Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysyhteistyö koetaan tärkeäksi tutkijakoulutuksessa

Tutkijakoulutuksessa yritysyhteistyö koetaan tärkeäksi. Mutta silti se jää usein toiveajatteluksi. Mitkä tekijät kannustavat yritysyhteistyöhön, mitä haasteita siihen sisältyy ja mitä osaamista tarvitaan? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia TinyTOT-hankkeessa* tehdyllä selvityksellä.

Kyselyiden ja haastattelujen avulla haluttiin kuulla Pohjois-Pohjanmaan alueen mikro- ja pienyrittäjien, Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) väitöstutkijoiden sekä heidän ohjaajiensa näkemyksiä tohtorikoulutuksen ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena oli selvittää, miten tutkijakoulutus voisi olla hedelmällisempää niin väitöstutkijoille kuin alueen yrityksille.

Kyselyyn vastasi 124 väitöstutkijaa ja 83 ohjaajaa. Haastatteluihin ja kyselyyn osallistuneita yrityksiä oli 15, joista kymmenen oli mikroyrityksiä (1-9 henkilöä) ja viisi pienyrityksiä (10-49 henkilöä).

Suomessa tohtorikoulutettujen määrä on kasvanut vuosien varrella voimakkaasti, mutta kaikille halukkaille ei riitä mahdollisuuksia uraan yliopistossa toiveista huolimatta. Katse onkin ulotettava yliopiston ulkopuolisiin mahdollisuuksiin.

Kyselyn perusteella yrityksistä mielenkiintoisimpina väitöstutkijat pitävät pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Myös mikroyritykset saivat mukavasti kannatusta. Väitöstutkijoiden kiinnostusta työskentelyyn mikro- ja pienyrityksissä lisää muun muassa parempi työympäristö, vaikutusmahdollisuudet, sekä henkilökohtaisiin kehittymismahdollisuuksiin liittyvät tekijät.

Yrittäjyys ei sen sijaan herätä kiinnostusta, vaikka se todennäköisesti voisi tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia hyödyntää omaa asiantuntijuutta ja luoda tutkimuslähtöistä liiketoimintaa.
 

Miksi yrityksiin työllistyminen on haasteellista tutkijakoulutuksen aikana ja valmistumisen jälkeen?

Väitöstutkijoiden vastauksissa korostuivat yliopiston ulkopuolisten verkostojen puuttuminen, liian vähäinen tuntemus yliopiston ulkopuolisista työmarkkinoista sekä työkokemuksen. Tähän juuri yritysyhteistyö voisi toimia ratkaisuna.

Yrityksiin työllistymisen kannalta tärkeimpinä työelämätaitoina väitöstutkijat pitivät viestintä-, yhteistyö- ja tiimitaitoja, ongelmanratkaisukykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, verkostoitumis- ja projektinhallintataitoja.

Yrittäjät puolestaan odottavat yritykselle keskeistä ja ajantasaista erityisosaamista, kuten data-analytiikkaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää osaamista.

Parhaina keinoina kehittää näitä osaamisen alueita kaikki pitivät monipuolista yritysyhteistyötä (esim. yhteiset projektit), koulutuksia, yritysvierailuja, verkostoitumistapahtumia, mentorointia ja uraohjausta.

Yrittäjien haasteena tiedon puute

Yhtenä selkeänä haasteena yhteistyölle yrittäjät pitävät sitä, etteivät he koe saavansa riittävästi tietoa yliopiston ja tutkijakoulutuksen heille tarjoamista mahdollisuuksista. Yrittäjät eivät myöskään tiedä, mihin ottaa yhteyttä yliopistossa. Ja vaikka yrityksissä on halua väitöstutkijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, ovat varsinkin startup-vaiheen yrityksien taloudelliset resurssit sen toteuttamiseen usein riittämättömät.

Yhteistyöhön motivoitumisen kannalta kaikkien kolmen osapuolen mielestä on tärkeää, että yhteistyö on linjassa sekä väitöstutkijan että yrityksen todellisten tarpeiden kanssa. Yrityksille yhteistyön täytyy tuottaa selvää lisäarvoa, on kyse sitten taloudellisesta tai osaamisen tuomasta lisäarvosta.

Yhteistyö ei saa kuluttaa pienten yritysten jo muutoinkin vähäisiä resursseja. Sen aloittamisen ja toteuttamisen tulisi olla pienille yrityksille mahdollisimman helppoa, mutkatonta ja riskitöntä.

Linkki: TinyTOT selvitys

*Oulun yliopiston koordinoima ESR -rahoitteinen TinyTOT (Tohtorikoulutuksen innovaatiovalmennuksen ja yritysyhteistyön kehittäminen) -hanke toteutettiin 1.5.2017 - 31.12.2020 välisenä aikana ja sen tavoitteena oli kehittää tieteellistä tohtorikoulutusta laaja-alaisemmaksi ja tuoda siihen mukaan yritys- ja elinkeinoelämän näkökulma.

Kaisu Kanstrén

Kaisu Kanstrén työskenteli viime vuoden Oulun yliopistossa TinyTOT -hankkeessa projektiasiantuntijana ja toimii nyt yliopiston henkilöstöpalveluissa henkilöstösuunnittelijana kansainvälisten henkilöstöasioiden parissa. Tämän lisäksi omaa kokemusta mikroyrittäjyydestä on kertynyt viisi vuotta. Kaisu on myös mukana Oulun seudun yrittäjänaisten hallituksessa.