Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n ym. muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikon asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetun yrittäjän sairasvakuutuslain mukaisen omavastuuajan lyhentämistä nykyisestä sairastumispäivästä ja sitä seuraavista kolmesta arkipäivästä sairastumispäivään. Tällä pyritään mahdollistamaan yrittäjille sairausloman pitäminen. Muutoksesta arvioidaan aiheutuvan sairausvakuutusjärjestelmälle noin 7 miljoonan euron lisäkustannukset, jotka rahoitetaan yrittäjän lisärahoitusosuutta sairausvakuutuksessa nostamalla. Käytännössä muutos aiheuttaa 0,17 prosenttiyksikön korotustarpeen lisärahoitusosuuteen ja siten lisää yrittäjän vuotuisia välillisiä kustannuksia keskimäärin 40 eurolla.

Edelleen sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen vähimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi, jotta niiden nettomäärä olisi toimeentulotuen perusosaa suurempi ja niitä saavat henkilöt olisivat siten lähtökohtaisesti oikean etuusjärjestelmän piirissä. Korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa. Korottaminen lisäisi valtion menoja arviolta 8 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja vakuutusmaksuilla rahoitettavat päivärahat alenisivat 4,4 miljoonaa euroa.

Esityksessä ehdotetaan myös, että molemmille vanhemmille voidaan samaan aikaan maksaa ansionmenetyskorvauksena erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Edelleen esityksessä ehdotetaan, että työterveyshuollon kustannuksista voidaan myöntää korvausta, vaikka yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä ei ole YEL- tai MYEL-vakuutus voimassa hänen ollessaan kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Näitä ei nykyisin korvata ilman voimassaolevaa vakuutusta. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että jos henkilö tulee työkyvyttömäksi työskennellessään samanaikaisesti kahdessa tai useammassa työsuhteessa taikka omassa työssä ja on työkyvytön vain johonkin työhönsä, sairauspäiväraha määräytyy sen ansionmenetyksen mukaan, jonka voidaan katsoa aiheutuvan työkyvyttömyydestä. Omavastuuaikaan ja päivärahapäivien enimmäisajan laskemiseen ei tässä yhteydessä esitetä muutoksia. Muutoksen arvioidaan hillitsevän etuuskuluja.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Suomen Yrittäjät on osallistunut valmisteluun. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta.

Pidämme esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatettavina. Erityisen tärkeänä pidämme yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä sairastumispäivään. Muutos helpottaa yrittäjän mahdollisuutta jäädä sairauslomalle tukien näin hänen työkykyään ja yritystoimintansa jatkuvuutta.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö