Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista ym.

Eduskunta
Talousvaliokunta

Esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista uusi laki, joka korvaisi voimassa olevan valmismatkaliikkeistä annetun lain. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta sekä tehtäväksi tekninen muutos Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuun lakiin. Rikoslain rangaistussäännöstä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annettavan lain ehdotettuja säännöksiä. Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin täytäntöön matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskeva direktiivi maksukyvyttömyyssuojaa koskevilta osilta, uudistettaisiin osittain matkapalveluyhdistelmien tarjoajien vakuus- ja rekisteröintijärjestelmä sekä säädettäisiin uudesta maksusta matkapalveluyhdistelmien tarjoajille.

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista olisi soveltamisalaltaan voimassa olevaa lakia laajempi. Se koskisi valmismatkojen sijaan matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä. Voimassa olevan lain käsite valmismatka korvattaisiin matkapaketin käsitteellä. Yhdistetyn matkajärjestelyn käsite on uusi. Ehdotettu laki sisältäisi myös säännöksen direktiivissä edellytetyn maksukyvyttömyyssuojan vastavuoroisesta tunnustamisesta. 

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta sisältäisi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan asettamaan vakuusmäärään perustuvan kiinteän valvontamaksun ja matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdon perusteella maksettavan prosenttiperusteisen maksukyvyttömyyssuojamaksun.

Suomen Yrittäjien (SY) kanta

Yrityksiltä perittäisiin esityksen mukaan maksukyvyttömyyden varalta maksukyvyttömyyssuojamaksu. SY katsoo, ettei ole riittäviä perusteita sille, ettei nykyisen järjestelmän vakuuden asettaminen riittäisi takaamaan direktiivissä säännellyn suojan tason. Tapaukset jolloin vakuus ei ole ollut riittävä, ovat olleet harvinaisia.

SY katsoo, että ehdotettua uutta, alan yrityksille kuluja tuovaa monimutkaista, siirtomäärärahaan ja maksukyvyttömyyssuojamaksuun perustuvaa järjestelmää ei ole tarvetta perustaa.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Janne Makkula                         Petri Holopainen
työmarkkinajohtaja                asiantuntija