Etsi

LinkedIn verkostoitumisen, asiantuntijatyön ja myynnin tukena (1op)

LinkedIn verkostoitumisen, asiantuntijatyön ja myynnin tukena (1op)

Aika

8.11.2018 | 18:30 - 13.12.2018 | 20:00

Paikka

Snellman-kesäyliopisto

Hinta

90

Verkkokoulutus on on tar­koi­tet­tu asi­an­tun­ti­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat hyö­dyn­tää Lin­ke­dI­niä omas­sa työs­sään tai hyö­dyn­tää sitä työn­haus­sa ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa. Osal­lis­tu­jil­la odo­te­taan ole­van pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä. Val­men­nuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta Lin­ke­dI­nin käy­tös­tä. En­nak­ko­teh­tä­vä­nä on kir­jau­tua Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jäk­si, tä­hän tu­lee oh­jeis­tus en­nen val­men­nuk­sen al­kua.

Kuuden webinaarin sarjassa aloi­te­taan pe­rus­teis­ta: pe­rus­te­taan Lin­ke­dIn-tili ja luo­daan kiin­nos­ta­va Lin­ke­dIn-pro­fii­li. Sen jäl­keen pe­reh­dy­tään Lin­ke­dI­nin hyö­dyn­tä­mi­seen: kuin­ka kas­vat­taa ver­kos­toa, kuin­ka ot­taa osaa kes­kus­te­lui­hin, kuin­ka vah­vis­taa asi­an­tun­ti­ja­brän­diä ja kuin­ka saa­da Lin­ke­dI­nis­tä eväi­tä myyn­tiin. Val­men­nuk­ses­sa käy­dään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Lin­ke­dI­nin käyt­töä. Li­säk­si osal­lis­tu­jat saa­vat oh­jei­ta sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mis­suun­ni­tel­man, jon­ka avul­la he voi­vat ke­hit­tyä Lin­ke­dI­nin käy­tös­sä.

Kouluttaja: KTM, Jenni Rissanen, Paju Consulting Oy

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.10.2018
https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/106/article-31080