Etsi

Tiedote

Kannanotto: Päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen Lahdessa

Päijät-Hämeen Yrittäjät välittää yksityisten päiväkotiyrittäjien esittämän huolen mahdollisuuksistaan säilyä vaihtoehtoisina päivähoidon tuottajina ja esiopetuksen tarjoajina Lahdessa.

Yrittäjät arvostavat sitä, että Lahden kaupunki on strategiassaan asettanut yhdeksi tavoitteekseen lisätä työpaikkoja avoimella sektorilla ja toimintalupauksessaan luvannut vahvistaa kilpailukykyä uudistamalla toimintatapoja ja avaamalla palveluitaan yritysten ja yhteisöjen tuotettavaksi, pitäen samalla huolta hyvästä laadusta. 

Kiitosta ansaitsevat myös Lahden kaupunginhallituksen talousarvioon kirjaamat lisäykset esiopetusta ja päivähoitoa koskien.

Esiopetus

Haluamme esittää vetoomuksen yksityisiltä päiväkotiyrityksiltä kuntalisällä ostettavan esiopetuksen säilymisen puolesta. 

Esiopetusta annetaan vuonna 2016 Lahdessa noin kymmenessä yksityisessä päiväkodissa. Yrittäjävetoisille pienille päiväkodeille esiopetuksen merkitys päivähoitotoiminnassa on keskeinen. Perheet valitsevat päivähoitopaikan jo pienille lapsille sen mukaan, voivatko lapset jatkaa samassa hoitopaikassa myös esiopetusikäisinä. Esiopetuksen poisveto päiväkotiyrittäjien palveluvalikoimasta on merkittävä toimintaedellytysten heikennys, osalle mahdollisesti jopa kohtalokas, koska asiakkuudet vähenevät esiopetuksen puutteen vuoksi myös nuorempien ikäluokkien päivähoidosta. 

Saamiemme tietojen mukaan tällä hetkellä yksityisissä päiväkodeissa olisi yhteensä 81 lasta, jotka ovat syksyllä 2017 esiopetusikäisiä. Eteläisellä päivähoitoalueella heitä on selvityksemme mukaan 56. Nämä painottuvat Renkomäkeen (23 lasta) ja Launeelle (18 lasta). Koska tarve esiopetukseen painottuu alueellisesti erittäin vahvasti, on todennäköistä, että kysyntää vastaavia kaupungin hoitopaikkoja ei pystytä omalta alueelta samassa suhteessa osoittamaan. Pedagoginen tavoite koulupolun jatkumisesta ei myöskään mitä todennäköisimmin ole tästä syystä käytännössä toteutettavissa. Yksityiset päiväkodit tarjoavat siten kaupungille joustavan kapasiteetin lisäyksen vastaamaan kysyntää ja perheille palvelun lähialueelta. Jos lapset sijoitetaan kaupungin omiin eri alueilla sijaitseviin vapaisiin esiopetuspaikkoihin, osalla perheistä kuljetusmatkat ja lasten hoitopäivät pitenevät tarpeettomasti.

Erityisesti yksityisen päiväkodin esiopetuksen säilyttämistä tukee mahdollisuus säästöihin. Vaikka kuntalisää korotettaisiin sen nykytasosta vastaamaan palvelusta aiheutuvia todellisia kuluja, ovat säästömahdollisuudet selkeät. Täsmällisten laskelmien esittäminen on käytettävissämme olevien tietojen varassa mahdotonta, mutta esitämme arvion. 
 

Esimerkki: 

Kaupungin oman päiväkotipaikan nettokustannus vuonna 2015 oli keskiarvona laskettuna 9693 euroa/lapsi/vuosi. (Bruttokustannus 11 288 euroa vähennettynä keskiarvomaksulla 145 euroa/kk yhdentoista kuukauden osalta).

Yksityisen päiväkodin tarjoaman esiopetuksen kuntalisän suuruudeksi vuodelle 2017 on tuotu esiin 500 euroa/kk/lapsi.  Luku sisältää varsinaisen esiopetuksen osuuden sekä lapsen iltapäivän hoito-osuuden. Lisäksi kustannukseen lasketaan mukaan Kelan kautta maksettava yksityisen hoidon tuki 63,93 euroa/kk ja tulosidonnainen hoitolisä 5 euroa/kk (laskennallinen ka), yhteensä 568,93 euroa/kk. Vuodessa yksityinen hoitopaikka maksaisi kaupungille 6827 euroa/lapsi.

