Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yksityistielain uudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka mahdollistaa yksityistieverkoston kehittämisen ja ylläpidon. 

Lain on muun muassa tarkoitus mahdollistaa uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon. Samalla pyritään turvaamaan elinkeinoelämän kuljetusten ja yksityisteiden varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen varmistamalla tienpidon tarpeeksi korkea taso. Uudistus koskee esimerkiksi tienkäyttömaksuja ja mahdollisuutta ottaa julkinen toimija (valtio, maakunta ja kunta, kaupunki) tieosakkaaksi sekä tieoikeuden käsitteen laajentamista sisältämään sähkö- ja viestintäjohtojen rakentamista. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa ja se korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962). Lisäksi useisiin eri lakeihin tehtäisiin pieniä, lähinnä teknisiä muutoksia.

Pidämme yksityistielain kokonaisuudistusta tarpeellisena lain ollessa nykyisellään vanha, ja yksityisteiden kustannusten kattamisen ja avustusjärjestelmien kehittämisen vaatiessa lain modernisointia.

Pidämme myös lain lähtökohtaa, jossa tavoitellaan tarpeettoman ja vanhan sääntelyn purkua, laajamittaista digitalisaation hyödyntämistä, elinkeinoelämän kuljetusten paranemista ja ammattimaisuuden lisäämistä yksityisteiden tienpidossa kannatettavana. Esityksellä arvioidaan olevan pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia muun muassa työllisyyteen, kilpailukykyyn, markkinoihin ja investointeihin.

Lakiluonnoksessa mainittu yksityistierekisterin saaminen ajantasaiseksi ja avoimeksi dataksi sekä avoimien rajapintojen taakse olisi ammattimaisen yksityisteiden pitämisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeää.        

Lisäksi haluamme tuoda esiin, että lakiesityksen kohdan ”31 § käyttömaksu tiemaksun sijaan” alkuun olisi perusteltua tarkastella seuraavanlaista lisäystä:

”Asianosaisten ehdotuksesta tiellä, joka on tarkoitettu pääasiassa metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia varten, voidaan tienpitoa varten tarvittavia varoja kerätä tiemaksujen sijaan tien käytön perusteella suoritettavina käyttömaksuina niiltä tieosakkailta, jotka ovat tietä käyttäneet.” 

Lain systematiikan mukaan kyse on osakkaiden tienpitovelvollisuudesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Lakiehdotusta voidaan kuitenkin tulkita niin, että maksuja voisi periä muiltakin kuin tieosakkailta, joka ei olisi tarkoituksen mukaista. Kyseinen lisäys oikaisisi asian.


Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen            Sampo Seppänen
pääekonomisti               ekonomisti