Etsi

Lausunto

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella on ollut pääsääntöisesti käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä, jossa asukkaat valitsevat jätteenkuljetuspalvelut haluamaltaan yritykseltä. Jätelautakunta päätti 16.1.2014 säilyttää kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän (korjauspäätökset 6.3.2014 § 8 ja 10.4.2014 § 13). Itä-Suomen hallinto-oikeus palautti asian 16.2.2016 lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen palauttamisen ensisijainen syy oli päätöksen riittämätön perustelu. 

Hallinto-oikeus ei ottanut kantaa nykyisen järjestelmän laillisuuteen, vaan edellytti päätöksessään aiempaa huolellisempaa perustelua päätökselle. Päijät-Hämeen Yrittäjien kanta on, että päätöstä kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmästä ei tule muuttaa alkuperäisestä, vaan jätelain 37.1 § edellytysten täyttyminen perustellaan aiempaa huolellisemmin päätöksessä hyödyntämällä esimerkiksi Ramboll Oy:n tekemän puolueettoman selvityksen havaintoja ja siihen perustuvia lausuntoja.

Asianosaisuus

Päijät-Hämeen Yrittäjät edustaa jäsenistöönsä kuuluvia jätehuoltoyrityksiä ja järjestön mielipide tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Hallintolain 41 §:n mukaan esillä olevassa asiassa tulee antaa vaikuttamismahdollisuus, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. 

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksellä on merkittäviä vaikutuksia alueella toimivien jätehuoltoyritysten toimintaympäristöön sekä markkinarakenteeseen. Tämän vuoksi Päijät-Hämeen Yrittäjien lausunto tulee ottaa huomioon päätöksen valmistelussa.

Taustaa

Jätteenkuljetus voidaan jätelain perusteella edelleen järjestää joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämänä, mutta myös näiden yhdistelmä on tarvittaessa mahdollinen yhteistoiminta-alueen kunnissa ja kuntien osissa. Kuljetusjärjestelmän valinnassa jätehuoltoviranomainen voi antaa painoarvoa niille tekijöille, joita se pitää alueellisesti tärkeinä näkökohtina. Jätelautakunnalla on mahdollisuus valita se kuljetusjärjestelmä, jota se pitää elinkeinopolitiikan, työllisyyden, kuntalaisten ja tehokkaan kuntatalouden näkökulmista perusteltuna. 

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen valinnalle on Päijät-Hämeessä vankat perusteet. Sen voidaan osoittaa edistävän jätehuollon yleistä toimivuutta ja tukevan jätehuollon alueellista kehittämistä kuten laki edellyttää. Lain mukaan järjestelmän vaikutukset on arvioitava kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätteenkuljetuspalveluja on myös tarjolla lain edellyttämin ehdoin. 

Perustelut jätelain ehtojen täyttymiselle kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä Päijät-Hämeessä

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset määrittelee jätelain 37.1 §. Ehdot ovat:
-    Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
-    Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
-    Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulkinta sen omassa selvityksessä kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta on, että kyseiset 37.1 § ehdot eivät täyttyisi. Selvityksessä on kuitenkin lukuisia oikaisua vaativia päätelmiä. Lisäksi selvityksessä esitetään jätteenkuljetusjärjestelmästä irrallisia väitteitä, joilla ei voida perustella kunnallisesti järjestetyn jätteenkuljetusjärjestelmän välttämättömyyttä eikä lain edellytysten täyttymistä.

Ohessa esitämme Päijät-Hämeen Yrittäjien perustelut jätelain 37 § ehtojen toteutumiselle kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa koko Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella sekä korjaukset jätelautakunnan aiheesta tekemän selvityksen päätelmiin. 

Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  
Päijät-Hämeen jätelautakunnan selvitys, kohta 2.1.

