Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Eduskunta
Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiasta. Kiitämme mahdollisuudesta antaa näkemyksiämme esityksen sisällöstä ja sen vaikutuksista yritystoimintaan.

Esityksen sisältö

Kaivoslakia esitetään muutettavaksi eräiden malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevien säännösten osalta. Muutoksia ehdotetaan kaivosturvallisuuslupaan liittyviin säädöksiin, kaivoslain mukaisten lupien luopumismenettelyyn ja lakisääteisiin vuosittain toimitettavien kaivoskarttojen toimitustiheyteen. Esitetyt muutos ovat teknisluonteisia eikä kaivoslain perusratkaisuja olla esityksellä muuttamassa.

Hallitus esittää kaivosviranomaisen tarveharkinnan lisäämistä eräisiin lupamenettelyihin sekä tiettyjen viranomaismenettelyjen keventämistä. Lisäksi kaivoslakiin esitetään karenssiin liittyviä aikamuutoksia hyvän hallinnon periaatteiden nojalla. Muutoksilla ei olisi vaikutusta viranomaisen lupaharkintaan.

Turhan sääntelyn purkaminen on kannatettavaa

Esityksessä arvioidaan, ettei muutoksilla olisi vaikutuksia asianosaisten asemaan. Ympäristöön liittyvien selvitysten ajankohdan muuttaminen selkeyttäsi toiminnanharjoittajien etuoikeusasetelmaa, ja parantaisi vaadittavien selvitysten sisältöä. Uusia selvitysvaatimuksia ei kuitenkaan olla asettamassa. Vaikutusarvioinnin mukaan esitetyillä muutoksilla sujuvoitettaisiin viranomaismenettelyitä ja kevennettäisiin hallinnollista taakkaa sekä lausunnon antajien osalta että lupaprosesseista vastaavien viranomaisten osalta. 

Esityksen mukaisilla muutoksilla myös toiminnanharjoittajien taakan arvioidaan kevenevän. Tämä perustuu siihen, että kaivoslain mukaisten lupien maksut perustuvat käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin. Kun lupamenettelyitä sujuvoitetaan tai luvan tarve perustuu pakon sijasta tarveharkintaan, on sillä vaikutusta luvasta toiminnanharjoittajalle aiheutuvaan kustannukseen. Tältä osin esitystä voidaan pitää kannatettavana.

Suojaetäisyys tulisi säilyttää kaivoslaissa

Kaivoslaki suojaa olemassa olevia kaivosalueita siten, ettei varausalueita saanut ulottaa kilometriä lähemmäs olemassa olevaa kaivosta. Lausunnolla olevalla esityksellä on kuitenkin tarkoitus poistaa tämä yhden kilometrin suojaetäisyys (44 § varausilmoitus).

Arviomme mukaan esityksestä ei aiheudu haittaa suuremmille kaivoksille. Sen sijaan pienemmille kaivospiireille (esim. Luumäellä sijaitseva 5 hehtaarin piiri) suojaetäisyyden menettäminen vaikuttaa kaivokseen kielteisesti. Jos kaivoksella ei ole määriteltyä suojaetäisyyttä, niin kenellä tahansa on oikeus tehdä varaus kaivospiirin ympärille. Arvion mukaan tästä aiheutuu toiminnanharjoittajalle vahinkoa. Kilometrin suojavyöhyke on antanut suojaa pienille kaivospiireille ja turvannut tarvittaessa niiden laajentumisen.
Yleisenä huomiona toteamme, ettei kaivoslaki nykymuodossaan huomioi erilaisten yritysten resursseja ja tarpeita. Säännöt kohdistuvat yhtä lailla isoon ja pieneen kaivokseen kuin myös kullanhuuhdontaan. Muutosten vaikutuksia onkin syytä arvioida luonteeltaan erilaisten ja erikokoisten toimijoiden kannalta erikseen.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö