Etsi

Uusi esimies - näin menestyt

Uusi esimies - näin menestyt

Aika

20.2.2019 | 9:00

Paikka

Soisalo-opisto

Hinta

140 €

Organisaatiossa on erilaisia kasvupolkuja esimieheksi. Mitä tapahtuu kun kollega nousee esimieheksi tai asiantuntijan rooli muuttuu esimieheksi? Millaisia haasteita uusi esimies kohtaa? Mitä esimiestyö on ja millaisia asioita uuden, kokemattoman esimiehen pitäisi ottaa huomioon? Tässä koulutuksessa saat vastauksia ja neuvoja näihin kysymyksiin.

Koulutuksessa on tavoitteena
•Käy­dä läpi esi­mies­työ­hön vaa­dit­ta­via osaa­mis­a­lu­ei­ta pai­not­ta­en uu­den esi­mie­hen työ­tä esim. kun kas­vu­pol­ku on kol­le­gas­ta esi­mie­hek­si. Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa on vuo­ro­vai­ku­tus ja kes­kit­ty­mi­nen olen­nai­seen.
•Saa­da neu­vo­ja vält­tää kom­pas­tus­ki­vet.
•Tie­tää esi­mie­hen pe­rus­teh­tä­vis­tä ja esi­mies­roo­lin mer­ki­tyk­ses­tä.
•An­taa vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin: min­kä­lai­sia pe­rus­val­miuk­sia tii­mi­työ­hön ja mi­ten ra­ken­taa hyvä esi­mies-alais­suh­de.

Koulutuksen kohderyhmänä on uudet tai uu­deh­kot esi­mie­het, ke­hit­ty­vät esi­mie­het tai esi­mie­hik­si ai­ko­vat.

Kouluttajana toimii Jark­ko Koi­vu­nie­mi, MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja, joka on val­men­ta­nut ja toi­mi­nut esi­mie­hiä yli 20 vuot­ta asi­an­tun­ti­joi­den kes­kel­lä.

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.2.2018
https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/96/article-33898