Etusivu > Pk Yritysbarometri 12020

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sammanfattning

SammanfattningDe små och medelstora företagens förväntningar om den närmaste tidens konjunkturutveckling ligger ungefär på samma nivå som i höstas. Förändringen i SME-företagens konjunkturförväntningar är liten men negativ jämfört med barometern på hösten 2019. I och med att nationalekonomins tillväxt blir långsammare, föll saldotalet för konjunkturutsikterna alltjämt lite och fick värdet 9. Fallet från den föregående barometern är en enhet och från förra våren fem enheter.

Förväntningarnas försvagning motsvarar långt den allmänna uppfattningen om ekonomins utveckling. Den ekonomiska tillväxten har blivit långsammare i Finland. Utvecklingen har varit likadan även i alla våra viktigaste marknadsområden. För närvarande baserar sig Finlands ekonomiska tillväxt närmast på den privata konsumtionen.

26 procent av SME-företagen uppskattade att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna medan 17 procent befarar att de kommer att försämras. Enligt bransch skedde den största förändringen inom handen och industrin. Det fanns också en liten negativ förändring inom byggbranschen. Konjunkturförväntningarna var de mest positiva i servicebranschen. Utvecklingen är lamast inom handeln, där saldotalet som beskriver läget är sämre än i de övriga huvudbranscherna och det enda som blev negativt.

Omsättningsökningen blir långsammare, företagen investerar inte

SME-företagens förväntningar om omsättningsutvecklingen motsvarar mycket långt de allmänna konjunkturförväntningarna. Förväntningarna har sjunkit något samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har försvagats. Saldotalet föll något från höstens barometer och fick värdet 22. Detta ligger klart under det långsiktiga medeltalet för bra ekonomisk utveckling.

SME-företagens lönsamhetsförväntningar har försvagats en aning samtidigt som den ekonomiska tillväxten har saktats ner. Saldotalet sjönk med en enhet från hösten och är nu 10. Förväntningarna om lönsamheten ligger klart under det långsiktiga medeltalet och är långt från nivån under goda ekonomiska förhållanden, som ligger kring 30 enheter.

Uppskattningar om utvecklingen av SME-företagens investeringar under den närmaste framtiden var alltjämt negativa. Till följd av den långsammare ekonomiska utvecklingen blev saldotalet för investeringar negativt i alla branscher. Inom byggandet och handeln är förväntningarna om investeringarnas utveckling inom den närmaste framtiden de svagaste. Förändringen sedan hösten är dock tudelad: samtidigt som industrins investeringsförväntningar föll klart, förbättrades situationen något inom handeln. Investeringarnas utveckling torde berätta om SME-företagens svaga tillit till ekonomins utveckling på längre sikt.

Nytt arbete skapas i SME-företag långsammare än tidigare

Förbättringen av ekonomiska förhållanden för några år sedan syntes inte omedelbart som en lika stor förändring i SME-företagens personalförväntningar, eftersom företagen hade kämpat genom den svaga ekonomiska situationen och hållit fast vid sina anställda. Nu försvagar den långsammare ekonomiska tillväxten och osäkerheten om den framtida utvecklingen förväntningarna om utvecklingen av personalantalet. Det som är positivt i situationen är att barometerns resultat gällande utvecklingen av antalet anställda inte längre är negativare än förväntningarna om den allmänna ekonomiska utvecklingen. 

Saldotalet för förväntningarna på 9 ligger klart under den långsiktiga normalnivån. Saldotalet ligger dock på samma nivå som på hösten. En stor majoritet av SME-företagen, dvs. 73 procent, tänker alltjämt hålla kvar den nuvarande personalen.

Tillväxt från innovationssamarbete och internationalisering 

Nationalekonomin behöver innovativa företag. Utan dessa företag sprider sig teknologin långsammare och den långsiktiga tillväxten blir därmed lägre. Innovativa företag påverkar hela nationalekonomin på ett positivt sätt. 

Det som är positivt är att även om tillväxtutsikterna har försvagats, har andelen kraftigt tillväxtorienterade företag förblivit tämligen stabil. Det år oroväckande att antalet företag utan tillväxtmål är alltjämt stort. I denna barometer är deras andel 23 procent, när den motsvarande siffran var 16 procent till exempel för tre år sedan.

Företagen söker framgång och konkurrensfördel från flera källor. Cirka en fjärdedel av företagen har tagit i bruk ny teknologi. Det som är positivt är att närmare 60 procent av företagen har utbildat sin personal. Kunnig personal har en nyckelställning med tanke på företagens framgång, i synnerhet i situationer i vilka det krävs snabba reaktioner och inlärning. Viljan att förnya sig syns också i det att cirka en tredjedel av företagen har infört nya produkter eller tjänster på marknaden. 

