Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveyskunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme kunnioittavasti seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan työttömyyspäivärahakauden enimmäiskestoa lyhennettäväksi 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa, enimmäiskesto lyhenisi 300 päivään. Enimmäiskesto säilyisi 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään.

Lisäksi ehdotetaan, että työttömyyspäivärahan omavastuuaikaa pidennettäisiin viidestä päivästä seitsemään, työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin ja pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosasta ja korotetusta ansio-osasta luovuttaisiin.

Esitys perustuu Juha Sipilän hallitusohjelmaan ja on osa kärkihanketta, jolla työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan. Tavoitteena on säästää 200 miljoonaa työttömyysturvamenoista.

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun aikana on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja Suomen Yrittäjiä.

Suomessa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kilpailijamaihin (esim. Saksa, Ruotsi) verrattuna pitkä kesto sekä etuuksien taso aiheuttavat nähdäksemme merkittäviä kannustinongelmia. Ottaen huomioon, että työllistyminen vaikeutuu huomattavasti jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, pidämme tärkeänä, että sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan rohkeasti siihen suuntaan, että työnteko on aina kannattavaa. 

Valtionvarainministeriössä tehdyn arvion mukaan ansioturvan keston lyhentäminen lyhentää työttömyysjaksoja keskimäärin kahdella viikolla ja kaikki muutokset yhdessä lisäävät työllisyyttä yhteensä 9000 henkilötyövuodella. Nähdäksemme esitetyt muutokset tarjoavat ratkaisuja ansioturvajärjestelmään tällä hetkellä liittyviin kannustinongelmiin. Katsomme myös, että muutoksilla saavutettavat säästöt ovat välttämättömiä työttömyysturvajärjestelmän taloudellisen kestävyyden vuoksi. 

Ystävällisin terveisin
Suomen Yrittäjät        

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö