Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Puitesopimus työterveyspalveluista

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN PUITESOPIMUS JA SIIHEN LIITTYMINEN

Pirkanmaan Yrittäjät ry on solminut työterveyshuollon puitesopimuksen seitsemän palveluntarjoajan kanssa.

Puitesopimuksen kilpailutus on tehty yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX TTT Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos.

Pirkanmaan Yrittäjät ry:n työterveyshuoltopalvelujen puitesopimuksella työterveyshuollon järjestäminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi järjestön jäsenille. Puitesopimuksella varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat järjestön jäsenyritysten tarpeita.

Puitesopimukseen sisältyvien työterveyshuoltopalvelujen yksityiskohtainen sisältö on kuvattu alla.


Yrittäjäjärjestön jäsen voi solmia puitesopimuksella:

1. ENNALTAEHKÄISEVÄN JA TYÖKYKYÄ TUKEVAN ELI LAKISÄÄTEISEN TYÖTERVEYSHUOLLON

Siihen sisältyy mm.

 • Työpaikkaselvitys, mikä tehdään aina työterveyshuoltoa aloitettaessa. Jatkossa työpaikkaselvityksiä tehdään tarpeen ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

  • Työpaikkaselvityksen avulla hankitaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista ja haitoista sekä työhön liittyvistä myönteisistä asioista. Työpaikkaselvityksen avulla työterveyshuolto arvioi niiden vaikutusta terveyteen.

 • Kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma yrittäjälle/yritykselle: Suunnitelmaan kirjataan työterveyshuoltopalvelujen tarkka sisältö ja laajuus. Samalla sovitaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Suunnitelma tehdään yleensä 3-5 vuodeksi. Yrittäjä/yritys ja työterveyshuolto tarkastavat suunnitelman vuosittain, jotta se vastaa yrittäjän/yrityksen muuttuvia tarpeita
 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) ryhmissä tai yksilöille: Tämän työterveyshuollon palvelun tavoitteena on lisätä työhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä edistää työterveyttä tukevia toimintatapoja.
 • Terveystarkastukset, joita ovat mm.
  • Terveyden seurantatarkastukset, joilla tuetaan terveyttä ja työkykyä, ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen ja annetaan tietoa työn haitoilta suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä. 
  • Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä tai terveydellisiä erityisvaatimuksia edellyttävää työtä aloitettaessa tehdään:
   • alkutarkastus
   • määräaikaistarkastukset
 • Työyhteisön toimivuuden edistäminen, jolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimia, joilla parannetaan yhteistyötä ja työn sujumista yrityksissä ja työyhteisöissä. Työterveyshuolto antaa ohjausta ja tukea erilaisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa, muutostilanteissa tai epäasiallisen kohtelun tilanteissa.
 • Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen: Tämän avulla työterveyshuolto seuraa ja tukee vajaakuntoisen työntekijän/yrittäjän työssä selviytymistä sekä ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen (lääkinnälliseen ja ammatilliseen).
 • Sairauspoissaolojen seuranta ja tapaturmien torjunta yhteistyössä yrityksen kanssa.
 • Työterveyshuollon osallistuminen ensiavun järjestämiseen.
 • Työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri toteuttavat kaikkia edellä mainittuja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintoja. Jokaisen yrittäjän ja yrityksen työterveyshuollosta vastaa nimetty työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri.
 • Työterveyshuollossa työfysioterapeutin tehtävä on arvioida, ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja yrittäjän fyysistä työ- ja toimintakykyä yhteistyössä työnterveyshuollon muiden ammattiryhmien kanssa. He osallistuvat tarvittaessa esimerkiksi työpaikkaselvityksiin, terveystarkastuksiin ja työtilojen tai -välineiden suunnitteluun terveellisiksi ja turvallisiksi. He auttavat myös silloin, kun työolosuhteisiin tulee muutoksia (esimerkiksi uudet toimitilat ja työprosessit).
 • Työterveyshuollossa työterveyspsykologin asiantuntemusta voi hyödyntää työpaikkaselvityksessä kuormitustekijöiden ehkäisemiseksi tai varhaiseksi tunnistamiseksi. Työterveyspsykologit pitävät myös vastaanottoja, jonne asiakas voi tulla työterveyshoitajan tai -lääkärin lähettämänä. Työterveyspsykologi osallistuu myös työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Hän voi esimerkiksi selvittää työyhteisön ongelmatilanteita ja tehdä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.

Työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärikonsultaatiot (yleensä 1-2 käyntiä erikoislääkärillä) kuuluvat ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

2. SAIRAANHOITOPALVELUITA OSANA TYÖTERVEYSHUOLTOAAN

Työterveyshuoltoon kuuluvan sairaanhoidon järjestäminen on siis vapaaehtoista. Siihen sisältyy mm.

 • työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen
 • erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä
 • lisäksi voi sopia sairaanhoitona toteutettavasta fysioterapiasta

Työterveyshuoltona tehtävä sairaanhoito ei sisällä esim. erikoislääkäreiden tekemää hoitoa, seulontatutkimuksia tai kosmeettista hoitoa.
 

Kelan maksamat korvaukset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyshuoltoon sisältyvän sairaanhoidon kustannuksista

 • Kelan maksamia työterveyshuollon korvauksia voi saada vain, jos yrityksellä/yrittäjällä on työterveyshuoltosopimus ja työpaikkaselvitys sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty.
 • Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kohtuullisista kustannuksista Kela korvaa noin 60 %, jos työterveyshuolto ja työpaikka ovat yhteistyössä sopineet toimintatavoista työkyvyn tukemiseksi (nk. työkyvyn tuen malli). Muuten korvaus on enintään 50 %.
 • Kohtuullisista sairaanhoidon kustannuksista Kela korvaa noin puolet.
 • Yritykset hakevat korvauksia työterveyshuoltopalveluistaan puolen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Yrittäjien ei tarvitse vuoden 2018 alusta lähtien hakea korvauksia jälkikäteen Kelasta, vaan korvaus voidaan saada suoraan työterveyshuollon laskusta. Yrittäjä, kysy tästä mahdollisuudesta omasta työterveyshuollostasi!
 • Korvattavilla kuluilla on maksimimäärä, joka ilmoitetaan vuosittain. Lisätietoa saat osoitteesta www.kela.fi ja työterveyshuollostasi, joka neuvoo myös korvausten hakemisessa.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon lisäksi järjestön jäsen voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joista ei saada lainkaan Kela-korvauksia työterveyshuollon kustannuksina. Tällaisia ovat esim. hieronta tai seulontatutkimuksina tehdyt tutkimukset oireettomille ihmisille.

PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN

Puitesopimukseen voit  liittyä  erillisellä esitieto- ja yhteydenottolomakkeella: ”Puitesopimukseen liittyminen_lomake 2017” lähettämällä se haluamallesi työterveyshuoltopalvelujen tuottajalle tai jättämällä tarjouspyyntö suoraan palveluntuottajan linkin kautta tai olemalla yhteydessä valitsemasi palveluntuottajan yhteyshenkilöön (muista mainita liittyväsi Pirkanmaan Yrittäjien puitesopimukseen ja varaudu kertomaan jäsennumerosi).

Jos Sinulla on työterveyshuollon sopimus toisen palveluidentuottajan kanssa ja haluat vaihtaa sopimuksen Pirkanmaan Yrittäjät ry puitesopimuksen alle, niin irtisano entinen työterveyshuollon sopimus irtisanomisajan puitteissa.

Mikäli sinulle jää kysyttävää saatuasi sopimuspohjan työterveyshuoltopalveluntuottajalta, voit olla yhteydessä sisältöön liittyvissä kysymyksissä:

 • erityisasiantuntija Helena Särkänlahti, Uudistuva työterveyshuolto, Työterveyslaitos, p. 043 824 4044,
 • toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry, p. 050 540 0005,

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN TUOTTAJAT

Pirkanmaan Yrittäjät on solminut puitesopimuksen seitsemän työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa.  Palveluntarjoajan yhteyshenkilöt ja toimipaikat:

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY

YHTEYSHENKILÖ

Kirsi Salminen
yksikönjohtaja
p.  044 494 3190
kirsi.salminen(at)attendo.fi
www.attendo.fi

Toimipaikat:

Valkeakosken työterveyshuolto
Sääksmäentie 1
37600 VALKEAKOSKI

Tampereen työterveyshuolto
Rautatienkatu 21 A , 4. krs
33100 TAMPERE

 

 

 

FINLA TYÖTERVEYS OY

YHTEYSHENKILÖ:

