Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Valtioneuvoston U-kirjelmä Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi). Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta antaa näkemyksiä kyseisestä aiheesta ja lausuu seuraavaa.   

Pidämme valtioneuvoston alustavia kantoja komission ehdotukseen pääpiirteittäin perusteltuina. Haluamme nostaa erityisesti muutaman asian niin direktiiviehdotuksesta kuin valtion U-kirjelmästä esiin. 

Pidämme hyvänä sitä, että komission ehdotukseen sisältyy mahdollisuus tarkastella metsäbiomassan tuotannon kestävyyttä maatasolla sekä hyödyntää olemassa olevia instrumentteja. Näin korjausketjun yritysten hallinnollinen taakka pysyisi mahdollisimman vähäisenä kestävyyden osoittamisessa. Tällä on myös selvää vaikutusta pienyrittäjien markkinoille pääsyyn ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Tämä on tuotu perustellusti U-kirjelmässä esiin. Pidämme myös hyvänä, että vaatimukset kestävyyskriteereistä eivät koskisi energiantuotantolaitoksia, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 20 MW. Näin kestävyyskriteereistä ja niiden todentamisesta ei muodostu ylimääräistä hallinollista taakkaa pienimuotoiselle, paikalliselle energiantuotannolle.

Lisäksi pidämme kannatettavana niin komission kuin valtioneuvoston U-kirjelmän näkemyksiä pienten sähköntuottajien mahdollisuudesta tuottaa sähköä omaan kulutukseen ilman kohtuuttomia lainsäädännön velvoitteita, ymmärtäen kuitenkin U-kirjelmässä mainitut avointen sähkömarkkinoiden periaatteet. 

Komissio ehdottaa liikenteen uusiutuvan energian käytölle ja kehittyneille biopolttoaineille sitovia osuustavoitteita.  Tätä voidaan pitää markkinoiden kannalta hyvänä asiana. Pidämme kuitenkin huolestuttuvana, että komission ehdottamat tavoitetasot ovat hyvin pienet suhteessa Suomen oman energia- ja ilmastostrategian tavoitteisiin. Tämä tulee johtamaan dieselin hinnannousun myötä kuljetuskustannusten kasvamiseen verrattuna muuhun Eurooppaan, joka tulee heikentämään pk-yritysten kilpailukykyä. Tiedostamme kuitenkin, että sinänsä biopolttoaineiden lisääminen Suomessa on perusteltua ei-päästökauppasektorin haastavien päästöjenvähennystavoitteiden saavuttamiseksi kustannustehokkaalla tavalla.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

 

Sampo Seppänen
ekonomisti