Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esitykseen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Hallitus esittää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan 1.1.2018. Siinä on ilmennyt joitain puutteita, jotka tarvitsevat täydentävää lainsäädäntöä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.  

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin niin, että ammatillinen koulutus mahdollistettaisiin Ahvenanmaan maakunnassa opetus- ja kulttuuriministeriön antaman päätöksen sekä Ahvenanmaan maakunnan toteuttaman koulutuksen hankinnan kautta.  

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutettaisiin lisäksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriölle annettua valtuutusta asetuksella säätää ammatillisen tutkinnon perusteisiin sisältyvistä osaamisaloista laajennettaisiin sikäli kun se olisi tarpeellista johtuen osaamisalaan kohdistuvista muista säännöksistä, sopimuksista tai osaamisalaan kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista. Opiskeluoikeuden peruuttamista opiskelijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvistä syistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa myös tutkintoon kuuluvaan osaamisalaan. 

Suomen Yrittäjillä ei ole huomioitavaa näihin muutosesityksiin. 

Haluamme kuitenkin nostaa esiin yhden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutostarpeen. Lainsäädännön 73 pykälän 3. momentissa säädetään koulutussopimukseen liittyvästä koulutuskorvauksesta niin, ettei koulutuskorvausta makseta koulutussopimuksessa. 

Jo lainsäädäntöä tehtäessä nostivat elinkeinoelämän järjestöt esiin, että koulutuskorvauksen kategorinen kielto vaikeuttaa koulutussopimusten solmimista yrityksissä, joissa henkilön kouluttamisesta syntyy huomattavasti keskimääräistä suurempia kustannuksia. Usein nämä kustannukset liittyvät merkittävään ohjaustarpeeseen sekä sellaisten koneiden tai laitteiden käyttöön, jotka ovat pois tehokkaasta tuotannollisesta toiminnasta merkittäviä aikoja koulutussopimuksen toteuttamiseksi. 

Ehdotamme 73§ 3. mom. muuttamista seuraavan kaltaiseksi:

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei yleensä makseta korvausta. Koulutuksen järjestäjä ja koulutussopimustyöpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia, että 65 §:ssä tarkoitettuun vaativaan erityiseen tukeen oikeutetun opiskelijan osalta sekä muutoin, että eritysaloilla taikka erityisestä syystä koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle maksetaan koulutuskorvausta.

 

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen         Veli-Matti Lamppu
pääekonomisti            johtaja