Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Edunvalvonta

Me Pirkanmaan Yrittäjissä tahdomme parantaa yrittämisen olosuhteita ja rakentaa Pirkanmaasta entistä parempaa yrittäjyyden maakuntaa.

Pirkanmaan hyvinvointi ja koko suomalainen yhteiskunta tarvitsee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä vahva pienyrityspohja luo yhteiskuntaan joustavuutta ja kykyä nopeaan reagointiin. Ilman notkeaa yritysrakennetta ei synny myöskään sitä lisäarvoa, jolla julkiset palvelut Pirkanmaalla tulevaisuudessa rahoitetaan.

 

Pirkanmaan Yrittäjät on aktiivinen yrittäjän edunvalvoja

Vaikuttamisen välineenä on kolmiportainen järjestörakenne

· paikallisyhdistykset

· aluejärjestöt

· keskusjärjestö, Suomen Yrittäjät

yhdessä toimialajärjestöjen kanssa.

Paikallisyhdistys vaikuttaa kunnalliseen ja seudulliseen päätöksentekoon. Tavoitteena on luoda yrittämiselle kunnissa mahdollisimman hyvät olosuhteet.

Aluejärjestöllä on vaikuttajan rooli omalla alueellaan ja maakunnassaan.

Suomen Yrittäjät keskusjärjestönä ajaa yrittäjien etuja maan hallituksen, eduskunnan ja keskeisten etujärjestöjen suuntaan. Toimialakohtaisissa erityskysymyksissä vaikutetaan yhdessä toimialajärjestöjen kanssa.

Suomen Yrittäjät jäsenjärjestöineen vaikuttaa kunnissa, alueilla ja valtakunnallisesti. Yrittäjien ääni kuuluu päätöksenteon kaikilla tasoilla – kuntien elinkeinopolitiikassa, lakien valmistelussa ja viranomaisten ohjeita tehtäessä.

Tehtävillä päätöksillä luodaan yrittäjän arjen puitteet. Ne ovat myös tärkeitä yrittämisen kannustavuuden ja yrittäjän jaksamisen tekijöitä.

 

Yrittäjän vaikutuskanava

Yli puolet päätoimisten yrittäjien yrityksistä on jo jäseniämme. Elinkeinoelämän järjestöistä yrittäjäjärjestö on jäsenmäärältään selvästi suurin ja ainoa järjestö, jolla on kattava paikallisen tason verkosto. Tästä syystä meitä myös kuunnellaan. Pirkanmaan Yrittäjät ry on maakunnallisista yrittäjäjärjestöistä suurin edustaen 45 paikallista yrittäjäyhdistystä sekä 9 500 yrittäjää ja pk-yritystä.

Pirkanmaan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä. Tavoitteena on lisätä yrittäjien painoarvoa ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä luoda parempaa toimintaympäristöä yrittäjyydelle. Yrittäjäjärjestöllä on kiinteät yhteydet ELY-keskukseen ja muihin valtion hallinnon viranomaisiin, maakunnan sekä kaupunkien ja kuntien päättäjiin, yrityspalveluorganisaatioihin, elinkeinoelämään sekä muihin järjestöihin ja oppilaitoksiin.

Pirkanmaan Yrittäjien edunvalvonnan tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon ja sitä kautta yritysten toimintaedellytyksiin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Pirkanmaan Yrittäjät on aktiivinen ja aloitteellinen uusien ehdotusten tekijä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Aluejärjestö vaikuttaa yhteiskunnan päättäjiin sekä eri sidosryhmiin yrittämisen edellytysten parantamiseksi sekä tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikille pirkanmaalaisille yrityksille.

Pirkanmaan Yrittäjien keskeinen vaikuttamisen kohde on Pirkanmaan kaupunkien ja kuntien elinkeinopolitiikka. 

Yrittäjien yleisiin toimintamahdollisuuksiin, jotka usein liittyvät lainsäädäntötyöhön, vaikutetaan keskusjärjestön, Suomen Yrittäjien kautta.

 

Edunvalvonnan tuloksia

- Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön uusi yrittäjävähennys. Malli rakennettiin Suomen Yrittäjissä ja toteutettiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.
Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta.

- Vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjät voivat maksaa arvonlisäveron vasta, kun ovat saaneet rahat asiakkaalta. Tämä pienyrittäjille tärkeä lakimuutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.

Lisää yrittäjien työhön vaikuttavista muutoksista, jotka etenivät vuonna 2016 löydät tästä.

 

Edunvalvonnan tuloksia aiemmilta vuosilta ovat muun muassa:

- Yhdenkertainen osinkoverotus säilytetty pk-yrittäjyyden kannustimena

- Työnantajamaksuja kevennetty

- Yrittäjien ja perheenjäsenten sosiaaliturvaa parannettu mm.

  • sairauspäivärahan karenssia lyhennetty
  • YEL-maksuihin lisätty joustavuutta
  • yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaa parannettu
  • yrittäjille saatu osittainen hoitoraha ja osasairauspäiväraha


- Osakeyhtiölainsäädäntöä kevennetty

  • mm. osakepääomavaatimus alennettu 2 500 euroon

- Kuntien elinkeinopolitiikkaan vaikutettu; yritysvaikutusten arviointikäytännöt, palvelurakenteiden uudistuminen

  • mm. palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja parantamalla pienten yritysten asemaa hankinnoissa


- Yrittäjyysopetus ja -kasvatus lisääntynyt koulutuksen eri asteilla