Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esityksestä työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä valtion virkamieslain muuttamiseksi. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa.

Hallituksen esityksen mukaan työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun määräaikaisen oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvoitteen ja takaisinottovelvollisuuden estämättä. Ehdotetut muutokset ovat erittäin kannatettavia.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun oppisopimuksen tekeminen työnantajan ja opiskelijan välillä työnantajan lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden tätä estämättä. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksella työskentely ja alalle kouluttautuminen tasavertaisesti kaikilla eri aloilla, myös sellaisilla, joilla työskentelee paljon osa-aikaisia työntekijöitä. Tavoitteena on parantaa ammatillisesti kouluttautuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka.

Esityksen taustalla on eduskunnan vastauksen (EV 86/2017 vp) lausumassa ilmaistu tahtotila siitä, että valtioneuvosto tuo eduskunnalle viipymättä lakiehdotuksen, joka toteuttaa sellaiset työsopimuslain ja virkasuhteita koskevan lainsäädännön muutokset, jotka mahdollistavat oppisopimuksella työskentelyn tasavertaisesti kaikilla toimialoilla, lisätyön tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä.

Suomen Yrittäjät pitää esitettyjä muutoksia kannatettavina ja tarkoituksenmukaisina. Muutokset omalta osaltaan tukevat tavoitetta lisätä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen määrää ja tätä kautta edistävät ammatillisesti kouluttautuvien työelämään siirtymistä lisäten työllisyyttä. On huomattava, että mikäli esitettyjä muutoksia ei tehtäisi, ei oppisopimusoppilaita voitaisi palkata lainkaan yrityksiin, joissa työskentelee yksikin osa-aikainen työntekijä.

Pidämme tärkeänä, että poikkeamismahdollisuus tehdä oppisopimus ulotetaan lisätyöntarjoamisvelvollisuutta koskevan etusijajärjestyksen lisäksi myös tilanteisiin, joissa työnantajalla on irtisanottuja, takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä. Kuten esitysluonnoksessa on todettu, tätä puoltaa myös työnantajan työntarjoamisvelvollisuuden etusijajärjestys työnantajan palveluksessa olevien osa-aikatyöntekijöiden ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien työntekijöiden välillä.

Ottaen huomioon hallituksen esityksen tavoite lisätä ammatillisesti kouluttautuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka, ja edistää näin ollen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään, katsomme, että lain säätämisen yhteydessä tulisi vielä harkita sitä, että oppisopimusopiskelijan palkkaaminen olisi mahdollista nyt esityksessä mainittujen tilanteiden lisäksi myös, vaikka työnantajalla olisi lomautettuja työntekijöitä tai irtisanottuja, vielä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Katsomme, että tämä olisi tarkoituksenmukaista lain yhtenäisen soveltamisen näkökulmasta.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitykseen.


Suomen Yrittäjät


Atte Rytkönen
Asiantuntija, työlainsäädäntö ja työmarkkinat