Etsi

Tiedote

Kannanotto: Mahdollisuus ensihoidon monituottajamalliin säilytettävä

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen annettiin sairaanhoitopiirien tehtäväksi, kun terveydenhuoltolain muutos astui voimaan vuoden 2013 alussa. Järjestämisvastuun muutos on johtanut yritysten tuottaman ensihoitojärjestelmän romahtamiseen; yli puolet ensihoitoalan yrittäjistä on joutunut lopettamaan toimintansa sairaanhoitopiirien siirrettyä ensihoidon omaksi toiminnakseen tai pelastuslaitosten tuotettavaksi. Muutos myös nosti ensihoidon kustannuksia merkittävästi. Päijät-Hämeessä yksityisen palveluntuottajan toimintaedellytykset kuitenkin turvattiin rajatulla alueella.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hallitus on muuttamassa ensihoidon palvelutasopäätöstä 1.1.2017 alkaen. Päätösesitys rajaa palveluntuottajavaihtoehdot vain Ensihoitokeskukseen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen. Toteutuessaan päätös pakottaa alueen ainoan yksityisen palveluntuottajan lopettamaan yritystoimintansa.

Ilman yksityisiä yrityksiä ensihoidosta muodostuu Päijät-Hämeessä julkinen monopoli. Ilman vertailukohtaa toiminnan kustannuskehityksen, tehokkuuden ja laadun objektiivinen arviointi ei ole mahdollista. Tilanne ei ole kuntarahoittajien eikä asiakkaiden edun mukainen.

Päijät-Hämeen Yrittäjät vaatii, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hallitus muuttaa palvelutasopäätöstä siten, että Hartolan ja Sysmän alueen ensihoidon palveluntuottaja ratkaistaan hankintalain mukaisella tarjouskilpailulla. Samassa yhteydessä sairaanhoitopiirin tulisi toteuttaa läpinäkyvä kustannus-laatuvertailu oman tuotannon ja yksityisen palvelutuotannon välillä.

Palvelutasopäätökseen sisältyy myös linjaus kaikkien ambulanssia vaativien potilassiirtokuljetusten tuottamisesta yhtymän omana tuotantona. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut täsmentävänsä lähitulevaisuudessa sairaanhoitopiirien roolia ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen tuottajana. Ministeriön ohjeen mukaan (STM/4879/2014) yhtymällä on oikeus tuottaa näitä potilassiirtoja vain kuntayhtymän jäsenille, mutta ei miltään osin kolmansille tahoille, jotka eivät ole kuntayhtymän laillisia jäseniä. Tulkinta siitä, mitä kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan, on auki. Siksi Päijät-Hämeen Yrittäjät esittää, että päätös ambulanssia vaativista potilassiirtokuljetuksista tehdään erikseen linjauksen tarkennuttua.

Sote-uudistuksen ja valinnanvapausperiaatteen mukaisesti yrityksille on annettava mahdollisuus osoittaa kilpailukykynsä julkisiin palveluntuottajiin verrattuna.


Lahdessa 14.3.2016
Päijät-Hämeen Yrittäjät, Hallitus

Lisätietoja:
Päijät-Hämeen Yrittäjät, toimitusjohtaja Outi Hongisto, 050 597 8802