Saatavuus ja hinnoittelu

-    Päijät-Hämeen alueella jätteenkuljetuspalveluiden saatavuudessa kattavasti ja tasapuolisesti ei ole ongelmaa. Rambollin toteuttaman selvityksen mukaan alueella toimii 6 eri jätteenkuljetusyritystä ja palvelua on saatavissa koko Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella. Alueen jokaisessa kunnassa on mahdollista kilpailuttaa jätteenkuljetuspalvelut useamman palveluntarjoajan kesken. Erot hinnoissa johtuvat mm. kiinteistöjen sijainnista sekä asukkaan viitseliäisyydestä kilpailuttaa palvelu määräajoin.

-    Tyhjennyshintojen vaihtelulla ei voida perustella kohtuullisuus- ja syrjimättömyysehdon toteutumista. Kun asukas saa vapaasti kilpailuttaa jätteenkuljetuksensa, hän voi valita kalliimman vaihtoehdon, mikäli kokee palvelun laadun paremmaksi tai ei yksinkertaisesti halua ostaa palvelua tietyltä yritykseltä. Kilpailutus on myös mahdollista tehdä oma-aloitteisesti, mikäli ei ole tyytyväinen sen hetkiseen hintaan. 

-    Selvityksessä yhtenä perusteluna kunnalliselle järjestelmälle käytetään Hollolassa toimivan yrityksen kieltäytymistä toimittaa riittäviä tietoja jätekuljetuksistaan jätehuoltoviranomaiselle. Viranomaisvalvonta ei voi kuitenkaan olla kuljetusjärjestelmästä riippuvainen. Jätehuoltoviranomainen ei ole hoitanut sille säädettyjä tehtäviä, mikäli tietoja ei ole saatu. Asia ei riipu kuljetusjärjestelmästä ja jätehuoltoviranomaisen tulee kyetä puuttumaan tilanteeseen esimerkiksi jätelain 125 § ja 129 § uhkasakon nojalla. 

-    Toisin kuin selvityksessä väitetään, mikään yritys alueella ei kerää ennakkomaksua. Yksi yritys tarjoaa asiakkailleen arviolaskutusta, mutta asiakas voi aina pyytää suoritelaskutuksen. Kuluttajalainsäädäntö ei myöskään kiellä arviolaskutusta vaan kyseessä on suositus.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Päijät-Hämeen jätelautakunnan selvitys, kohta 2.2

Liittymisaste ja lajittelu

-    Liittymisaste ja jätehuollon kattavuus eivät ole kuljetusjärjestelmästä riippuvia tekijöitä. Liittymisasteissa ei ole merkittävää eroa esimerkiksi Orimattilan (kiinteistönhaltijan järjestämä) ja Artjärven (kunnallisesti järjestetty) välillä. Sama havainto voidaan tehdä myös Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla (kunnallisesti järjestetty). 

-    Jätelautakunnan selvityksessä todetaan, että liittymisessä jätehuoltoon sekä jätteiden lajittelussa on puutteita. Jäteviranomaisella on toimivalta sekä jätehuoltoon liittymisessä että lajittelusta päätettäessä. Kuljetusjärjestelmällä ei ole vaikutusta näihin tekijöihin, kuten ei siihen, miten aktiivisesti ihmiset lajittelevat jätteensä.

Tyhjennysvälit

-    Pitkät tyhjennysvälit selittyvät yleensä kiinteistön käyttämättömyydellä. Jätettä ei synny vapaa-ajan asunnoilla tai kiinteistöillä, joiden haltija oleskelee suuren osan vuodesta toisaalla. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tyhjennykset pystytään suunnittelemaan joustavasti, tarveperusteisesti ja silti jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

-    Reittien mahdollisimman tehokasta suunnittelua voidaan jo yritysten toiminnan kannalta pitää itsestäänselvyytenä. Kiinteistön haltijan omaan valintaan perustuva malli mahdollistaa tyhjennysvälien määrittämisen tosiasiallisen tarpeen mukaan. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen avulla voidaan tehostaa kuljetuksia ottamalla samaan kuormaan yhdyskuntajätteen kanssa myös yritysten jätettä. Tämä ei ole mahdollista kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa, mikäli kilpailutus koskee kerrallaan vain yhtä jätejaetta.

Jätehuollon kehittäminen

-    Jätehuollon kehittäminen on tehokkainta toimintaympäristössä, joka on yritysten kannalta ennakoitavassa. Kiinteistön haltijan järjestämä malli mahdollistaa liiketoiminnan ennakoitavuuden sekä innovaatioiden kehittämisen. Markkinoilla yritykset kilpailevat jatkuvasti toistensa kanssa ja toimialan kehittämisintressit ovat huomattavasti suuremmat kuin jäykässä keskusjohtoisessa, aika-ajoin toteutettavissa olevassa kilpailutuksessa. Julkinen kilpailutus sulkee markkinatilanteen urakka-alueelta määräajaksi ja luo siten suuremman epävarmuuden yritystoiminnan jatkuvuudelle kuin avoimeen markkinakilpailuun perustuva kiinteistökohtainen jätteenkuljetus.

-    Jätelautakunnan selvityksessä kunnallisesti järjestetyn mallin kilpailuongelmia lievennetään vetoamalla kilpailutusten pilkkomiseen, mutta selvityksessä mainitaan vain, että urakat ”voidaan kilpailuttaa niin, että pienten yritysten markkinoille pääsy helpottuu”. Takeita tällaisesta kilpailuttamisesta ei kuitenkaan ole.

-    Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen saattaminen lainvoimaiseksi lisää yritysten investointihalukkuutta ja mahdollistaa pitkäjänteisten ja ympäristöystävällisen toiminnan kehittämisen eli uusien keräystapojen syntymisen.

-    Jätetoimiala on jo nyt kiinteä osa energiatoimialaa, minkä takia sille on taattava mahdollisuus kehittyä vapaan markkinatalouden ehdoin.

Ympäristökysymykset

-    Hiilidioksidijäljellä ei ole merkittävää eroa kummankaan järjestelmän hyväksi. Keräilyreitit optimoidaan erittäin tarkasti, koska se tarjoaa jätteenkuljetusyrityksille säästöjä. Jo jätelain esitöissä todetaan, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin nähden jätteen kuljetusjärjestelmien muutoksista aiheutuvat ilmastovaikutukset ovat vähäisiä (HE 199/2010 vp, s. 40). Jätteenkuljetuksen osuus raskaan liikenteen kasvihuonepäästöistä on esimerkiksi Oulun seudulla arviolta 0,09 %. 

-    Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetuksen malli edistää ympäristöystävällisten menetelmien kehittymistä tehokkaammin kuin kunnallisesti järjestetty. Jätealan yritysten markkinaehtoinen vapaa kilpailu pakottaa kehittämään uusia ja tehokkaampia menetelmiä mm. kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Mikäli jätteenkuljetus järjestetään kunnallisesti, ei yrityksillä ole määräaikaisten urakoiden vuoksi varmuutta toiminnan jatkuvuudesta, mikä vaikuttaa investointihalukkuuteen sekä uusien innovaatioiden syntymiseen. 

Jätehuoltomääräykset

-    Puutteet viranomaisvalvonnassa ja jätehuollon lakisääteisessä seurannassa eivät saa olla miltään osin riippuvaisia valittavasta kuljetusjärjestelmästä. Lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toimijoille ovat samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Edelleen kuljetusjärjestelmästä riippumatta kuljetusyritysten on noudatettava jätehuoltomääräyksiä ja toimitettava jäte kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Viranomaisen on tarvittaessa tiedotettava paikallisia kuljetusyrityksiä tämän velvoitteen sisällöstä.

-    Viranomaisten lakisääteisten valvontavelvollisuuksien kuten jätehuoltomääräysten noudattaminen ei saa olla riippuvainen valittavasta kuljetusjärjestelmästä. Jätelautakunnan selvitys antaa mielikuvan, että kunnallinen jäteyhtiö kuljetuksen järjestäjänä olisi yksityisiä kuljetusyrityksiä parempi taho sääntelyn noudattamisessa. Kuljetusyritysten tulee toimia lain edellyttämällä tavalla jätehuoltomääräysten mukaisesti riippumatta siitä, kumpaa kuljetusjärjestelmää alueella noudatetaan.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.
Päijät-Hämeen jätelautakunnan selvitys, kohta 2.3.

Kotitalouksien asema

-    On tärkeää huomata, että kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen perustuvassa mallissa yksityisen kuljetusyrityksen tarjoama kuljetuspalvelu kuuluu kuluttajansuojalainsäädännön piiriin, toisin kuin kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan malliin perustuvassa kuljetusjärjestelmässä jätteenhaltijalla on oikeus kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuskeinoihin, joista tärkeimpänä mahdollisuus purkaa sopimus ja vaihtaa kuljetusyritystä tilanteessa, missä jätehuollon palvelu ei vastaa sitä, mitä siltä säädösten perusteella edellytetään. Tätä mahdollisuutta jätteenhaltijalla ei ole kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen perustuvassa mallissa.

-    Kotitalouksien asemaa heikentää, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palveluntarjoajaa ei lähtökohtaisesti voi vaihtaa. Sopimuksen purkaminen edellyttää vakavia kuljetusyrityksen taholta tapahtuvia sopimusrikkomuksia. Sopimuksen purkaminen esimerkiksi yksittäisen jätteenhaltijan kohdalla tapahtuneen sopimusrikkomuksen takia ei liene todennäköistä. Kiinteistön haltijan malliin perustuvassa järjestelmässä jätteenhaltija voi itsenäisesti valita kuljetusyrityksen eikä mikään taho pakota kiinteistön haltijaa jatkamaan sopimusta sellaisen kuljetusyrityksen kanssa, jonka hinnoitteluun tai palveluun tämä ei ole tyytyväinen.

-    Kunnallisesti järjestettyä jätteenkuljetusta ei ole osoitettu kustannustehokkaammaksi kuin kiinteistönhaltijan järjestämä malli. Kilpaillulla markkinalla hinnat on pidettävissä kurissa ja asukkaat saavat valita palvelunsa haluamaltaan yritykseltä. Kunnallisesti järjestetyssä mallissa kuljetusten hallinnointi vaatii resursseja ja kustannussäästöjä ei voi taata.

-    Kunnallisesti järjestettyä mallia perustellaan myös sillä, että asiakkaan tarvitsee asioida vain yhden tahon kanssa. Tällä hetkellä asiointitahoja on käytännössä kaksi, mutta kotitalouksilla on vapaus päättää, minkä jätteenkuljetustahon kanssa asioi.

-    Asukkaat itse kannattavat kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta ja valinnanvapautta omasta palveluntarjoajasta. Ympäristöyritysten liiton 2012 toteuttaman valtakunnallisen tutkimuksen mukaan yli 70 % Lahden seudun asukkaista haluaisi edelleen valita itse jätteenkuljetuksen hoitavan yrityksen, vaikka se olisi samanhintaista kuin kunnallisesti järjestetty.

-    Selvityksessä esiin nostettu jätteenhaltijoiden mahdollinen maksukyvyttömyysasia ei liity kuljetusjärjestelmäpäätöksiin. Nämä asiat tulee ratkaista sosiaaliturva- ja toimeentulosääntelyn puitteissa.  

Yritysten asema

-    Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen malli johtaa urakka-alueilla markkinoiden sulkeutumiseen jopa useiksi vuosiksi kilpailutuksen jälkeen. Tämä merkitsee käytännössä jäteyritysten keskinäisen kilpailun heikkenemistä ja siirtymistä enimmillään muutaman vuoden mittaisiin sopimuksiin, joissa kaikki yritykset eivät pääse toimimaan markkinoilla. Kilpailutuksen voittanut yritys toimii alueella yksinoikeudella koko sopimuskauden ajan. Keskitettyjen kilpailutusten mallissa isoja kalustoinvestointeja edellyttävä yritystoiminta ei ole uusille yrityksille houkuttelevaa, sillä alalle pääsy on epävarmaa. Kilpailutuksen hävinneet pienet paikalliset yritykset eivät välttämättä pysty jatkamaan toimintaansa seuraavaan kilpailutukseen, vaan luopuvat liiketoiminnastaan korvaavan toiminnan puuttuessa ja irtisanovat kuljettajien työsuhteet. Määräaikaiset sopimukset eivät luo mahdollisuutta yritystoiminnan jatkuvuudelle ja myös yritysten työntekijät joutuvat todennäköisemmin määräaikaisiin työsuhteisiin. Myös mahdolliset kuljetusyritysten oheispalvelut loppuvat tämän myötä.   

