registerutdraget:

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk 2019 - 2021)

Fri bilförmån:
Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 270 euro eller 18 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:
Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 105 euro eller 7 cent per kilometer.

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk 2016 - 2018)

Fri bilförmån:
Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 285 euro eller 19 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:
Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 120 euro eller 8 cent per kilometer.

c) Åldersgrupp C (bilar som tagits i bruk före år 2016)

Fri bilförmån:
Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 300 euro eller 20 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:
Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 135 euro eller 9 cent per kilometer.

Telefonförmån

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna.

Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon åt löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimediemeddelanden.

Tillämpning av gängse värde

Som penningvärdet av en sådan förmån vars gängse pris uppenbart underskrider penningvärdet enligt detta beslut eller inte nämnts ovan, ska anses dess gängse värde.

Från det penningvärde förmånen har enligt detta beslut dras den ersättning av som arbetsgivaren debiterar löntagaren.

Ytterligare information:

» www.vero.fi