Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoamme otsikon asiasta, minkä johdosta esitämme kunnioittaen seuraavaa.

Asetusluonnoksessa ehdotetut muutokset perustuvat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen talvella 2016 tekemässä kilpailukykysopimuksessa sovittuun. Suomen Yrittäjät ei ole sopimuksen osapuoli.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenmäärän alarajaa nostettavaksi yhdellä henkilöllä ja sen kokoonpano muutettavaksi siten, että jäsenistä puolet edustaisi työnantajia ja puolet työntekijöitä. Rahaston hallituksen osalta jäsenmäärää ehdotetaan nostettavaksi 14 jäseneen nykyisestä 12 jäsenestä ja sen kokoonpanoa muutettavaksi siten, että hallituksen jäsenistä puolet edustaisi työnantajia ja puolet työntekijöitä. Nykyisin sekä hallintoneuvostossa että hallituksessa kaksi kolmesta jäsenestä edustaa työnantajia ja yksi kolmesta työntekijöitä. Ehdotetut edustavuuden muutokset vastaavat suhteellisesti kilpailukykysopimuksessa sovittuja muutoksia työttömyysturvan rahoitusvastuuseen, kun työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut määrätään yhtä suuriksi vuoden 2018 maksuista alkaen.

Luonnoksessa edelleen ehdotetaan, että työnantajien edustavuus ratkaistaessa sitä, kuinka monta jäsentä kukin työnantajien keskusjärjestö hallintoneuvostoon saa ehdottaa, määräytyisi keskusjärjestöjen jäsentyönantajien palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän perusteella.

Edelleen asetusluonnoksessa ehdotetaan menettelytapaa tilanteeseen, jossa rahaston hallintoelimissä pidettävissä vaaleissa äänet menevät tasan: puheenjohtajan mielipide ratkaisee jos myös varapuheenjohtaja on ollut samaa mieltä. Muuten tuloksen ratkaisee arpa.

Suomen Yrittäjät pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatettavina. Olemmekin ryhtyneet selvittämään noin 50 000 työnantajajäsenemme työntekijämääriä, jotta tieto on käytettävissä ensi syksynä, kun on aika ehdottaa rahaston hallintoneuvostoon jäseniä uudelle kolmivuotiskaudelle.

Tämänhetkinen tietomme 650 000 työntekijää perustuu laskentaan vuoden 2014 lopun tilanteen mukaan. Laskenta ostettiin Tilastokeskukselta, jonka yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta saatiin jäsenyritystemme henkilöstömäärä. Näin saadusta luvusta poistettiin yrityksissä työskentelevät yrittäjät ja saatiin em. jäsenyrityksissämme työskentelevien työntekijöiden määrä.


Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Janne Makkula                Harri Hellstén
työmarkkinajohtaja        työmarkkina-asioiden päällikkö