-    Kunnallisesti järjestetty jätteenkuljetus johtaa nopeasti tilanteeseen, jossa vain muutama suuri yritys kykenee toimimaan määräaikaisten sopimusten luomassa epävarmuudessa. Pienet jätealan yritykset ovat vaarassa hävitä kokonaan ja myös työntekijöillä on uhka jäädä työttömäksi aina sopimuskausien vaihtuessa. Kunnallisesti järjestetty jätteenkuljetus johtaa epäterveeseen markkinatilanteeseen, jossa markkinoilla on vain harvoja toimijoita. Tilanteella on taipumus lopulta nostaa kustannuksia. 

-    Jäteala kehittyy jatkuvasti ja yrityksillä on kilpailutilanteessa aidosti kannustimia kehittää uusia toimintatapoja sekä liiketoimintaa jätehuoltoon. Yritysten halu kehittää toimintaa johtaa ympäristö- ja kustannustehokkaampien menetelmien syntymiseen, mikä on yhteiskunnan etu niin työllisyysvaikutusten kuin ympäristökysymystenkin osalta. 

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutukset ovat kokonaisuutena myönteisemmät

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetusreitit optimoidaan mahdollisimman tehokkaaksi, jolloin myös jätekuljetusten kasvihuonepäästöt pidetään mahdollisimman pieninä.

Nykyinen sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä on kuntalaisten keskuudessa koettu toimivaksi ja monin tavoin joustavammaksi kuin kunnallisesti järjestetty. Valtakunnallisen selvityksen mukaan sopimusperusteisessa järjestelmässä asukkaat myös lajittelevat monipuolisemmin. 

Kunnan keskitetysti järjestämässä jätteenkuljetuksessa joudutaan muodostamaan ylimääräinen kilpailutusten ja urakoiden hallinnoinnin järjestelyistä vastaava organisaatio, joka on byrokratiaa lisäävä kustannustekijä.  Se myös osaltaan kangistaa jätteenkuljetuksen ehtojen noudattamisen seurantaa sekä vaadittavien korjaustoimenpiteiden toteuttamista. Kiinteistön haltijan järjestämässä mallissa yritykset kantavat toiminnan ehtoihin kohdistuvat velvoitteet. 

Jätteenkuljetuksen järjestämistavan valinnassa on kyse kuntien yritysystävällisyydestä sekä päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnista. Kuntien tulisi huomioida omassa toiminnassaan yritystoiminnan edellytykset ja edistää markkinoiden toimivuutta. Kunnallisesti järjestetty jätteenkuljetus vähentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja korvaa yksityistä yritystoimintaa kunnallisen osakeyhtiön palveluilla. Järjestelmä vaikeuttaa jätealan yritysten asemaa, kaventaa asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja estää asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaamman ympäristöteknologian ja toimintamallien kehittymistä.

Kiinteistön haltijan valinnanvapauteen nojaava järjestelmä on toimiva, asiakaslähtöinen ja joustava sekä jätelain mukaisesti toteutettu. Se lisää kaiken kokoisten yritysten kilpailua, elinvoimaisuutta ja markkinaehtoisuutta sekä edistää investointeja ja innovaatioita. Se myös tukee kokonaispalveluiden tarjontaa jätelautakunnan alueella, erityisesti haja-asutusalueiden tarpeet huomioon ottaen.

Päijät-Hämeen Yrittäjät kannattaa kiinteistön haltijan järjestämää sopimusperusteista jätteenkuljetusmallia lähtökohtana jätteenkuljetuksen järjestämiselle koko jätehuollon yhteistoiminta-alueella. 


Lahdessa 30.11.2016

Päijät-Hämeen Yrittäjät
hallitus

Lausunto ladattavissa tästä » 
    
Lisätiedot:
Outi Hongisto, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, 050 597 8802,