Satu Lantto
asiakkuuskoordinaattori
p. 050 465 3517
satu.lantto(at)finla.fi
www.finla.fi

Nora Nyberg
kehittämiskoordinaattori
asiakkuudet & palvelut, työterveyshoitaja
p. 044 7656 796
nora.nyberg(at)finla.fi
www.finla.fi

 

Finlan työterveysasemat Pirkanmaalla:

Hämeenkyrö (Kyröskoski)
Lempäälä (Ideapark)
Kangasala
Mänttä
Nokia
Tampere (Finlayson, Hervanta, Lielahti, Sarankulma)
Valkeakoski

JOHANNEKSEN KLINIKKA

YHTEYSHENKILÖT

Silja Elonen
johtava hoitaja, palvelusta vastaava
asiakaspalautteet
p. 020 70 70104, 040 5860479
silja.elonen(at)johanneksenklinikka.fi

 

Päivi Kainulainen
vastaava työterveyshoitaja
Johanneksen Klinikka
Satakunnankatu 28
33210 Tampere
p. 040 1615862
paivi.kainulainen(at)johanneksenklinikka.fi

 

2018-19 aikana olemme siirtämässä toimintaamme lähikuntiin.

MEDISPORT OY

YHTEYSHENKILÖ

Janne Tuominen
markkinointipäällikkö
p. 050 3667114
janne.tuominen(at)medisport.fi
www.medisport.fi

Toimipisteet:

Tampere, Medisport Oy Kaukajärvi
Tampere, Medicus Oy Pispala

TERVEYSTALO

Pirkanmaan Yrittäjät ry on sopinut Terveystalon kanssa työterveyshuollon puitesopimuksen, joka koskee yrittäjiä ja alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä.

Työterveyspalvelut muodostuvat ennaltaehkäisevästä lakisääteisestä työterveyshuollosta sekä vapaavalintasesta sairaanhoitopalveluista . Saat sopimukseen kuuluvista palveluista tarkemman kuvauksen sähköpostitse Terveystalon yritysmyynnistä.

Tarjouksen saat sujuvasti verkon kautta osoitteessa www.terveystalo.com/tarjous

Muista merkitä tarjouspyyntölomakkeelle kampanjakoodi ja jäsennumerosi muodossa PIRKANMAAN YRITTÄJÄT/jäsennumero. Saat sopimusehdotuksen suoraan sähköpostiisi muutaman päivän sisällä. Lisätietoja saat myös puhelimitse 030 633 9529.

Puitesopimukseen sisältyvien työterveyspalveluiden lisäksi tarjoamme mahdollisuutta osallistua yrittäjän hyvinvointia ja palautumista edistävään hyvinvointiryhmään.

Terveystalon toimipisteet Pirkanmaalla:

Akaa Tampere
Ikaalinen Tampere Hervanta
Kangasala Tampere Lielahti
Lempäälä Tampere Tullintori
Nokia Tampere Visiokatu
Pirkkala Urjala
Punkalaidun Valkeakoski
Ruovesi Vesilahti
Sastamala Ylöjärvi


 

PIRTE (Tullinkulman Työterveys Oy)

YHTEYSHENKILÖ:

Mari Laukkanen
asiakkuuksienhallintakoordinaattori
p. 040 132 5358
mari.laukkanen (at) pirte.fi
www.pirte.fi

Piia Pulkkinen
asiakkuuskoordinaattori, työterveyshoitaja
p. 040 767 3798
piia.pulkkinen (at) pirte.fi
www.pirte.fi


Toimipisteet:

Nokian toimipiste, Kivimiehentie 10 A
Oriveden toimipiste
Sastamalan toimipiste
Tampere, Tullinkulman toimipiste, 4/2018 muutto Ratinan kauppakeskukseen
Tampere, Taysin Toimipiste
Tampere, Pirte Sportti, Kuntokatu 17

 

PIHLAJALINNA

YHTEYSHENKILÖ:

Ismo Bärlund
aluemyyntipäällikkö, työterveyspalvelut
p. 0400 700 217
ismo.barlund (at) pihlajalinna.fi
www.pihlajalinna.fi
 

Toimipisteet Pirkanmaalla:

Tampere Koskikeskus
Tampere Hermia
Tampere Villilä
Kangasala
Pirkkala
Nokia
Ylöjärvi

Akaa
Valkeakoski
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Parkano
Mänttä-Vilppula