Internationell verksamhet hör till allt fler SME-företags vardag, och företagen söker tillväxt och framgång från utrikeshandeln. Sammanlagt 24 procent av SME-företagen har affärsverksamhet utomlands. Andelen varierar enligt bransch. SME-företag exporterar oftast sina produkter eller tjänster mot faktura, utan någon kreditförsäkring. Av SME-företagen hade 57 procent gjort så här. Andelen är alltför stor med tanke på riskerna. Tio procent har exporterat varor eller tjänster mot faktura med kreditförsäkring. Nio procent av företagen har använt kontantremburs och remburs med betalningstid. 

Snabbkrediter fyller allt oftare flaskhalsarna i SME-företagens finansiering

Den strama regleringen av bankverksamheten och företagens försämrade kreditvärdighet, som delvis beror på den, syns i SME-företagens externa finansiering. Enligt barometern har färre än vartannat företag lån från en bank eller annat finansieringsinstitut. Användningen av extern finansiering har dock ökat något jämfört med den föregående barometern.

Närmare en tiondel av SME-företagen berättade att de inte under de 12 senaste månaderna har ansökt om finansiering, även om de hade behövt pengar. Siffran är stor jämfört med att bara tre procent av de företag som ansökt om finansiering berättade att de har fått ett negativt finansieringsbeslut. En stor andel av de SME-företag som behöver finansiering verkar låta bli att ansöka om den.

SME-företagen tänker ansöka om lika mycket finansiering under de följande 12 månaderna som enligt den föregående barometern. Orsaken till planerna att ansökan om finansiering är att vi nu passerat den ekonomiska tillväxtens starkaste fas, vilket har lett till lamare investeringsaktivitet. Nu tänker 21 procent av respondenterna ansöka om finansiering.

Företagsfinansierings struktur förändras mycket långsamt. Bankcentreringen är alltjämt allmän i SME-företagens finansiering. Finansieringsmarknadens verksamhet kan antas har blivit litet bättre, eftersom Finnveras roll som den viktigaste kompletteraren av banklån har minskat något. En knapp fjärdedel av företag som planerar att ansöka om finansiering berättar att de vänder sig till Finnvera. Oroväckande är däremot att användningen av snabbkrediter har blivit allt vanligare. De erbjuder finansiering på mycket varierande villkor, och i en del snabbkrediter är räntenivån mycket hög.

Konjunkturläget kräver anpassning samtidigt som det råder brist på arbetskraft 

Den långsammare ekonomiska tillväxten ökar företagens behov att anpassa sin verksamhet. 16 procent av SME-företagen befinner sig i en sådan situation att de planerar att genomföra anpassningsåtgärder. I synnerhet inom industrin och byggandet har anpassningsbehovet ökat. 

Bland anpassningsåtgärder är permitteringar och arbetstidsarrangemang av olika slag de vanligaste. Permitteringar används oftast inom industrin och byggandet, medan arbetstidsarrangemang används mera inom service och handel.

Den svaga tillgången till arbetskraft är samtidigt en av de mest centrala faktorer som hindrar företagen från att anställa mera personal. I synnerhet kraftigt tillväxtorienterade företag har svårigheter att få arbetskraft. Om omfattningen av problemet berättar det att klart mer än hälften av alla SME-företag upplever att tillgången till yrkeskunnig arbetskraft som motsvarar företagets behov åtminstone i viss mån begränsar företagets tillväxt.

Företagen tryggar tillgången till yrkeskunnig arbetskraft bland annat genom att satsa på personalens kunnande samt genom att anlita underleverantörs- och leverantörsnätverk. Därtill söker företagen nya anställda bland annat genom att utnyttja utbildningsavtal och arbetsprövning.

SME-företag har en stor roll vid förebyggandet av klimatförändringen 

Klimatförändringen och de utmaningar som den innebär för miljön, ekonomin och välfärden är föremål för bred samhällelig debatt. Företag har en stor roll vid avvärjandet av klimatförändringen, framför allt som utvecklare av rena lösningar och teknologier samt som genomförare av koldioxidsnåla och energieffektiva verksamhetssätt.

SME-företagen anser att åtgärder för avvärjande av klimatförändringen medför lika mycket utmaningar som möjligheter. Sammanlagt 24 procent anser att åtgärder för att minska utsläppen ger affärsverksamheten mera möjligheter. En lika stor andel upplever avvärjandet som en utmaning. Inte mindre än 42 procent av kraftigt tillväxtorienterade SME-företag och i mån av möjlighet 31 procent av växande företag upplever att klimatåtgärder innebär möjligheter. 

Bara en femtedel av företagen har kartlagt affärsverksamhetens klimatinverkningar. Under det senaste året har dock närmare 70 procent genomfört ytterligare åtgärder för att minska den egna verksamhetens utsläpp. De viktigaste drivkrafterna bakom klimatåtgärderna är företagets värden och strategi.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.

» Tillbaka