Näiden lukujen perusteella esiopetuspaikka yksityisessä päiväkodissa tulisi kaupungille vuositasolla 2866 euroa/lapsi edullisemmaksi. 

Kaupungin päivähoitokustannuksen arviointi sisältää epätarkkuutta, joten tämä vertailu on vain suuntaa antava. 


Vaikka lyhyellä aikavälillä esiopetusikäiset lapset olisi laskennallisesti mahdollista sijoittaa vapaana oleviin kaupungin omiin esiopetusryhmiin, on rakenteita ja säästöjä tarkasteltava pidemmälle tulevaisuuteen. Kestävän talouden kannalta palvelutuotantoa tulee kasvattaa kevyemmän kustannusrakenteen vaihtoehdoilla eikä purkaa niitä. 

Jos yksityiset päiväkodit eivät saa riittävää asiakkuuspohjaa ja joutuvat jopa lopettamaan toimintansa, myös kaupungin palvelukapasiteetin joustot katoavat. Yksityinen päiväkotiverkko sen sijaan antaa resursseja vastata kysynnän kasvuun ilman omia investointitarpeita ja tuo joustoa kustannusten hallintaan. 

Sekä yritystoiminnan kehittämisen että kaupungin palvelutuotannon kannalta johdonmukainen linjaus ja toiminta ostopalveluissa tuottavat parhaan lopputuloksen. Kustannustehokas yksityisen esiopetuksen vaihtoehto pitää säilyttää kaupungin talousarviossa ja turvata sille kannattavat toimintaedellytykset. Se antaa perheille joustavan valinnanmahdollisuuden, palveluntuottajille pitkäjänteisen varhaiskasvatuspalvelun kehittämismahdollisuuden ja kaupungille edullisen palvelutuotannon.  

Palvelusetelit

Esitämme, että Lahden kaupunki ottaa päivähoidossa käyttöön vuoden 2017 aikana palvelusetelin. 

Vertailukaupungeissa (esim. Hämeenlinna, Sipoo, Jyväskylä, Mikkeli) palvelusetelin on säännönmukaisesti arvioitu tuovan kunnalle säästöjä. Kaupungeissa on arvioitu, että palvelusetelin käyttöönotto tuo tarvittavaa joustoa esim. kuukausittain vaihtuvaan kysyntään ja vähentää palvelutarpeen kasvusta johtuvia investointipaineita. 

Palvelusetelin arvonmäärityksellä voidaan vaikuttaa sekä saavutettuun säästöön että perheiden tasa-arvoiseen mahdollisuuteen hyödyntää seteliä tulotasosta riippumatta. Palveluseteli ei myöskään ole kaupunkilaisen subjektiivinen oikeus. Lisäksi on todettu, että vaikka setelin arvoon kohdistuisi paineita, ei aiheutuva kustannus kuitenkaan nouse samalle tasolle kuin kasvavien pääomakulujen paineessa oleva oman tuotannon hinta.  

Ostopalvelun muotona palveluseteli mahdollistaa parhaalla tavalla perheiden valinnanmahdollisuuden sekä pienten palveluntuottajien ja myös kolmannen sektorin toimintaedellytykset verrattuna kilpailutettuihin kokonaisuuksiin. 

Useiden kaupunkien valmiit konseptit palvelusetelikäytännöstä helpottaa mallin käyttöönottoa kuten palveluntuottajien kriteeristön laatimista ja setelin arvon määritystä. Lahden kaupungin hyvät kokemukset palvelusetelin käytöstä vanhuspalveluissa antaa hyvän pohjan käyttöönotolle myös sivistystoimialalla. 

Toivomme, että Lahden kaupunki liittyy niiden kaupunkien joukkoon, jotka ovat linjanneet, että kaikki päivähoidon palvelutuotannon vaihtoehdot ovat samanarvoisia.  


Lahdessa 23.11.2016

Päijät-Hämeen Yrittäjät, hallitus 
Lahden Yrittäjät, hallitus
Nastolan Yrittäjät, hallitus