Etsi

Itsensä johtaminen ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä, ainakin melkein!

Trendisanasta käytäntöön — Itsensä johtaminen osana työssä jaksamista

Työhyvinvoinnin merkityksestä ja työnantajan vastuusta huolehtia sen toteutumisesta puhutaan paljon, mutta yrittäjien työhyvinvoinnista puhuminen jää usein vähemmälle. Erityisesti pien- ja mikroyrittäjien kohdalla korostuu henkilön oma vastuu työssä jaksamisestaan, sillä heillä ei ole ympärillään yhtä kattavaa tukiverkostoa kuin palkkatyöntekijällä.  

Hyvinvoinnista vastuun ottaminen on yksi itsensä johtamisen kulmakivistä. Muita keskeisiä asioita itsensä johtamisessa ovat itsetuntemuksen jatkuva kehittäminen ja sitä kautta omien vahvuuksien sekä kehityskohteiden löytäminen. Itsensä johtaminen sanana on monelle tuttu, mutta oli mielenkiintoista tutkia, tietävätkö yrittäjät mitä tämä trendikäs termi oikeasti pitää sisällään. 

Aiheesta kiinnostuneina Oulun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoina laadimme opinnäytetyön mikroyrittäjien itsensä johtamisesta. Haastattelimme kymmentä Oulun talousalueen mikroyrittäjää heidän toimintatavoistaan ja ajatuksistaan itsensä johtamiseen liittyen. Työmme tarkoituksena ei ollut löytää oikeita tai vääriä tapoja itsensä johtamiseen, vaan enemmänkin kartoittaa asian nykytilannetta ja löytää konkreettisia toimintatapoja itsensä johtamisen tueksi. 

Yrittäjiä pyydettiin kertomaan, mitä ajatuksia heille nousee mieleen termistä itsensä johtaminen, mitä toimintatapoja heillä on itsensä motivoimiseksi, miten he huolehtivat hyvinvoinnistaan ja kuinka he kehittävät niin työssä kuin itsensä johtamisessa tarvittavia tietojaan ja taitojaan. Lisäksi oltiin kiinnostuneita, miten yrittäjät kokevat yrittäjyyden ylipäätään ja onko se heille mielekästä. Haastatteluteemoiksi valikoituivat näin itsensä johtaminen terminä, itseensä vaikuttaminen, omasta hyvinvoinnista vastuun ottaminen, jatkuva kehittyminen ja yrittäjyys.  

Motivaatiota ja intoa työn tekoon itseensä vaikuttamisen keinoin 

Suurimmalle osalle haastatelluista itsensä johtamisen termi ei ollut entuudestaan täysin tuttu, mutta jokainen haastateltu osasi kuitenkin nostaa esiin oikeita, itsensä johtamiseen liittyviä tekijöitä kuten vastuun ottamisen, itsekurin ja aikataulutuksen merkityksen. Nämä asiat liittyvät vahvasti itseensä vaikuttamiseen, jonka tarkoituksena on motivoida itsensä tekemään epämiellyttäviä tehtäviä ja toisaalta päästä nauttimaan työn teosta. Tähän teemaan liittyen haastattelut kertoivat muun muassa palkitsevansa itseään, asettavansa niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tavoitteita ja seuraavansa omaa ajankäyttöään kalenterin avulla.  

Yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niin omiin työtehtäviinsä, työn suoritustapaan kuin työympäristöönsä ja haastatellut kokivatkin tämän hyväksi keinoksi lisätä työn miellyttävyyttä. Lisäksi haastatelluilla oli positiivinen mutta realistinen asenne työntekoon ja useassa haastattelussa nousikin esille kannustava sisäinen puhe ja epäonnistumisten näkeminen mahdollisuutena kehittyä. 

Hyvinvointi hyvin hanskassa, kehittyminen jatkuvaa 

Vaikka hyvinvoinnista huolehtimista ei suoranaisesti osattu yhdistää itsensä johtamiseen, haastatellut yrittäjät kokivat sen selvästi erittäin tärkeäksi asiaksi. Oli positiivinen yllätys, että kaikki haastatellut pyrkivät löytämään ainakin jonkin verran aikaa sekä psyykkisestä että fyysisestä hyvinvoinnistaan huolehtimiselle, vaikkakin osa haastatelluista koki, että sille olisi hyvä löytää entistäkin enemmän aikaa. Hyvinvoinnista huolehdittiin melko perinteisin tavoin, kuten huolehtimalla hyvästä ja riittävästä unesta, ravinnosta ja liikunnasta, sekä pyrkimällä elämään säännöllistä elämää. 

Jatkuvan kehittymisen teema jakautuu ammatillisten tietojen ja taitojen kehittämiseen sekä itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen.  Ammatillisen osaamisen kehittäminen koettiin tärkeäksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa erityisesti internetin rooli on suuri. Nettiartikkelit, –videot sekä keskustelufoorumit nousivat esille useissa haastatteluissa. Myös kurssit ja koulutukset koettiin hyödyllisiksi. Ammattikirjallisuutta luetaan tai kuunnellaan äänikirjoina jonkin verran.

Koska itsensä johtaminen ei suurimmalla osalla haastatelluista ole toistaiseksi kovinkaan tiedostettua, ei sen kehittämiseen osattu kertoa juurikaan toimintatapoja. Ylipäätään asian tiedostaminen ja itsetuntemuksen parantaminen auttavat tässä. Erityisesti alle viisi vuotta yrittäjinä toimineet kokivat, etteivät ole vielä pohtineet asiaa. Usein tämä johtuu siitä, että tuoreiden yrittäjien voimavarat kuluvat helposti kokonaisuudessaan uuden yrityksen toiminnan kehittämiseen.

 

Itsensä johtaminen ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä, ainakin melkein 

Haastatelluilta kyseltiin myös heidän näkemyksiään yrittäjyydestä ylipäätään. Yhdeksän kymmenestä haastatellusta koki yrittäjyyden palkkatyötä mielekkäämmäksi tavaksi työskennellä ja elää. Oli ilo huomata, miten intohimoisesti yrittäjät suhtautuivat omiin aloihinsa, ja kuinka he selvästi nauttivat jokapäiväisestä työstään. 

Tulokset vastasivat ennakko-odotuksiamme sekä opinnäytetyön teoreettista viitekehystä. Itsensä johtaminen on selvästi monelle vielä aiheena enemmän tai vähemmän vieras, mutta kiinnostusta sitä kohtaan tuntui yrittäjien keskuudesta löytyvän. Jokaiselta haastatellulta löytyi ainakin joitain itsensä johtamiseen liittyviä toimintatapoja. Oli myös ilo huomata, miten tyytyväisiä yrittäjät olivat arkeensa ja roolinsa yrittäjänä. Positiivista oli myös se, että hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys on huomattu, ja sille pyritään tietoisesti löytämään aikaa. 

Mikäli tämä blogiteksti herätti kiinnostusta perehtyä itsensä johtamisen aiheeseen tarkemmin, opinnäytetyömme on luettavissa kokonaisuudessaan Theseuksessa TÄSTÄ.

Milla Koskelo ja Anna Ullakko

OAMK opiskelijat ja opinnäytetyön tekijät Milla Koskelo ja Anna Ullakko